DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

striedavá starostlivosť

Vzor rodičovskej dohody

https://www.justice.cz/documents/39769/1552991/Tiskopis+-+Rodičovský+plán.pdf

 
 
 
 

How much custody time does dad get in your state?https://www.custodyxchange.com/maps/dads-custody-time-2018-appendix.php

Vianoce https://www.emimino.cz/diskuse/vanoce-stridava-pece-299739/

http://docplayer.net/1832667-Striedava-starostlivost-o-deti-strana-1.html

Okresný súd Trnava Spisová značka: 22P/29/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2115207114 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 07. 2015 zastúpená advokátkou: JUDr. Jarmila Zahradníková, so sídlom Pluhová 78, Bratislava, o rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, t a k t o r o z h o d o l : I. Súd manželstvo r o z v á d z a. II. Súd s ch v a ľ u je rodičovskú dohodu navrhovateľa a odporkyne o výkone rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode nasledovného znenia: Maloleté deti sa na čas po rozvode zverujú do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov a to tak, že odporkyňa je povinná zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloleté deti každý párny týždeň od piatka od 15.30 hod. do nasledujúceho piatka do 15.30 hod. nepárneho kalendárneho týždňa a navrhovateľ je povinný zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloleté deti každý nepárny týždeň od piatka od 15.30 hod. do nasledujúceho piatka do 15.30 hod. párneho kalendárneho týždňa s výnimkou vianočných a veľkonočných sviatkov. Počas vianočných sviatkov odporkyňa bude zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloleté deti každý párny kalendárny rok od 24.12. od 10.00 hod. do 26.12. do 10.00 hod. a každý nepárny rok od 30.12. od 19.00 hod. do 1.1. do 19.00 hod. párneho roka a navrhovateľ bude zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloleté deti každý nepárny kalendárny rok od 24.12. od 10.00 hod. do 26.12. do 10.00 hod. a každý párny kalendárny rok od 30.12. od 19.00 hod. do 1.1. do 19.00 hod. nepárneho roka. Počas veľkonočných sviatkov odporkyňa bude zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloleté deti každý nepárny kalendárny rok od zeleného štvrtka od 19.00 hod. do veľkonočného pondelka do 19.00 hod. a navrhovateľ bude zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloleté deti každý párny kalendárny rok od zeleného štvrtka od 19.00 hod. do veľkonočného pondelka do 19.00 hod. Každý z rodičov je povinný v stanovenom čase prevziať maloletého v bydlisku druhého rodiča a každý z rodičov je povinný riadne pripraviť a odovzdať maloletého v stanovenom čase druhému rodičovi do osobnej starostlivosti. Právo zastupovať maloleté deti a spravovať ich majetok majú obaja rodičia. Výživné sa počas trvania striedavej osobnej starostlivosti n e u r č u je. Rodinné prídavky na maloleté deti bude poberať navrhovateľ. Daňový bonus na maloleté deti bude poberať odporkyňa. Trvalý pobyt maloletých detí je na adrese. Styk rodičov s maloletými deťmi počas trvania striedavej osobnej starostlivosti sa n e u p r a v u je.

K předání nezletilé dojde vždy před bytem rodiče, u něhož končí interval péče o nezletilou. http://www.stridavka.cz/vzdalenost-neni-na-prekazku-stridave-vychove.html

1412202832 Maloleté deti W.: R. narodená X.X.XXXX  a W. narodený X.X.XXXX sa zverujú do osobnej striedavej starostlivosti oboch rodičov, ktorí budú obe maloleté deti zastupovať a spravovať ich majetok spoločne. Otec sa zaväzuje prispievať na výživu maloletej R. výživným v sume 75,- € mesačne a maloletého W. výživným v sume 75,- € mesačne, ktoré bude zasielať vopred, vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca k rukám matky počínajúc dňom právoplatnosti tohto rozsudku. Maloletá R. bude  v striedavej starostlivosti matky a otca tak, že od pondelka 7.30 hod. v prvom týždni v mesiaci do pondelka 7.30 hod. v treťom týždni v mesiaci bude s matkou a od pondelka 7.30 hod. v treťom týždni v mesiaci do pondelka 7.30 hod. v prvom týždni nasledujúceho mesiaca bude s otcom. Maloletý W. bude v striedavej starostlivosti matky a otca tak, že od pondelka 7.30 hod. v prvom týždni v mesiaci do pondelka 7.30 hod. v treťom týždni v mesiaci bude s matkou a od pondelka 7.30 hod. v treťom týždni v mesiaci do pondelka 7.30 hod. v prvom týždni nasledujúceho mesiaca bude s otcom. Maloleté deti si v uvedené dni a hodinu rodičia navzájom odovzdajú v mieste bydliska maloletých detí. Počas letných prázdnin budú maloleté detí v osobnej striedavej starostlivosti rodičov tak že, od 15.00 hod. dňa 1.7. do 15.00 hod. dňa 15.7. budú obe deti v osobnej starostlivosti matky, od 15.00 hod. dňa 15.7. do 15.00 hod. 31.7. budú obe deti v osobnej starostlivosti otca; od 15.00 hod. dňa 31.7. do 15.00 hod. dňa 15.8. budú obe deti v osobnej starostlivosti matky; od 15.00 hod. dňa 15.8. do 15.00 hod. dňa 31.8. budú obe deti v osobnej starostlivosti otca. Počas Vianočných sviatkov a Silvestra budú maloleté deti v osobnej striedavej starostlivosti rodičov tak, že od 10.00 hod. 24.12. do 18.00 hod. 26.12. v nepárny kalendárny rok budú deti u matky a od 10.00 hod. 31.12. v nepárny kalendárny rok do 18.00 hod. 1.1. nasledujúci párny kalendárny rok u otca. Od 10.00 hod. 24.12. do 18.00 hod. 26.12. v párny kalendárny rok budú deti u otca a od 10.00 hod. 31.12. v párny kalendárny rok do 18.00 hod. 1.1. nasledujúci nepárny kalendárny rok u matky. Týmto sa mení rozsudok tunajšieho súdu č.k. 11C 265/08-178 zo dňa 10.2.2010 v časti o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom.

 

5712204240 Maloletý F. B., nar. XX.X.XXXX a maloletá Z. B., nar. XX.X.XXXX sa na čas po rozvode zverujú do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov, a to tak, že matka je povinná zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloleté deti každý nepárny týždeň v mesiaci od nedele v čase od 17.00 hod. do nasledujúcej nedele do 17.00 hod. Otec je povinný zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloleté deti každý párny týždeň v mesiaci od nedele od 17.00 hod. do nasledujúcej nedele do 17.00 hod.. Otec je povinný maloleté deti v stanovenom čase si prevziať v mieste bydliska matky. Matka    je povinná maloleté deti si prevziať v stanovenom čase v mieste bydliska otca. Každý z rodičov je povinný v stanovenom čase odovzdať maloleté deti do osobnej starostlivosti druhého rodiča s jeho osobnými vecami a riadne ich pripraviť. Obaja rodičia sú oprávnení maloleté deti zastupovať, ako aj spravovať ich majetok. Na obdobie striedavej osobnej starostlivosti súd výživné zo strany rodičov na maloleté deti neurčuje.

5812203528 Maloletý E. V., nar. XX.XX.XXXX sa zveruje do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov, ato tak, že matka je povinná zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloleté dieťa každý párny týždeň kalendárneho roka od pondelku do nedele. Otec je povinný zabezpečovať osobnú starostlivosť omaloleté dieťa každý nepárny týždeň kalendárneho roka od pondelku do nedele, a to obaja počnúc právoplatnosťou rozsudku. Maloletého E. V. budú zastupovať a spravovať jeho majetok obaja rodičia. Výživné sa neurčuje.

https://www.nationalparentsorganization.org/component/content/article/16-latest-news/21592-follow-the-research-to-shared-parenting

Maloleté deti sa zverujú do osobnej striedavej starostlivosti oboch rodičov, ktorí budú obe maloleté deti zastupovať a spravovať ich majetok spoločne. Otec sa zaväzuje prispievať na výživu maloletej výživným v sume 75,- € mesačne a maloletého výživným v sume 75,- € mesačne, ktoré bude zasielať vopred, vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca k rukám matky počínajúc dňom právoplatnosti tohto rozsudku. Maloletá bude v striedavej starostlivosti matky a otca tak, že od pondelka 7.30 hod. v prvom týždni v mesiaci do pondelka 7.30 hod. v treťom týždni v mesiaci bude s matkou a od pondelka 7.30 hod. v treťom týždni v mesiaci do pondelka 7.30 hod. v prvom týždni nasledujúceho mesiaca bude s otcom. Maloletý bude v striedavej starostlivosti matky a otca tak, že od pondelka 7.30 hod. v prvom týždni v mesiaci do pondelka 7.30 hod. v treťom týždni v mesiaci bude s matkou a od pondelka 7.30 hod. v treťom týždni v mesiaci do pondelka 7.30 hod. v prvom týždni nasledujúceho mesiaca bude s otcom. Maloleté deti si v uvedené dni a hodinu rodičia navzájom odovzdajú v mieste bydliska maloletých detí. Počas letných prázdnin budú maloleté detí v osobnej striedavej starostlivosti rodičov tak že, od 15.00 hod. dňa 1.7. do 15.00 hod. dňa 15.7. budú obe deti v osobnej starostlivosti matky, od 15.00 hod. dňa 15.7. do 15.00 hod. 31.7. budú obe deti v osobnej starostlivosti otca; od 15.00 hod. dňa 31.7. do 15.00 hod. dňa 15.8. budú obe deti v osobnej starostlivosti matky; od 15.00 hod. dňa 15.8. do 15.00 hod. dňa 31.8. budú obe deti v osobnej starostlivosti otca. Počas Vianočných sviatkov a Silvestra budú maloleté deti v osobnej striedavej starostlivosti rodičov tak, že od 10.00 hod. 24.12. do 18.00 hod. 26.12. v nepárny kalendárny rok budú deti u matky a od 10.00 hod. 31.12. v nepárny kalendárny rok do 18.00 hod. 1.1. nasledujúci párny kalendárny rok u otca. Od 10.00 hod. 24.12. do 18.00 hod. 26.12. v párny kalendárny rok budú deti u otca a od 10.00 hod. 31.12. v párny kalendárny rok do 18.00 hod. 1.1. nasledujúci nepárny kalendárny rok u matky. Týmto sa mení rozsudok tunajšieho súdu v časti o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom. súdny spis: 1412202832

Maloletý a maloletá sa na čas po rozvode zverujú do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov, a to tak, že matka je povinná zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloleté deti každý nepárny týždeň v mesiaci od nedele v čase od 17.00 hod. do nasledujúcej nedele do 17.00 hod. Otec je povinný zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloleté deti každý párny týždeň v mesiaci od nedele od 17.00 hod. do nasledujúcej nedele do 17.00 hod.. Otec je povinný maloleté deti v stanovenom čase si prevziať v mieste bydliska matky. Matka je povinná maloleté deti si prevziať v stanovenom čase v mieste bydliska otca. Každý z rodičov je povinný v stanovenom čase odovzdať maloleté deti do osobnej starostlivosti druhého rodiča s jeho osobnými vecami a riadne ich pripraviť. Obaja rodičia sú oprávnení maloleté deti zastupovať, ako aj spravovať ich majetok. Na obdobie striedavej osobnej starostlivosti súd výživné zo strany rodičov na maloleté deti neurčuje. Identifikačné číslo súdneho spisu: súdny spis: 5712204240

Maloletý sa zveruje do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov, a to tak, že matka je povinná zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloleté dieťa každý párny týždeň kalendárneho roka od pondelku do nedele. Otec je povinný zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloleté dieťa každý nepárny týždeň kalendárneho roka od pondelku do nedele. Maloletého budú zastupovať a spravovať jeho majetok obaja rodičia. Výživné sa neurčuje. spis: 5812203528

priestor na vlastný život považujem za extra bonus striedavej starostlivosti http://lesk.azet.sk/clanok/104001/zemetrasenie-po-rozvode-ako-sa-striedavka-naozaj-zije.html

Okresný súd Považská Bystrica Spisová značka: 8P/52/2011 http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudne-rozhodnutia/Sudne-rozhodnutie-detail.aspx?PorCis=54F0794D-6387-43C4-9564-8A31891367F0&PojCislo=195695

POROZVODOVÉ USPOŘÁDÁNÍ http://www.cspsychiatr.cz/detail.php?stat=787

Maloletá sa z v e r u j e do striedavej osobnej starostlivosti rodičov s tým, že dva týždne v mesiaci starostlivosť o dieťa bude zabezpečovať matka a dva týždne v mesiaci otec s tým, že vždy v piatok o 16.15 hod. si maloletú prevezmú a odovzdajú do starostlivosti pred základnou školou, ktorú dieťa navštevuje. Matka sa zúčastnila sedení u pani psychologičky Hrubejovej, ktorá sa vyjadrila tak, že záujem maloletej by si vyžadoval striedavú starostlivosť o ňu a preto by súhlasila s tým, keby dcéra bola zverená do striedavej osobnej starostlivosti rodičov. http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudne-rozhodnutia/Sudne-rozhodnutie-detail.aspx?PorCis=9300577A-CB78-457E-B1AE-6F50AC2DA977&PojCislo=165188

Maloletý  sa    z v e r u j e do striedavej osobnej starostlivosti rodičov tak, že prvé dva týždne v mesiaci jeho starostlivosť bude zabezpečovať matka a posledné dva týždne v mesiaci starostlivosť o maloletého bude zabezpečovať otec http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudne-rozhodnutia/Sudne-rozhodnutie-detail.aspx?PorCis=C4ACD902-EDDB-4443-AE98-11CBEC620E31&PojCislo=164975 sa maloletý z v e r u j e do striedavej osobnej starostlivosti matky a otca s tým, že bude týždeň v starostlivosti matky a týždeň v starostlivosti otca http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudne-rozhodnutia/Sudne-rozhodnutie-detail.aspx?PorCis=DF75A30B-0D18-4EF2-8B1A-402719581DF4&PojCislo=163737

do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov od nedele 18,00 hodiny do nedele 18,00 hodiny http://rozsudkyodetoch.sk/01_custom_content/rozsudky/OSBratislavaV/17P%20236-2009.doc  do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov vždy v čase od pondelka od 15,00 hod. do nasledujúceho pondelka do 15,00 hod. http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudne-rozhodnutia/Sudne-rozhodnutie-detail.aspx?PorCis=A556D933-92D7-475C-A577-49744023E050&PojCislo=281297

do striedavej osobnej starostlivosti rodičov vždy v čase od piatku od 18,00 do nasledujúceho piatkudo 18,00 http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudne-rozhodnutia/Sudne-rozhodnutie-detail.aspx?PorCis=073E4848-7FC1-4DDE-8511-424581EFD02F&PojCislo=281728 do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov v dvojtýždňových intervaloch http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudne-rozhodnutia/Sudne-rozhodnutie-detail.aspx?PorCis=DC3EE6AC-BE0E-4C49-871D-17ABFCA3B852&PojCislo=424813 do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudne-rozhodnutia/Sudne-rozhodnutie-detail.aspx?PorCis=956B45A4-432D-417D-808B-8B405A467520&PojCislo=82643

Jak upravit poměry dětí po rozvodu? http://www.zrcadleni.cz/jak-upravit-pomery-deti-po-rozvodu/ "Takové rozhodnutí je v souladu s celou řadou zásad, jež jsou v mnoha zemích zavedené. Rozumný rodič bude o těchto zásadách uvažovat. Rodič, který je křesťanem, bude také uvažovat o tom, že dítě potřebuje kontakt s oběma rodiči a že je povinností dítěte prokazovat úctu jak matce, tak otci." „Člověk , s kterým jste se rozvedli je váš bývalý manžel nebo bývalá manželka, ale rozhodně to není bývalý rodič vašeho dítěte… Mluvit nebo bránit v kontaktu nevede k ničemu dobremu a později se dostaví důsledky...Pokud se rodiče rozhodnou využívat své děti jako zbraň a „rukojmí“ války, na rozvodovem bitevním poli, musí počítat s tím, že to, co zasévají, také sklidí….“  (Teens in Turmoil – A Path to Change  for Parents, Adolescents, and Their Families...) http://www.custodyxchange.com/misc/screenshots.php Michiganský rodičovský plán (MRP) - sprievodca  Úvod
MRP obsahuje informácie o oblastiach, ktoré sa týkajú otázok pri vytváraní a praktizovaní rodičovského plánu styku s deťmi. MRP ponúka návrhy a odporúčania ohľadom troch najčastejších oblastí dohôd medzi rodičmi: čas styku, styk pod dohľadom (za prítomnosti inej tretej osoby) a spoločná starostlivosť. Cieľom MRP je jeho použitie na účely súdneho konania ako aj použitie odborníkmi sociálneho poradenstva alebo sociálnej kurately a samozrejme pre rodičov s opatrovníckym právom i bez neho. Všeobecne, MRP poskytuje informácie o mnohých predmetoch, avšak nie je vyčerpávajúcim zdrojom odpovedí na všetky otázky a témy, týkajúce sa styku rodičov.

Definícia styku rodiča s dieťaťom
Michiganské predpisy uznávajú, že po tom, čo rodičia začnú žiť oddelene, alebo sa rozvedú, je v najlepšom záujme dieťaťa (detí), ak naďalej pokračuje vzťah rodič/dieťa. Toto východisko je také silné, že zákon obsahuje premisu, že je v najlepšom záujme dieťaťa (detí) mať pevné vzťahy s oboma rodičmi. Preto by mala byť starostlivosť o dieťa frekvenciu, dĺžku a druh rozumne určené tak, aby podporovali takýto silný vzťah medzi dieťaťom (deťmi) a rodičom. Dieťa (deti) má právo na trávenie času s rodičmi s výnimkou prípadov, kedy súd jasne a presne stanoví a preukáže dôkazmi, že takýto styk s rodičom by ohrozoval dieťa (deti) a jeho fyzické, duševné a emocionálne zdravie (MCL 722.27a). Oddiel 7 (1) (b) Zákona o opatrovníctve detí uvádza: "Rodičovské práva na styk s dieťaťom sa riadia oddielom 7a." Oddiel 7a (1) začína vyhlásením: "Právo na styk rodiča s dieťaťom musí byť v súlade s najlepším záujmom dieťaťa." Precedentné právo stanovuje, že oddiel 3, ktorý stanovuje zákonnú definíciu "najlepších záujmov dieťaťa", sa vzťahuje na záležitosti práva na styk rodiča s dieťaťom.
Štúdie dokazujú negatívne dôsledky, ktoré môžu nasledovať, keď dieťa (deti) nemá vzťah s oboma rodičmi. Ďalšie štúdie dokazujú, že existuje vzťah medzi účasťou rodiča na živote jeho alebo jej dieťaťa (detí) a ochote tohto rodiča platiť výživné na dieťa (deti), vrátane priamej podpory aj nad rámec rozsahu, ktorý určil súd. Cieľ každého rodičovského plánu by malo byť zabezpečiť, aby dieťa (deti) malo vzťah s oboma rodičmi, tak, aby bola čo možno najviac podporená kontinuita rodičovskej zodpovednosti a bolo podporené pokračovanie voľného (neohraničeného) rodičovského styku. Styk rodiča s dieťaťom (deťmi) by nemal byť chápaný ako čas dieťaťa (detí) vyhradený pre rodiča, ale skôr ako čas rodiča/rodičov, vyhradený pre dieťa (deti). Preto by mali rodičovské plány obsahovať pevnú štruktúru, ale poskytovať aj pružnosť. Z toho dôvodu bude nutná silnejšia štruktúra rodičovského plánu, najmä ak si uvedomíme, že styk rodiča s dieťaťom (deťmi) čas sa môže nachádzať v širokom spektre medzi spoločnou starostlivosťou a stykom rodiča s dieťaťom (deťmi) pod dohľadom, resp. za prítomnosti tretej osoby. V strede medzi týmito extrémami sa nachádzajú rodičovské plány, ktoré ponúkajú určitú flexibilitu, ale obsahujú dostatočne pevnú štruktúru pre odstránenie prekážok, ktoré by mohli kolidovať s úspešným realizovaním plánu styku rodiča s dieťaťom (deťmi). Aby bolo možné určiť dĺžku, frekvenciu a typ rodičovského styku s dieťaťom (deťmi), súd zvažuje niekoľko faktorov (MCL 722.27a): 1. Existencia zvláštnych okolností a potrieb dieťaťa. 2. Či ide o dojčené dieťa do 6 mesiacov veku, alebo má dieťa vek do 1 roku a je ešte prikrmované prostredníctvom doplnkového umelého dojčenia. 3. Objektívna pravdepodobnosť zneužívania alebo zanedbávania dieťaťa počas styku s rodičom. 4. Objektívna pravdepodobnosť zneužívania rodiča, vyplývajúca z výkonu styku rodiča s dieťaťom (deťmi). 5. Nepohodlie až neprimeraná záťaž alebo vplyv na dieťa, vyplývajúce z cestovania k a od rodiča počas styku rodiča s dieťaťom (deťmi). 6. Či od rodiča možno očakávať, že je schopný výkonu rodičovskej starostlivosti podľa súdneho príkazu. 7. Či rodič často zlyháva vo výkone rozumného rodičovského plánu styku s dieťaťom (deťmi). 8. Obmedzovanie alebo praktické bránenie dieťaťu, s cieľom oddeliť alebo zamedziť styk dieťaťa (detí) s druhým rodičom alebo treťou osobou, ktorá má plné alebo čiastočné zákonné právo na styk a starostlivosť. Prechodný pobyt jedného rodiča s dieťaťom v útulku kvôli obvineniu z domáceho násilia pritom nemožno vykladať zároveň ako dôkaz pre upieranie práva na styk druhého rodiča s dieťaťom a na obmedzovanie práva na styk s druhým rodičom.
9. Akékoľvek ďalšie relevantné faktory.
Pre podrobnejšie definície a vysvetlenie faktorov si preštudujte MRP a model vyhodnotenia zmeny bydliska, vydanie z októbra 1998. Citové zaťaženie a nevyriešené problémy medzi oddelenými rodičmi môžu negatívne ovplyvňovať spoločnú starostlivosť. Deti sa môžu cítiť vnútorne rozdelené túžbou mať vzťah s oboma rodičmi a ich želaním vyhýbať sa negatívnym pocitom spojeným so vzájomným vzťahom rodičov. Rodičia môžu dostať svoje dieťa (deti) do neprirodzených/nepríjemných pozícií tým, že ich používajú na doručovanie odkazov, alebo sa snažia ich používať ako špiónov a hlásiť im informácie. Niektorí rodičia môžu tiež využívať styk rodiča s dieťaťom (deťmi) na kontrolu nad iným rodičom, alebo na vyjadrovanie hnevu a nespokojnosti s druhým rodičom, a to na úkor pohody dieťaťa (detí). Čím väčšie problémy majú rodičia s ukončením ich vzťahu, tým menšie ohľady mávajú. Pevne štruktúrovaný rodičovský časový plán môže pomôcť rodičom, ktorí navzájom nespolupracujú. Pevná štruktúra tiež pomôže i deťom, aby si našli novú stabilnú rutinu. Keď rodičia dobre spolupracujú, môže stačiť aj menej štruktúrovaný plán. Keď dieťa (deti) rastú, rovnaké vývojové štádiá, ktoré spôsobujú, že dieťa (deti) v zdravých rodinách trávia menej času so svojimi rodičmi, sú prítomné aj u tých rodín, ktoré boli reorganizované oddelením rodičov. To si bude vyžadovať väčšiu pružnosť v rozvrhu rodičovského plánu styku s dieťaťom (deťmi). Štruktúrovaný časový harmonogram na dosiahnutie stability nakoniec môže viesť k tomu, že rodičia budú považovať čas dieťaťa strávený s druhým rodičom za osobitnú a oddelenú časť vzťahu rodič/dieťa.
S cieľom zabezpečiť potrebnú štruktúru časového plánu styku rodiča s dieťaťom (deťmi) je potrebné, aby boli požiadavky na čas s dieťaťom vyjadrené jasne/konkrétne a mali by obsahovať primerané hranice a podmienky (MCL 722.27a (8)). Príklady týchto podmienok sú:
1. Rozdelenie zodpovednosti za prepravu dieťaťa (detí) . 2. Rozdelenie nákladov na dopravu na dieťa (deti). 3. Obmedzenia týkajúce sa prítomnosti tretích osôb počas času rodičovského styku. 4. Požiadavka, aby dieťa (deti) bolo pripravené na styk s rodičom v určenom čase. 5. Požiadavka, aby rodičia prišli na miesto prevzatia dieťaťa (detí) a vrátili dieťa (deti) na určené miesto a v určenom čase. 6. Požiadavka, aby styk rodiča s dieťaťom (deťmi) prebiehal za prítomnosti tretej osoby alebo iného subjektu. 7. Požiadavka, aby strany zložili kauciu pre prípad nedodržania podmienok styku rodiča s dieťaťom (deťmi). 8. Požiadavka na primerané náhradné riešenie, ak k styku rodiča s dieťaťom (deťmi) z objektívnych dôvodov nemôže dôjsť. 9. Akékoľvek iné rozumné podmienky pre osobitné prípady.
Tento sprievodca sa zameriava na tri typy rodičovských plánov: styk rodiča s dieťaťom (deťmi), styk rodiča s dieťaťom (deťmi) pod dohľadom a spoločná starostlivosť. Spoločné témy týkajúce sa týchto plánov budú skúmané v časti nazvanej Všeobecné ustanovenia a osobitné otázky, ktoré môžu mať vplyv na styk rodiča s dieťaťom (deťmi) a budú posúdené v časti nazvanej Zvláštne odporúčania.
Styk rodiča s dieťaťom (deťmi)
Rodičovský čas (časový harmonogram styku rodiča s dieťaťom) je čas, určený na základe súdneho rozhodnutia, ak sa rodičia nedohodli inak. Michiganské právo uznáva, že je v najlepšom záujme dieťaťa (detí) , že styk rodiča s dieťaťom (deťmi) má mať rozsah, trvanie a typ, ktoré sú rozumne vypočítané tak, aby podporovali silný vzťah medzi dieťaťom (deťmi) a rodičom. Za týmto účelom by mal byť styk riadený podľa pravidelného časového rozvrhu, s určeným konkrétnym začiatkom a koncom, čo uľahčí rodičom i deťom plánovanie ich ostatných aktivít. V ideálnom prípade by mal zahŕňať aj riešenia pre meniace sa potreby dieťaťa (detí) a zmeny v programoch strán. Strany by mali prijať rodičovské plány, ktoré budú pružné a zároveň zahŕňali ako základný prvok požiadavku detí po istote a stabilite. Akonáhle strany prijmú navrhnutý rozvrh, ​​súd spravidla nebude zasahovať, ak sa nevyskytnú výnimočné okolnosti.
Vzor harmonogramu, uvedený v tomto sprievodcovi, vychádza z najbežnejších používaných plánov v tomto štáte. Konkrétne dni a časové úseky boli vybrané pre ich jednoduché použitie. Zvláštne príležitosti pre styk rodiča s dieťaťom (deťmi) na strane otca boli určené na jeden rok, zatiaľ čo rovnaké zvláštne príležitosti na strane matky boli zasa určené na iný (ďalší) rok, s cieľom podporovať jednotnosť a jednoduché použitie v celom štáte. Strany by mali vytvoriť plán, ktorý najlepšie zodpovedá situácii vo svojich rodinách. Ak je to možné, mali by sa rodičia pokúsiť začať realizáciu časového plánu hneď po skončení školského vyučovania, ak je čas styku určený aj pre všedné dni v týždni počas školského roka. Ak to nie je možné, alebo ak sa strany nemôžu dohodnúť, mal by byť použitý iný než uvedený vzorový model časového plánu. Aj keď sa strany dohodnú používať vzorový plán, alebo jeho použitie bude nariadené, pretože sa nemôžu dohodnúť, uprednostňuje sa pláno, ktorý navrhnú a vyvinú/dohodnú samotné strany.
A. Striedavý víkend Styk rodiča s dieťaťom (deťmi) je striedavo cez víkendy od 18:00 v piatok do 18:00 v nedeľu.
B. Cez týždeňStyk rodiča s dieťaťom (deťmi) sa uskutoční jeden večer v týždni od 18:00 hod do 8:30 v deň, na ktorom sa strany dohodnú. Ak sa strany nemôžu dohodnúť na dni, styk rodiča s dieťaťom (deťmi) bude v stredu večer.
C. SviatkyOtec má styk v rokoch končiacich nepárnym číslom a matka má styk v rokoch končiacich párnym číslom pre nasledujúce sviatky:
1. “Memorial Day” víkend = začiatok o 18:00 v piatok a koniec o 18:00 v deň sviatku. 2. “Labor Day” víkend = začiatok o 18:00 v piatok a koniec o 18:00 v deň sviatku. Otec má styk v rokoch končiacich párnym číslom a matka má styk v rokoch končiacich nepárnym číslom pre nasledujúce sviatky: 3. “Independence day” = začiatok o 18:00 dňa 3. júla a koniec o 09:00 dňa 5. júla. 4. “Deň vďakyvzdania” víkend = začiatok o 18:00 večer pred sviatkom a koniec o 18:00 v deň po sviatku. Okrem týchto sviatkov, majú rodičia možnosť sa striedať v styku s dieťaťom (deťmi) aj počas 4 ďalších náboženských alebo svetských sviatkov v rozsahu, ktorý nekoliduje s ostatnými časovými rozvrhmi tohto plánu.
D. Jarné, letné a zimné prázdniny
1. Jarné prázdniny Otec má styk v rokoch končiacich sa párnym číslom a matka v rokoch končiacich sa nepárnym číslom. Jarné prázdniny Styk rodiča s dieťaťom (deťmi) v tomto čase bude od 18:00 dňa, kedy v danej škole bolo prerušené vyučovanie a končí o 18:00 v predvečer ukončenia prerušenia vyučovania kvôli jarným prázdninám.
2. Zimné prázdniny V rokoch končiacich sa nepárnym číslom, bude mať otec styk s dieťaťom (deťmi) od 18:00 hod v deň, kedy škola dieťaťa preruší vyučovanie kvôli vianočným prázdninám do 21:00 dňa 24.12. a matka bude mať styk v čase od 21:00 dňa 24.12. do 18:00 dňa pred začiatkom vyučovania v škole dieťaťa. Následne styk pokračuje podľa normálneho časového harmonogramu. V rokoch končiacich sa párnym číslom, bude mať matka styk s dieťaťom (deťmi) od 18:00 hod v deň, kedy škola dieťaťa preruší vyučovanie kvôli vianočným prázdninám do 21:00 dňa 24.12. a otec bude mať styk v čase od 21:00 dňa 24.12. do 18:00 dňa pred začiatkom vyučovania v škole dieťaťa. Následne styk pokračuje podľa normálneho časového harmonogramu.
3. Letné prázdniny Nerezidentný rodič bude mať styk s dieťaťom (deťmi) so začiatkom v prvý piatok po 4.7. o 18:00 a pokračuje po dobu štyroch týždňov až do štvrtého piatku do 18:00. Počas tohto obdobia sa vykonáva styk rezidentného rodiča, a to od druhého piatka od 18:00 do druhej nedele do 18:00.
E. Deň matiek a Deň otcov Dieťa (deti) budú s matkou celý víkend v Deň matiek a s otcom celý víkend v Deň otcov od piatka 18:00 do nedele 18:00.
F. Telefonický kontakt Keď je dieťa (deti) v starostlivosti nerezidentného alebo rezidentného rodiča po dlhšiu dobu (napr. jeden týždeň), dieťa (deti) majú právo na kontakt s druhým rodičom prostredníctvom telefónu alebo internetu. Frekvencia takého kontaktu by mala byť stanovená prípad od prípadu. Pri stanovení harmonogramu je dôležité vziať do úvahy vek a zrelosť dieťaťa (detí). S dieťaťom školského veku (deti), by mal byť kontakt minimálne raz týždenne a v trvaní, ktoré je vhodné pre dieťa (deti) tohto veku. Ak dieťa (deti) budú na prázdninách, alebo budú v mieste odlišnom od obvyklého umiestnenia, mal by byť druhý rodič informovaný o telefónnom čísle, adrese a spôsobe kontaktu na druhého rodiča v prípade núdze.
G. Ďalšie možnosti rodičovského styku Ďalšie možnosti styku rodiča s dieťaťom (deťmi) zahŕňajú jeho narodeniny a možnosť pre nerezidentného rodiča byť prvou voľbou ako poskytovateľa starostlivosti o deti v prípade, že je to potrebné.
H. Prázdniny a dovolenky Ak rodičovský plán obsahuje viacero špecifických dní, tieto by mali mať prednosť pred bežnými dňami v rozvrhu. Keď plán zahŕňa aj dovolenky a prázdniny, po skončení by mal pokračovať plán striedavých víkendov podľa predošlého existujúceho plánu, ako by tento nebol prerušený. 
Spoločná starostlivosť a styk rodiča s dieťaťom (deťmi)
MCL 722.26a, uvádza:
(1) V sporoch o zverenie medzi rodičmi, musia byť rodičia poučení o spoločnej starostlivosti. Na žiadosť jedného z rodičov musí súd vziať do úvahy možnosť a výhody zverenia dieťaťa do spoločnej starostlivosti a uvedie v rozsudku/rozhodnutí dôvody schválenia alebo zamietnutia takejto žiadosti. V iných prípadoch môže byť spoločná starostlivosť nariadená z rozhodnutia samotného súdu. Súd určí, či spoločná starostlivosť je v najlepšom záujme dieťaťa tým, že zvažuje nasledujúce faktory:
(a) ukazovatele uvedené v bode 3. (b) či rodičia budú spolupracovať a vo všeobecnosti sa zhodnú v dôležitých rozhodnutiach (sic) ovplyvňujúcich blaho dieťaťa. (2) Ak sa rodičia dohodnú na spoločnej starostlivosti o dieťa, súd schváli spoločnú starostlivosť, s výnimkou prípadu, že na základe jasných a presvedčivých dôkazov dospeje súd k záveru, že spoločná starostlivosť nie je v najlepšom záujme dieťaťa.
(3) Ak súd rozhodne o spoločnej starostlivosti, môže súd do textu rozhodnutia zahrnúť ustanovenia o čase, kedy má dieťa byť s každým rodičom, alebo môže stanoviť, že fyzická starostlivosti sa rozdelí medzi rodičmi takým spôsobom, aby zaistili pokračovanie kontaktov dieťaťa s oboma rodičmi. (4) V čase, keď dieťa býva s rodičom, tento rodič rozhoduje o všetkých bežných záležitostiach týkajúcich a dieťaťa.
(7) Na účely tohto oddielu sa “spoločnou starostlivosťou o dieťa” rozumie príkaz súdu, v ktorom je uvedené jedno alebo obe nasledujúce nariadenia:
(a) dieťa bude mať trvalý pobyt striedavo na uvedené obdobie u každého z rodičov.
(b) rodičia budú zdieľať rozhodovaciu právomoc, pokiaľ ide o dôležité rozhodnutia, ktoré majú vplyv na starostlivosť o dieťa.
Ako stanovuje zákon, existujú dva druhy spoločného opatrovníctva: právne a fyzické. Spoločné právne opatrovníctvo znamená, že obaja rodičia majú právo podieľať sa na dôležitých rozhodnutiach týkajúcich sa výchovy dieťaťa. Všetky zásadné rozhodnutia, týkajúce sa zdravotnej starostlivosti, vzdelania a náboženstva budú zdieľať obaja rodičia. Spoločné právne opatrovníctvo nemá vplyv na základné životné okolnosti dieťaťa. Dieťa primárne býva s jedným rodičom, pričom druhý rodič má plán pre styk s dieťaťom (deťmi). Spoločná fyzická starostlivosť umožňuje obom rodičom zdieľať zodpovednosť rezidentného rodiča. Spoločná fyzická starostlivosť je takmer vždy sprevádzaná spoločnou právnou starostlivosťou.
Existujú dva bežne sa vyskytujúce typy spoločnej fyzickej starostlivosti o dieťa. Prvý plán nastáva, keď je čas rozdelený rovným dielom medzi oboch rodičov. Styk rodiča s dieťaťom (deťmi) môže byť striedavo v týždennom, dennom alebo nejakom inom intervale, ktorý je dohodnutý oboma stranami. Druhý plán nastáva, keď dieťa (deti) žije s jedným rodičom v priebehu školského roka a s druhým rodičom v priebehu letných prázdnin. Styk rodiča s dieťaťom (deťmi) sa v takom prípade zvyčajne strieda v pomere deväť mesiacov ku trom mesiacom (9/3), čo umožňuje rozdelenie času zhruba v rozsahu školského roka alebo podľa iného intervalu, dohodnutého stranami.
Obvykle sa styk v pomere 9/3 používa v prípadoch, keď vzdialenosť predstavuje problém a kvôli ktorej dieťa (deti) môžu iba ťažko tráviť čas s druhým rodičom v priebehu roka. Ak strany nemajú logistické problémy, ktoré by bránili zdieľaniu starostlivosti počas sviatkov aj v systéme 9/3, môžu sa rodičia dohodnúť na striedaní sviatkov podľa plánu stanoveného v harmonograme styku rodičov s dieťaťom (deťmi), viď str. 7-9. To by umožnilo dieťaťu (deťom), aby trávili významné náboženské a svetské sviatky s každým z rodičov. V každom prípade, pokiaľ je to možné, by prijatie 9/3 rodičovského časového plánu malo umožniť čo najväčšiu flexibilitu striedavej rodičovskej starostlivosti aj cez víkendy a sviatky. Pokiaľ je prijatý plán 9/3 bez ďalších ustanovení o rodičovskom styku, ide skôr o dohodu o styku rodiča s dieťaťom ( deťmi ), než o skutočnú spoločnú starostlivosť.
Je dôležité si uvedomiť, že popis dvoch uvedených najčastejších plánov spoločnej fyzickej starostlivosti nie je vyčerpávajúcim popisom obsahu nespočetných možných variácií rodičovských plánov, ktoré by mohli byť vypracované. Ďalšie dohody o spoločnej fyzickej starostlivosti obsahujú situáciu, keď sa rodičia striedajú v obývaní bydliska dieťaťa (detí), zatiaľ čo dieťa (deti) zotrváva na rovnakom mieste, alebo kde rodičia bývajú v takej blízkosti, že obaja sa stýkajú s dieťaťom (deťmi) denne.
V takejto forme zdieľanej starostlivosti budú rodičia musieť diskutovať navzájom o všetkých podstatných záležitostiach a otázkach týkajúcich sa dieťaťa (detí) . V záujme podpory stabilného prostredia, si spoločná fyzická starostlivosť vyžaduje plán, kde sú rodičia schopní a ochotní spolupracovať pri rozhodovaní v súlade s najlepšími záujmami dieťaťa (detí) a riešiť spory zmierom, ak sa vyskytnú.
Spoločná fyzická starostlivosť nemusí byť vhodná pre tých rodičov, ktorí sú zapojení do intenzívneho konfliktu a nie sú schopní nájsť rozumný spôsob, ako spolupracovať. Okrem toho spoločná fyzická starostlivosť zvyčajne nie je úspešná, ak rodičia uprednostňujú uspokojenie svojich vlastných potrieb pred potrebami dieťaťa (detí).
  Styk pod dohľadom
V niektorých prípadoch vzniká obava o bezpečnosť a blaho dieťaťa (detí) počas styku s rodičom. Pre tieto prípady slúži styk pod dohľadom, ktorý pomáha a uľahčuje kontakt medzi rodičom a dieťaťom (deťmi). Vzhľadom k predpokladu normálneho styku rodiča s dieťaťom (deťmi) by sa malo k styku pod dohľadom prikročiť iba vtedy, ak nie je možné použiť iné, menej obmedzujúce spôsoby zaistenia blaha dieťaťa (detí) počas styku s rodičom. Primárnym účelom styku pod dohľadom je zaistiť bezpečnosť dieťaťa (detí). Blaho dieťaťa (detí) je prvoradé pri stanovení spôsobu, akým je vykonávaný dohľad.
K dispozícii sú tri všeobecne používané spôsoby dohľadu pri styku rodiča s dieťaťom (deťmi). Konkrétna vybraná metóda styku pod dohľadom sa mení podľa dôvodu pre takýto dohľad. Napríklad, ak bol styk pod dohľadom nariadený z dôvodu pomoci pri vytváraní vzťahu medzi rodičom, ktorý bol doteraz neprítomný v živote dieťaťa (detí), takýto plán styku bude dosť odlišný od plánu styku pod dohľadom, ktorý bol nariadený po zistení fyzického alebo sexuálneho zneužívania dieťaťa (detí). Zvolený typ styku pod dohľadom by mal odrážať logické a reálne ciele, ku ktorým má smerovať.
A. Styk rodiča s dieťaťom (deťmi) prostredníctvom agentúry
B. Styk za prítomnosti tretej stranyStyk rodiča s dieťaťom (deťmi) za prítomnosti tretej strany je styk pod dohľadom priateľa, príbuzného alebo inej osoby určenej súdom. Prítomnosť tretej strany možno odporučiť v prípadoch, keď okolnosti poukazujú na to, že dohľad je oprávnený, ale zásah špecializovanej agentúry (odborníka) nie je nutný. Príkladom takejto situácie sú prípady, v ktorých nie sú k dispozícii príslušné rodičovské dohody, alebo keď rodič v nedávnej minulosti zneužíval drogy a alkohol a nebolo preukázané, že sa takejto závislosti zbavil. Tento typ dohľadu môže byť vhodný v prípadoch, keď existuje snaha o znovunadviazanie vzťahu dieťaťa (detí) s rodičom.
1. Všeobecne platí, že prítomnosť tretej strany by mala byť iba vtedy, ak takýto styk sprevádza plán na styk bez prítomnosti tretej strany, s určením časového obdobia a/alebo určením podmienok. Ak okolnosti prípadu poukazujú na potrebu dlhodobého dohľadu, môže byť vhodnejšie realizovať styk v spolupráci s terapeutom alebo špecializovanou agentúrou pre výkon dohľadu. 2. Tretia strana by mala byť vybraná na základe vzájomnej dohody rezidentného a nerezidentného rodiča. Vybraná tretia strana by mala mať vhodný vek a potrebné zručnosti, aby dohliadala na styk rodiča s dieťaťom (deťmi). Navrhovaná osoba tretej strany musí súhlasiť s tým, že bude dohliadať na styk rodiča s dieťaťom (deťmi). V prípade, že sa rezidentný a nerezidentný rodič nemôžu dohodnúť na tretej osobe, rezidentný a nerezidentný rodič budú vyzvaní na predloženie zoznamu navrhovaných osôb sebe navzájom a súdu. Účastníci konania budú požiadaní, aby predložili stanovisko, prečo by nejaká osoba z tohto zoznamu nebola vhodná. Súd potom bude zodpovedný za výber dohliadateľa styku. 3. Cieľom dohľadu tretej strany je ochrana, nie terapia. Kontrola by mala prebiehať primerane a výlučne na ochranu dieťaťa (detí) pred škodami, ktoré môžu nastať z dôvodu určitej obavy, ktorá bola podnetom na ustanovenie dozoru. V závislosti od dôvodu pre nariadenie dohľadu môže ísť o dohľad iba minimálny, ako napríklad vo forme požiadavky, aby sa dohľad vykonával iba na určenom mieste (napr. domov jedného z rodičov), alebo pôjde o dohľad rozsiahlejšieho charakteru, ako je napríklad požiadavka, aby sa styk rodiča s dieťaťom (deťmi) realizoval iba za fyzickej prítomnosti tretej strany – dohliadateľa, alebo aby sa styk rodiča s dieťaťom (deťmi) realizoval iba pod neustálym vizuálnym dohľadom tretej osoby.
C. Liečebný styk Terapeutický styk rodiča s dieťaťom (deťmi) je proces dosiahnutia vopred stanoveného dosiahnuteľného cieľa prostredníctvom terapie. Príklady zahŕňajú prípady, keď rodič a dieťa (deti) nemali kontakt po dlhšiu dobu, či už mimovoľne (napr. rodič nevedel o existencii dieťaťa (detí)), alebo nedobrovoľne (väzenie alebo pobyt rodiča v nejakej inštitúcii s dozorom), keď je nevyhnutná pomoc pri uľahčení komunikácie medzi rodičom a dieťaťom (deťmi), alebo keď si problémy vo vzťahu medzi rodičom a dieťaťom (deťmi) vyžadujú odborný zásah.
Styk rodiča s dieťaťom (deťmi): od “dohľadu” k “bez dohľadu”
Existujú dva ciele nariadenia styku pod dohľadom: hlavným cieľom dohľadu je chrániť dieťa (deti). Druhým cieľom je postupne, vo vhodnom štádiu, zmeniť “styk pod dohľadom” na “styk bez dohľadu”. Preto by mal plán styku pod dohľadom obsahovať konkrétne ciele, ktoré musia byť dosiahnuté, aby bolo možné vykonať prechod k styku rodiča s dieťaťom (deťmi) bez dozoru. Všeobecne sa využívajú tri metódy určenia, kedy sa plán posunie do ďalšej fázy: 1) prechod k plánu styku bez dozoru automaticky, ak rodič dosiahne určité míľniky (ubehnutie určeného časového obdobia alebo splnenie určených cieľov); 2) plán styku pod dohľadom by mal zahŕňať časové intervaly hodnotenia plnenia tohto plánu a určenie, či by sa mal zmeniť na plán styku bez dozoru; 3) plán by mohol vyžadovať, aby k styku rodiča s dieťaťom (deťmi) bez dozoru došlo iba po preskúmaní situácie na žiadosť jednej zo strán.
K zavedeniu plánu pre styk bez dozoru by malo dôjsť postupnými krokmi. Napríklad by to mohlo zahŕňať zásah agentúry, následne styk za prítomnosti tretej strany, ďalej styk bez dozoru na kratšie obdobie na verejnom mieste a nakoniec styk na dlhšiu dobu bez dozoru.
Plán pre postupné zavádzanie styku bez dozoru by mal obsahovať aj špecifické prostriedky/nástroje na dosiahnutie tohto cieľa. To by malo zahŕňať náčrt vhodných opatrení alebo potrebnej liečby, rovnako ako časový rámec pre plnenie jednotlivých krokov plánu.
Všeobecné ustanovenia
Bez ohľadu na to, aká je forma rodičovského styku v danom prípade, existujú všeobecné zásady, týkajúce sa styku rodiča s dieťaťom (deťmi), ktoré sú obsiahnuté vo väčšej či menšej miere v každom z plánov. Tieto otázky musia byť zaslané jednou stranou tej druhej, s cieľom zabezpečiť potreby dieťaťa (detí) počas rodičovského styku, alebo ktoré by počas neho mohli nastať. Nasledujúce otázky sú otázky, ktoré boli identifikované ako najčastejšie ohľadom styku rodiča s dieťaťom (deťmi):
A. oblečenieKaždý rodič by mal byť zodpovedný za zabezpečenie oblečenia pre dieťa (deti), ktoré bude adekvátne a dostatočné vzhľadom na počasie a udalosti, ktoré pre dieťa (deti) plánuje. Keď ide iba o príležitostnú alebo občasnú potrebu, alebo je z hľadiska nákladov výhodnejšie mať len jednu sadu, ako napríklad sezónne oblečenie, čižmy alebo plávacie potreby, tieto by mali byť prepravené spolu s dieťaťom (deťmi). Toto môže byť rozšírené aj na určité hračky alebo predmety, ku ktorým má dieťa (deti) zvláštny vzťah/obľubu (prikrývka, hračka atď.). Všetko oblečenie, ktoré je s dieťaťom (deťmi) na začiatku styku rodiča s dieťaťom (deťmi) by malo byť vrátené čisté, v poriadku a v stave vhodnom na použitie spolu s dieťaťom (deťmi).
B. DopravaPokiaľ nie je dohodnuté, alebo nariadené súdom inak, mal by rodič, na ktorého pripadol styk s dieťaťom (deťmi) byť zodpovedný za všetku prepravu. Doprava môže byť zabezpečená rodičom alebo členom jeho blízkej rodiny. Akákoľvek iná doprava musí byť zaistená licencovaným jednotlivcom, ktorý má riadne licencované a registrované vozidlo. Musia byť dodržané všetky zákonom stanovené obmedzenia pre dopravu detí. Keď ide o styk pod dohľadom tretej osoby, je povinnosťou tohto rodiča, aby zabezpečil, že aj doprava bude pod dohľadom. Keď dohľadovaný styk zahŕňa agentúru alebo terapiu, je na zodpovednosti rezidentného rodiča, aby realizoval dopravu dieťaťa (detí).
C. Narušenie styku rodiča s dieťaťom (deťmi)Ani jeden z rodičov by nemal využívať/zneužívať styk s dieťaťom (deťmi) ako možnosť na posielanie účtov, diskutovanie o financiách, o podmienkach a okolnostiach rodičovského plánu alebo neúctivé správanie sa k druhému rodičovi.
D. Zdravotná starostlivosť o dieťa (deti)Rodič by mal poskytnúť druhému rodičovi všetky potrebné lieky a lekárske písomné pokyny počas realizácie jeho styku s dieťaťom (deťmi). Rodič, na ktorého pripadá styk, musí zabezpečiť a podávať všetky lieky podľa lekárskych písomných pokynov. Ak dieťa (deti) vyžaduje lekársky dohľad počas styku s rodičom, nerezidentný rodič by mal nechať vykonať liečbu/ošetrenie a okamžite (čím skôr) o tom upovedomiť druhého rodiča.
V prípade, že je potrebné špeciálne zariadenie pre zabezpečenie zdravia dieťaťa (detí ), rodič, na ktorého pripadne styk, musí vykonať opatrenia a naučiť sa používať toto zariadenie a zariadiť prenos/prepravu zariadenia. Keď ide o styk pod dohľadom, dohliadateľ by mal tiež absolvovať primerané školenie a poučenie o špeciálnych potrebách dieťaťa (detí) a vyžiadať si od lekára všetky potrebné lieky a písomné pokyny.
Rodičia musia navzájom diskutovať o všeobecných potrebách zdravotnej starostlivosti o dieťa (deti) a informovať sa navzájom o ochoreniach a liečbe. Je nevyhnutné, aby navzájom zdieľali všetky vedomosti o zdravotnej starostlivosti, napríklad keď si situácia vyžaduje, aby dieťa bolo lekársky skontrolované v čase, kedy nebude s opatere rodiča, s ktorým dieťa (deti) lekára vyhľadalo po prvý raz (na začiatku choroby). E. Príprava dieťa na styk Rezidentný rodič by mal podporovať a citovo pripravovať dieťa (deti) na styk s druhým rodičom. Ani jeden z rodičov by nemal využívať/zneužívať styk rodiča s dieťaťom (deťmi) ako príležitosť, aby vyvolal v dieťati (deťoch) obavy alebo úzkosť. Rezidentný rodič musí použiť všetky možné rozumné prostriedky, aby zaistil realizáciu styku druhého rodiča s dieťaťom (deťmi), bez nutnosti použiť nadmerný nátlak/silu. Všeobecne platí, že dostatočnými dôvodmi zamietnutia styku rodiča s dieťaťom (deťmi) nie sú:

dieťa (deti) má menšiu chorobu. dieťa (deti) muselo ísť niekam inam. dieťa (deti) nebolo doma. nerezidentný rodič mešká s výživným. rezidentný rodič nechce, aby dieťa (deti) šlo. bolo zlé počasie. dieťa (deti) nemalo žiadne oblečenie. dieťa (deti) odmietlo ísť. druhá strana nesplnila podmienky, ktoré si jednostranne stanovila strana, ktorá odmieta styk dieťaťom (deťmi). náboženské dôvody.
F. Mimoškolské aktivityStrany by mali vzájomne spolupracovať pri zapísaní dieťaťa (detí) na mimoškolské aktivity a zabezpečili, aby tieto činnosti neboli v rozpore so schopnosťou dieťaťa (detí) plniť rodičovský plán styku. Ani rezidentný ani nerezidentný rodič by nemal zapísať dieťa (deti) do nadmerného rozsahu/počtu aktivít, ktoré by negatívne zasahovali do možnosti druhého rodiča tráviť čas s dieťaťom (deťmi ). Ak je nariadený styk rodiča s dieťaťom (deťmi) pod dohľadom, dieťa (deti) nemôže byť zapísané do aktivít, ktoré sú v rozpore s plánom dohľadu.
Ako dieťa (deti) rastie, je zapájené do rôznych aktivít. Keďže sa jeho vývojové potreby menia, obaja rodičia musia byť flexibilní pri výkone ich plánu styku s dieťaťom (deťmi) a umožniť priestor pre úpravy. Vzhľadom k tomu, že kontinuita aktivít je dôležitá, musia rodičia byť ochotní zmeniť časový harmonogram rodičovského styku.
Rodičia by sa mali navzájom oboznamovať o všetkých aktivitách dieťaťa (detí), aby druhý rodič mal možnosť sa ich zúčastniť, alebo sa podieľať na tejto aktivite, a to i v prípade, že aktivita sa deje mimo jeho času pre styk s dieťaťom (deťmi). G. Bezpečnostné problémyKaždá strana je zodpovedná za zaistenie bezpečnosti a blaha dieťaťa (detí). Všetky písomné pokyny lekára vrátane tých, ktoré sa týkajú vplyvu rastlín, zvierat (alergie), dymu a ďalších prvkov je treba dodržiavať. Ak je nariadený styk pod dohľadom, aj dohliadateľ musí dbať na dodržiavanie týchto opatrení.
H. Čas pre odovzdávanie/výmenu dieťaťa (detí)Obe strany by si mali dohodnúť presný čas pre výmenu/odovzdávanie dieťaťa (detí). Ani jeden z rodičov by nemal robiť nič, čo by spôsobilo druhému rodičovi ťažkosti pri výmene dieťaťa (detí). Neskorší príchod o viac ako 30 minút môže byť ospravedlniteľný za výnimočných okolností, ale nikdy by sa nemal stať pravidlom. Rodič by mohol meškať, len ak pre omeškanie existuje odôvodnený a neodkladný dôvod. Rodič, ktorý predpokladá, že bude meškať, by mal kontaktovať druhého rodiča čo najskôr. Navyše by rodič nemal chodiť na odovzdávanie/výmenu ani príliš skoro, pretože môže dôjsť k zbytočnému narušeniu pre dieťa (deti) a druhého rodiča.
Keď je nariadený styk pod dohľadom v agentúre alebo v kancelárii terapeuta, obaja rodičia by sa mali dostaviť načas. V prípade takého styku nebude udeľovaná náhradná doba pre styk kvôli meškaniu. To závisí aj od politiky jednotlivých agentúr. Avšak neskoré príchody môžu mať nepriaznivý vplyv na časový rámec pre postúpenie/prechod od styku pod dohľadom k nedohliadanému styku rodiča s dieťaťom (deťmi).I. Oprava rodičovského plánu K oprave rodičovského plánu dochádza, keď bolo dieťaťu (deťom) zbránené zísť sa s rodičom počas plánovaného styku. Oprava sa uplatní podľa zásad stanovených súdom a musí byť rovnakého typu a dĺžky ako pôvodný nerealizovaný čas styku. Napríklad nerealizovaný styk cez sviatok sa nahrádza presne rovnakým sviatkom. Ak rodič nevyužil návštevu (možnosť styku) podľa rodičovského plánu, plán nemusí byť upravený a budúci styk rodiča s dieťaťom (deťmi) sa môže zrealizovať, ako keby nedošlo k predošlému nesplneniu. To isté všeobecné ustanovenie platí v prípade nariadeného styku rodiča s dieťaťom (deťmi). Avšak rodič, ktorý sa nedostavil na dohliadaný styk s dieťaťom (deťmi) bude i tak zodpovedný za poplatky a výdaje agentúry, spojené so zrušením styku bez príslušného predošlého upozornenia. Okrem toho môže toto mať nepriaznivý vplyv na harmonogram dohliadaného styku rodiča s dieťaťom (deťmi) a na vývoj rodičovského plánu.

Špeciálne prípady
Dojednania o rozsahu rodičovského styku sa zvyčajne skladajú z harmonogramu, ktorý berie ohľad na potreby dieťaťa (detí) a možnosti rodičov. Štandardné rodičovské plány budú postačovať pre väčšinu situácií styku rodiča s dieťaťom (deťmi). Existujú však určité prípady, pre ktoré musia byť štandardné plány zmenené, a to z dôvodu osobitných potrieb rodičov alebo dieťa (detí) alebo kvôli logistickým dôvodom, ako sú vzdialenosť, bydlisko či iné záležitosti. Nasledujúci zoznam sa špecializuje na ďalšie situácie, ktoré môžu prichádzať do úvahy pre konkrétny prípad styku rodiča s dieťaťom (deťmi).
A. Veľká vzdialenosť rodičovPlány rodičovského styku na veľkú vzdialenosť sa týkajú situácie, kedy sú rodičia vzdialení od seba viac ako 180 míľ (288 km). Pokiaľ sa jedná o veľké vzdialenosti, zvyčajne ostáva menej (“čistého”) času pre rodičov a dieťa (deti) pre samotný styk ako v tradičnom pláne styku rodiča s dieťaťom (deťmi). Môže sa tiež zvýšiť tlak (stres) rodičov a dieťaťa (detí) počas prepravy. Z tohto dôvodu sú letné, zimné a jarné prázdniny riešené odlišne.
Dohody o doprave by sa mali uzavrieť v dostatočnom predstihu (najmenej 30 dní) pred termínom styku. Ak prichádza do úvahy letecká doprava, musia byť dodržané aj letecké predpisy, platné pre cestovanie dieťaťa (detí) bez sprievodu.
Môže prísť aj k dohode o rozdelení dopravy (stretnutie na polceste apod.) tak, aby maximum času styku rodiča s dieťaťom (deťmi) bolo strávené nie na ceste (počas dopravy) ale samotným stykom. Keď ide o styk pod dohľadom v situácii s veľkou vzdialenosťou, plán by mal byť veľmi špecifický. Bude mať prednosť pred všetkými ostatnými aspektmi styku rodiča s dieťaťom (deťmi), uvedenými v tomto sprievodcovi.
Geografické oddelenie rodičovských bydlísk nebráni spoločnej fyzickej starostlivosti, ale vyžaduje si zmeny v tom, ako dieťa (deti) budú tráviť čas s každým rodičom a v spôsobe rozhodovania o každodenných záležitostiach. Ak si ktorýkoľvek z rodičov želá odsťahovať sa z miesta predošlého spoločného bydliska, mali by rodičia diskutovať o tejto téme vopred a vykonať úpravy rodičovského plánu tomu zodpovedajúcim spôsobom. Cestovné náklady pri veľkých vzdialenostiach v prípade spoločnej fyzickej starostlivosti zvyčajne hradí rodič, ktorý sa odsťahuje. Rodič, ktorý zostáva v pôvodnom bydlisku obvykle nenesie zodpovednosť za dodatočné náklady spojené s dopravou odsťahovaného druhého rodiča. V niektorých prípadoch diaľkovej spoločnej starostlivosti môžu byť náklady na návrat rozdelené medzi rodičov.
So zmenou trvalého bydliska, by mal rodič, ktorý sa odsťahoval, mal byť vedomý toho, že je zodpovedný za zvýšené náklady na prepravu a že to môže viesť k zmene v rodičovského plánu styku rodiča s dieťaťom (deťmi). Zmeny rodičovského plánu styku sa môžu týkať: Letné, zimné a jarné prázdniny
Letné prázdniny musia trvať nepretržite 6 týždňov. Počas tohto obdobia nedôjde k styku jedného z rodičov s dieťaťom (deťmi) počas víkendov alebo sviatkov. Zimné prázdniny sa budú striedať v ich plnom rozsahu, bez rozdelení. Jarné prázdniny sa naďalej striedajú rovnako ako predtým.
B. Kontakt prostredníctvom telefónu, elektronickej pošty, videa atď.S cieľom uľahčiť telefonický kontakt, môže nerezidentný rodič zaistiť dieťaťu (deťom) telefón s predplatenou telefónnou kartou, aby ho mohli využívať pre telefónny styk s rodičom. Pri dohliadanom styku takýto kontakt môže byť povolený, ak dohľad nebol nariadený kvôli zneužívaniu. Používanie elektronickej pošty alebo videa na kontakt s nerezidentným rodičom, ak je dieťaťu (deťom) k dispozícii (je možný, prístupný), by mal byť používaný s frekvenciou a v rozsahu, ktoré sú vhodné veku a vývojovej úrovni dieťaťa (detí). Pre prípady, keď je nariadený styk pod dohľadom, môže byť táto forma kontaktu zakázaná. To bude potrebné preskúmať prípad od prípadu.
C. Faktor veku dieťaťa (detí)Vek dieťaťa (detí) je dôležitým faktorom pri určovaní frekvencie a trvania rodičovského plná styku. V nižšom veku dieťaťa (detí) dieťa (deti) potrebujú častejší kontakt s oboma rodičmi, ale doba trvania styku by mala byť kratšia. Ako dieťa (deti) rastie, môže byť kontakt s rodičmi menej častý, ale s dlhším trvaním. Keď dieťa (deti) dosiahne školský vek, bude musieť byť vzatá do úvahy jeho školská dochádzka a súvisiace aktivity. Praktické dôsledky týchto vývojových štádií dieťaťa (detí) môžu vyžadovať, aby plány, vrátane plánov spoločnej starostlivosti o dieťa, boli zmenené. Rovnako ako u všetkých ostatných otázok, budú mať okolnosti konkrétneho prípadu a jednotlivého dieťaťa (detí) vplyv na konkrétny plán styku rodiča s dieťaťom (deťmi). Otázka, či bude rozhodnuté o spoločnej starostlivosti v určitom konkrétnom vývojovom období dieťaťa (detí), musí byť ponechaná na súde. Ak existuje viac ako jedno dieťa, môže vek najstaršieho dieťaťa (detí) ovplyvňovať harmonogram styku, ak sú deti vekovo blízke. Ak deti nie sú vekovo blízke, môže sa ukázať vhodné (potrebné), realizovať styk s nimi jednotlivo.
Dieťa (deti) v predškolskom veku (obvykle do 4 rokov)Je zrejmé, že vek dieťaťa (detí) je dôležitým faktorom, ak výživu dieťaťa (detí) zabezpečuje najmä kojenie. Ak je dieťa (deti) kojené, styk rodiča s dieťaťom (deťmi) by mal byť ohraničený a usporiadaný tak, aby sa prispôsobil časom kojenia, okrem prípadu, že je možné dohodnúť iné usporiadanie. Vek dieťaťa (detí) môže byť tiež dôvodom pre realizáciu styku pod dohľadom, ak je u jedného z rodičov zistený nedostatok rodičovských zručností. Navyše, ak rodičia žijú vo väčšej vzdialenosti od seba, môže byť pre dieťa (deti) v tejto vekovej skupine preprava problémom (napr. by sa tým mohli narušiť stravovacie a spacie návyky). Taktiež je možné, že dieťa (deti) do určitého veku nemajú povolené lietať, alebo prestupovať do iného lietadla bez sprievodu dospelej osoby.
Pre deti tohto veku, môže byť striedanie sa víkendového styku rodiča nie je celkom vhodné. Tu môže byť lepšie určiť/dohodnúť styk na jeden víkend cez noc, alebo zvýšiť frekvenciu kontaktu na každý víkend, na kratšiu dobu. Styk počas dlhších školských prázdnin môže byť nahradený kratšími časovými úsekmi v priebehu roka. Dieťa (deti) so skoro školským vekom (zvyčajne 4-5 rokov) Keď sa dieťa (deti) stáva staršie a blíži sa školskému veku, môže preň byť vhodnejší častejší kontakt s nerezidentným rodičom. To znamená, že sa obdobie styku bez dozoru rozšíri, pričom sa obdobia spoločnej starostlivosti stanú kratšími, ale častejšími.
Pre dieťa (deti) v tomto veku sa môže realizovať striedavý víkend so stykom rodiča s dieťaťom (deťmi). Je však možné, že sa dlhšie školské prázdniny nahradia kratšími časovými úsekmi, rozloženými v priebehu roka. Pre spoločné opatrovníctvo platí, že čas styku rodiča s dieťaťom (deťmi) by mal byť častejší, ale mať kratšie trvanie. Dieťa (deti) školského veku (obvykle nad 5 rokov). Akonáhle dieťa (deti) nastúpi do školy, potreba viac štruktúrovaného rodičovského plánu si bude vyžadovať, aby plán obsahoval viac dôrazu na frekvenciu a trvanie styku, než je to uvedené vo vzore časového harmonogramu styku rodiča s dieťaťom (deťmi) (viď str. 7-9).
D. Predbežné opatrenie na osobnú ochranuAk niektorá zo strán má predbežné opatrenie na osobnú ochranu, k výmene/odovzdávaniu dieťaťa (detí) – ak je povolené/nariadené - musí dochádzať bez porušenia tohto predbežného opatrenia. S cieľom zabezpečiť primeranú bezpečnosť pri vydanom POOO alebo pri zdokumentovanej histórii zneužívania, by mali všetky výmeny/odovzdávania byť realizované na verejnom mieste, na určenom mieste neutrálnej povahy, treťou osobou, alebo prostredníctvom v zariadení dohliadaného styku rodiča s dieťaťom (deťmi).
Keď je vydané POOO a je ustanovený dohliadaný styk rodiča s dieťaťom (deťmi), všeobecne sa odporúča, aby dohľad zabezpečovala neutrálna tretia strana a nie člena rodiny druhej strany.
E. Rodič v ústavnej starostlivosti alebo vo väzeníAk bol nariadený styk rodiča, ktorý sa nachádza v zariadení ústavnej starostlivosti alebo vo väzení, musia byť dodržiavané pravidlá a pokyny daného zariadenia pre návštevy. Ak bol styk rodiča s dieťaťom (deťmi) nariadený mimo tejto inštitúcie, bude úlohou daného rodiča, aby získal povolenie na uskutočnenie styku rodiča s dieťaťom (deťmi).
F. Zdravotný stav/okolnosti rodičaRodič môže mať zdravotný stav alebo zdravotné problémy, ktoré ovplyvňujú jeho schopnosť uskutočniť styk s dieťaťom (deťmi). Tieto otázky je potrebné posudzovať prípad od prípadu a po dohode ich zapracovať do príslušného rodičovského časového plánu.
G. tretej strany umiestnenieSúdu, aby o umiestnenie musí riadiť tento problém. V prípade neexistencie osobitnej smernice, zmeny vo väzbe na tretiu osobu bez ďalšieho, že nič nemení na rodičovskej časovej postupnosti. Všetky existujúce objednávky, ktorých účelom je zjednotiť rodičia a dieťa, alebo o vydanie príkazu, ktorý vyžadoval dohľadom Styk rodiča s dieťaťom (deťmi) by aj naďalej použiteľná.
H. MediáciaMediácia je možná iba prostredníctvom na to kvalifikovaného odborníka, a to buď pridelením alebo na základe zmluvy (MCL 552.513). Sprostredkovateľom/mediátorom môže byť iba osoba, ktorá spĺňa zákonné požiadavky na mediátora, ktorá úspešne ukončila výcvikový program, realizovaný komorou mediátorov a súdnych zamestnancov.
Na základe zákona môžu byť mediáciou riešené iba otázky starostlivosti o dieťa a styku rodiča s dieťaťom (deťmi). Mediátor pripraví na základe dohody strán písomný návrh dohody strán, ak k nej došlo. Všetko, čo sa vyskytlo počas mediácie, je považované za dôverné a nikto nemôže vypovedať o tom, čo bolo povedané v priebehu mediácie. Mnoho mediátorov ponúka aj iné typy alternatívnych spôsobov riešenia sporov okrem mediácie rodinných vzťahov. Okrem riešenia rodinných vzťahov sa vyžadujú služby mediátora i na to, aby sa pokúsili vyriešiť prípadný spor v dôsledku “ex parte interim” ohľadom rodičovského plánu. Návrh musí byť podaný do 14 dní (MCL 722.27a (12)). Donucovacie prostriedky
Podľa MCL 552.501 a nasledujúcich (Zákon o mediátoroch), začne po obdržaní písomnej žaloby (návrhu) s uvedením konkrétnych skutočností vo veci porušenia podmienok styku rodiča s dieťaťom (deťmi) súd konanie vo veci núteného výkonu rozhodnutia. Súd je povinný pomáhať pri príprave žaloby, týkajúcej sa styku rodiča s dieťaťom (deťmi), ak o to strana požiada (MCL 552.511 (2)). Súd je povinný nútene vykonávať ustanovenia rodičovských dohôd (MCR 3.208 (B)). Tieto ustanovenia môžu byť vykonané na základe Zákona o súdnych zamestnancoch alebo Zákona o nútenom  výkone rodičovských práv.
A. Zákon o súdnych zamestnancochPodľa Zákona o súdnych zamestnancoch začne súd konanie vo veci núteného výkonu rozhodnutia, a to písomnou výzvou osobe, ktorá údajne porušila nariadenie, pričom ju oboznámi s povahou porušenia a navrhovanými opatreniami (MCL 552.511 (3)). Oznámenie musí informovať osobu o dostupnosti mediátorov rodinných vzťahov a o práve na žiadosť o zmenu nariadenia. Po uplynutí 14 dní môže súd vykonať jeden alebo viac z nasledujúcich krokov:
1. Naplánovať spoločnú schôdzku s účastníkmi a diskutovať o obvinení z porušenia povinností, vyplývajúcich z dohodnutého rodičovského plánu, za účelom pokusu vyriešiť spor medzi oboma stranami;
2. Ak sa strany dohodnú na mediácii, odkázať strany na stretnutie s mediátorom rodinných vzťahov podľa oddielu 13 Zákona o súdnych zamestnancoch; 3. Ak strany nie sú schopné vyriešiť svoje rozpory, alebo ak zo zdokumentovanej histórie problémov vo výkone rodičovského plánu vyplýva, že použitie mediátora neprinesie produktívne výsledky, môže súd postupovať podľa Zákona o nútenom  výkone rodičovských práv. B. Zákon o nútenom  výkone rodičovských práv Podľa Zákona o nútenom  výkone rodičovských práv môže súd vykonať jednu alebo viacero z nasledujúcich akcií podľa MCL 552.641:
1. Pristúpiť k zmene politiky styku rodiča s dieťaťom (deťmi); 2. Začať občiansko-právne konanie; 3. Podať návrh na zmenu súčasných podmienok rodičovského plánu s cieľom zabezpečiť styk rodiča s dieťaťom (deťmi). C. Zvláštne nápravné prostriedky Spoločné stretnutie: Spoločné stretnutie je možné zvolať v kancelárii mediátora. Neexistuje žiadna povinnosť, aby sa strana takého stretnutia zúčastnila, s výnimkou súdneho príkazu. Súd nemá právomoc vynucovať takéto riešenie. Mediácia: Mediácia môže vyplývať zo zákona pre riešenie rodinných vzťahov alebo byť alternatívnym riešením sporov. Štatutárna mediácia si vyžaduje, aby sa strany dohodli, že ich prípad prešiel mediáciou na základe zákona. Nikto nesmie zverejniť, čo sa stalo v priebehu mediácie. Ak sa strany dohodnú, pripraví sa návrh ich dohody. Ostatné alternatívne riešenia sporov zahŕňajú rôzne druhy stretnutí, v ktorých sa strany snažia dosiahnuť dohodu na vyriešenie ich problému.
Úprava plánu styku rodiča s dieťaťom (deťmi): Každý okresný súd môže upraviť politiku rodičovského plánu styku rodiča s dieťaťom (deťmi) (MCL 552.642). Úprava styku rodiča s dieťaťom (deťmi) je postup, ktorým je stratený rodičovský čas nahradený časom styku v budúcnosti. Úrad štátnych súdov vyvinul vzorovú politiku úpravy rodičovského styku (oddiel 8000, kapitola 1), ktorá v podstate nahrádza stratený čas styku rovnakým časom (napr. víkendy za víkendy, sviatky za sviatky, leto za leto). K úprave dôjde tým, že sa skontaktuje osoba, ktorá údajne porušila nariadenie s oznámením, že ak táto osoba neodpovie do 7 dní a nevyjadrí svoj nesúhlas s danou úpravou styku rodiča s dieťaťom (deťmi), dôjde k navrhovanej zmene úprave styku rodiča s dieťaťom (deťmi). Ak je včas podaný odpor, je stanovené pojednávanie (MCL 552.642 (5)). Úpravy rodičovského styku sú uložené na súde (MCL 552.642 (5) (E)).
Občiansko-právne konanie: Občiansko-právne konanie sa začne návrhom na súd a získaním nariadenia proti osobe, ktorá údajne porušila nariadenie a výzvou, aby táto osoba preukázala, prečo by proti nej nemalo byť vedené konanie pre neuposlúchnutie súdneho nariadenia (MCL 552.644). Na pojednávaní spočíva na žalobcovi, aby preukázal, že k porušeniu nariadenia došlo. Ak došlo k porušeniu, môže súd uložiť sankcie na zabezpečenie budúceho plnenia. Vzhľadom k tomu, že nejde o trestno-právne konanie, nemožno pristúpiť k trestu skôr, než obvinený dostane možnosť dobrovoľne splniť nariadenie. Možnými sankciami za porušenie nariadenia o styku sú:

väzenie až na 45 dní za prvý priestupok a až 90 dní za druhé porušenie. pokutu až do výšky $ 100,00. pozastavenie vodičského preukazu, povolenia na výkon povolania, rekreačnej alebo športovej činnosti.
Návrh na zmenu styku rodiča s dieťaťom (deťmi): ak spor nie je vyriešený dobrovoľne (MCL 552.517d (1)), je možné podať návrh na súd na zmenu rodičovského plánu. Ak je podaný takýto návrh, zákon vyžaduje, aby bola súdu predložená správa a návrh rozsudku, ako príloha návrhu. Medzi zmeny, ktoré možno požadovať, patrí:

Rozdelenie zodpovednosti za prepravu dieťa (detí). Rozdelenie nákladov na dopravu na dieťa (detí). Obmedzenie v podobe nutnosti prítomnosti tretích osôb počas rodičovského času. Požiadavka, aby dieťa bolo pripravené na styk rodiča s dieťaťom (deťmi) v určitom čase. Požiadavka, aby rodič vyzdvihol a vrátil dieťaťa (deti) v určitom čase. Požiadavka, aby styk rodiča s dieťaťom (deťmi) prebiehal v prítomnosti tretej osoby alebo v inštitúcii. Požiadavka, aby strana zložila kauciu na zabezpečenie dodržiavania podmienok rodičovského plánu. Požiadavka primeraného oznámenia vopred, ak sa styk rodiča s dieťaťom (deťmi) nemôže uskutočniť. Akékoľvek iné rozumné požiadavky, považované za vhodné v konkrétnom prípade.
V reakcii na oznámenie o začatí konania môže účastník požiadať o vypočutie vo veci nejakého problému alebo v otázke zmeny. Ak je požadovaná takáto zmena, pojednávanie o zmene by sa malo konať súčasne ako konanie o návrhu (MCL 552.645 (3)).
Piatok 23.3.2012 STV 2 21:00 Patrím rovnako otcovi ako mame O rodine, kde striedavá starostlivosť má dvojakú podobu.

V ďalšej Famílii sa budeme venovať striedavej starostlivosti rodičov o svoje dieťa po rozvode.. Nebolo jednoduché nájsť rodinu, ktorá by sa podujala otvorene hovoriť o tejto téme. Napokon sa rozhodla zverejniť svoj príbeh prezidentka Ligy otcov na Slovensku, pani Barbora Maráková. V čom je zaujímavý? Na striedavej starostlivosti o svojho 5 ročného syna Sebastiána sa dohodli jeho rodičia po rozvode už dávno predtým, než bol u nás schválený zákon. Jednoducho sa bývalí manželia rozhodli, že syn bude žiť u matky, ale kedykoľvek môže navštevovať svojho otca, dokonca môže s ním tráviť aj časť prázdnin. Pri hľadaní si nového bytu prihliadala pani Barborka na to, aby to mal syn k otcovi čo najbližšie – a tak bývajú doslova nadohľad. Jej manžel Štefan sa po vzájomných nezhodách odsťahoval ku svojim rodičom a rozvod nasledoval až o pár mesiacov. Sebastián nezažil v rodine hádky ani plač, iba jedného dňa zistil, že otec býva u babky a keď mu už týždeň chýbal, vybral sa za ním. Odvtedy si určuje frekvenciu návštev s ním on a vždy sa vedia všetci traja dohodnúť. Odvtedy uplynulo 5 rokov. Pritom riešenie má takú jednoduchú rovnicu – byť otvorený a vnímavý pre potreby iných, najmä však pre svoje dieťa, ktoré si tieto psychické traumy a újmy ponesie po celý život. Dva rozdielne príbehy a prístupy „pod jednou strechou“ môžu nastaviť zrkadlo mnohým, ktorých sa táto problematika týka. Nedeľa 15:55, 25.3.2012 Dvojka - Repríza Children's Rights http://iloveandneedmydaughter.blogspot.com/2012/03/putting-children-first-minimizing.html The Fathers Rights Protection System http://fathershelphotline.com/ R.Warshak - Rozvodové jedy:
"Existuje-li reálné nebezpečí, že by dítě mohlo být odvezeno do jiné země, musí přijít na řadu zvláštní cestovní omezení. Mezi ně patří například:
•       Získání soudního příkazu, který vyžaduje úředně ověřené písemné povolení soudu, aby dítě mohlo ze země odcestovat.
•       Poskytnutí kopií soudních příkazů úřadům, které vydávají pasy a rodné listy, spolu se žádostí, aby vás tyto úřady informovaly, požádá-li bývalý partner o vydání cestovních dokladů pro vaše dítě.
•       Zablokování možnosti vydání pasu na jméno vašeho dítěte.
•       Označení pasu a ostatních cestovních dokladů dítěte informací, že pro cestu do ciziny je potřeba ověřené soudní povolení.
•       Uložení pasu dítěte i bývalého partnera u neutrální třetí osoby.
•       Upsání dluhopisu na velkou sumu peněz před tím, než váš bývalý partner s dítětem odcestuje.
•       V případě cizince získání písemné záruky od velvyslanectví jeho státu před povolením návštěvy bez dozoru."
Maloletí v slovenskom rodinnom práve https://picasaweb.google.com/ligaotcov/PravnePostavenieMaloletehoJUDrPavelkova# Výslech nezletilého dítěte http://www.iustin.cz/art.asp?art=86 Ja sama považujem za zlých znalcov tých, ktorí len odpíšu, čo im dieťa povedalo. Klinická psychológia detí má rôzne metódy a testy, ako zistiť, čo si dieťa skutočne želá, a nielen to, čo slovne deklaruje. Častokrát je to, čo hovorí v rozpore s tým, čo si skutočne želá. 7C/129/2005 Rozsudok Okresný súd Nitra sudkyňou Mgr. Denisou Mesárošovou v právnej veci navrhovateľa: M. K., bytom V. P. č. XX, . L. M. proti odporkyni: A. K., bytom S. č. XXX, . B. o zaplatenie sumy s prísl. takto rozhodol : Odporkyňa je povinná zaplatiť navrhovateľovi sumu 924, -Sk. Súd odporkyňu zaväzuje zaplatiť navrhovateľovi náhradu trov konania vo výške 500, -Sk. Odôvodnenie : Súd na základe vykonaného dokazovania, ako aj z vyššie zisteného skutkového stavu mal za preukázané, že návrh navrhovateľa na zaplatenie škody, ktorá mu vznikla z dôvodu, že matka - odporkyňa zmarila jeho styk s mal. dieťaťom bol podaný dôvodne a zaviazal odporkyňu zaplatiť navrhovateľovi vzniknutú škodu vo výške 924, -Sk, čo predstavujú navrhovateľove náklady na benzín. Súd mal za to, že odporkyňa, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do výchovy a opatery, zmarila styk navrhovateľa - otca s mal. dieťaťom, ktorý bol upravený súdnym rozhodnutím a v dôsledku čoho navrhovateľovi - otcovi vznikli zbytočné náklady vynaložené v súvislosti s cestou do bydliska odporkyne - matky a maloletého dieťaťa za účelom stanoveného styku, odporkyňa zodpovedá za vzniknutú škodu navrhovateľovi v zmysle § 420 OZ. Súd navrhovateľovi priznal náhradu nákladov, ktoré mu vznikli za zbytočnú cestu vo výške nákladov na benzín, čo predstavuje sumu 924, -Sk, pričom súd mal za to, že použitie vlastného motorového vozidla pri stretnutí s mal. dieťaťom na základe súdneho rozhodnutia zodpovedá súčasnému stupňu životnej úrovne a je výhodné, vzhľadom na značnú vzdialenosť a pri porovnaní s ostatnými možnosťami dopravy je použitie osobného motorového vozidla pohodlnejšie a časovo menej náročné. „Mé podřízené vždy reagují na sebemenší problém nebo potřebu, se kterou nás dítě kontaktuje. Ale také je třeba zdůraznit, že přání dítěte a jeho pohled vždy nezobrazuje jeho opravdový zájem,“ řekla vedoucí OSPOD Literatura http://www.iustin.cz/art.asp?art=214   Pani učiteľka z MŠ: Neberte to zle, momentalne som na dnesne mamicky (cest vynimkam) dost nasadena :) Obraz dnesnej mladej mamicky klebetiacej cely den na pivku, kym dieta pobehuje volne v priestore, cakajucej na vecerny prichod zarabajuceho manzela, ktoremu zavesi dieta na krk a bezi na zumbu... ma dviha zo stolicky. Potom nam ho 3 rocne dovlecie absolutne nepripravene do skolky, s plienkami, zlou vyslovnostou, ale nahodene v znackovych handrach... bohuzial castokrat su nam oporou vo vychovnych problemoch deti prave dnesni moderni oteckovia a velmi vsetkym starostlivym tatkom fandim. Maminy si pridu uz len rypnut co zase my robime v tej skolke zle, preco by jej skoro 4 rocne dieta nemohlo pit mlieko len z flase, na popoludnajsi spanok mat plienku a podobne chore veci, ktore v minulosti poslali rovno k detskemu psychologovi a mater asi k psychiatrovi :) http://www.webnoviny.sk/slovensko/poslankyne-sas-podporili-striedavu-star/355438-clanok.html   Revolučnost modelu, který je v Německu aplikován, spočívá především v jeho výsledcích: Jde v drtivé většině o střídavou péči a rodiče proti rozsudkům nepodávají odvolání. Jeden z jeho pilířů je ten, že advokáti před procesem podepíšou prohlášení, že nebudou štvát své klienty proti sobě. Cochemský model zapojuje pod vedením soudce do soudního procesu různé profese, například mediátory nebo sociální pracovníky a manželské poradce, kteří pomáhají najít rodičům společnou řeč. http://www.lawyers.cz/czech/stanoviska-v-tisku/soudce-rudolph-privezl-do-ceska-reseni-sporu-o-deti.html   2. června 2011 ve čtvrtek od 18:00 do 20:00 h se bude konat seminář "Děti a rozvod" s podtitulem "Střídavá péče" na adrese našeho sdružení Barevný svět dětí, o. s., Belgická 16, Praha 2. Tento seminář proběhne již v rámci sedmého ročníku odborných seminářů pro širokou laickou i odbornou veřejnost. Obvyklí účastníci seminářů jsou sociální pracovnice OSPODů, pracovníci neziskových organizací věnující se dětem a mládeži, vychovatelé a ředitelé DD, pedagogičtí a výchovní pracovníci, studenti humanitních oborů různých vysokých škol a soudního znalec a psycholog. Semináře jsou pro účastníky zdarma, taktéž přednášející vystupují bez nároku na honorář - což je jistě příznivější zpráva pro účastníky :-) http://www.barevnysvetdeti.cz/cz/?name=projekty&projekt=odborneseminare   Ako pride druhy partner k tomu (moze byt otec ale aj matka) ked niekto zbali dieta a zo dna na den sa odstahuje?
Vo Francuzsku ak sa jeden rodic s dietatom bez suhlasu druheho rodica prestahuje na miesto kde druhemu rodicovi je obtiazne realizovat navstevne pravo, straca automaticky vychovne prava a druhy rodic, ktory sa zdrziava na mieste obvykleho pobytu, dostava automaticky vychovne prava, bez rozdielu pohlavia....
  http://zdravie.pravda.sk/system-striedavej-starostlivosti-je-prospesny-pre-dieta-i-pre-rodicov-13x-/sk-zrodina.asp?c=A110505_173340_sk-zrodina_p31

Otázky pre súdneho znalca:

- Je reálna možnosť (tzn. nie s malou pravdepodobnosťou), že by sa dieťa zblížilo s otcom ak v stretávaní nenastane výrazná zmena oproti doterajšiemu stavu?

- Môže v konečnom dôsledku motivovať oboch rodičov k spolupráci a stabilizovať aj vzťahy medzi nimi buď zverenie maloletého do výchovy otcovi a pravidelné stretávanie s matkou alebo zverenie do striedavej starostlivosti oboch rodičov?

- Je reálna šanca, že dieťa sa zblíži s otcom a zároveň zostane zachovaný vzťah s matkou, ak by bolo dieťa zverené do výchovy otcovi, alebo do striedavej starostlivosti oboch rodičov?

- Je pre dieťa vhodný súčasný stav výchovného prostredia z výchovného hľadiska a z hľadiska jeho osobnostného vývinu?

- Má otec povahové a osobnostné predpoklady, aby si opäť získal dieťa po zverení do svojej výchovy, alebo po zverení do striedavej starostlivosti oboch rodičov?

- Je pre dieťa vhodnejšie, aby zmeny výchovného prostredia absolvovalo čím skôr, alebo až po vstupe do puberty?

- Aký harmonogram stretávania navrhujete v prípade zverenia dieťaťa do výchovy otcovi alebo aké intervaly odporúčate v prípade striedavej starostlivosti?

http://najmama.aktuality.sk/clanok/226809/uspesny-boj-otcov-sud-rozhodol-o-striedavke-napriek-nesuhlasu-matky/

http://www.concourt.sk/sk/Tlacove_spravy/2011/TS_20110408_30.pdf

http://www.concourt.sk/sk/Tlacove_spravy/2011/TS_20110408_29.pdf

http://rozsudkyodetoch.sk/

382/2004 Z.z. ZÁKON o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 27
Iné správne delikty
(1) Znalec, tlmočník, prekladateľ sa dopustí správneho deliktu, ak a) spôsobí bez vážnych dôvodov uznaných súdom alebo iným orgánom verejnej moci prieťahy v súdnom alebo inom konaní, v ktorom bol ustanovený; za spôsobenie prieťahov sa považuje prekročenie lehoty určenej na vykonanie úkonu súdom alebo iným orgánom verejnej moci o viac ako 30 dní,

Plán alebo Zmluva o výchovnej starostlivosti

(zdroj: www.spig.clara.net; úprava na slovenské pomery - Mgr. E. Bogdan)

 ÚVODOM

 

Plán výchovnej starostlivosti umožňuje rodičom vyhnúť sa budúcim konfliktom, ktoré by mohli vzniknúť z nedostatku pravidiel pri zvládaní povinností vo vzťahu k deťom. Bez konkrétnej dohody na týchto povinnostiach môžu vznikať spory a následne by bolo potrebné ďalšie súdne konanie, aby sa tento spor vyriešil. Je zbytočné pripomínať, že takáto dohoda a plán je v záujme dieťaťa i rodičov samotných.

Plán výchovnej starostlivosti by mal pojednávať o nasledovných témach:

Ø  Doba výchovnej starostlivosti (osobnej starostlivosti)

Ø  Rozhodovanie (právna zodpovednosť za dieťa)

Ø  Komunikácia a spoločné rozhodovanie (oblasti)

Ø  Zdravotná starostlivosť, zdravotné poistenie a príbuzné výdavky

Ø  Školská dochádzka a prístup k známkam

Ø  Styk s príbuznými a inými významnými ľuďmi v živote dieťaťa

Ø  Spoločenské aktivity, kultúrne, športové aktivity a príbuzné výdavky

Ø  Preprava a výmeny

Ø  Školské prázdniny, dovolenky a cesty do zahraničia

Ø  Finančné a majetkové záležitosti

Ø  Daňový bonus, rodinné prídavky, poplatky za odpad a iné

Ø  Riešenie sporov, mediácia a arbitráž

Ø  Rôzne (podľa konkrétnej situácie)

Ak sa na výchovnom pláne rodičia dohodnú ešte pred súdnym pojednávaním alebo počas neho, takáto dohoda (tento plán) sa stane po schválení súdom súčasťou rozsudku. 

Vzor výchovného plánu

Tento výchovný plán je vypracovaný v najlepšom záujme dieťaťa/detí (presná identifikácia), pochádzajúceho z manželstva rodičov (presná identifikácia oboch rodičov).

( Pozn. :  v prípade, že ide o viac detí, je možné vypracovať identický plán pre viac detí alebo rôzne plány pre jednotlivé deti ) 

Jednotlivé strany – rodičia dieťaťa sa súhlasne dohodli na nasledovnom :

Princípy

a.         Dieťa má právo na čo najväčšiu možnú kontinuitu rodinného prostredia, na lásku, starostlivosť, výchovu a náklonnosť svojej matky a svojho otca aj po rozvode rodičov, z ktorých obaja sú spôsobilí a majú záujem o starostlivosť oň a má právo prežívať to po rovnako dlhý čas, strávený u každého z nich. Za rovnako dlhý čas považujú rodičia doby, strávené u každého s rodičov, prinajmenšom v pomere 40:60, maximálne 50:50.

b.        Postavenie rodiča vo vzťahu k dieťaťu je rovnocenné a rovnoprávne voči druhému rodičovi; tento status a pozíciu vyhlasujú rodičia ako jedinečné a neprenosné a vyhlasujú princíp rovnosti rodičov za základný princíp akéhokoľvek spravodlivého a rozumného usporiadania a riešenia porozvodovej starostlivosti o dieťa.

c.         Takéto usporiadanie (striedavá osobná starostlivosť) prispeje podľa rodičov k minimalizovaniu negatívnych dopadov ich rozchodu na dieťa, k udržaniu a zlepšeniu sebaúcty dieťaťa, jeho všestrannému pozitívnemu vývoju a vývinu, rozvoju osobných kompetencií, prispôsobeniu sa na život a spokojnosti v ňom, zvládaniu problémov a rozvoju pozitívnych a realistických interakcií s obomi rodičmi a inými. 

1.        Pobyt dieťaťa - bývanie

a.         Dieťa, bude striedavo v osobnej starostlivosti oboch rodičov, a to podľa rodičmi dohodnutého a schváleného časového harmonogramu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Plánu (viď príloha č.1). Za osobnú starostlivosť o dieťa sa pre účely tejto dohody považuje akákoľvek činnosť, ktorej cieľom je krátkodobé a dlhodobé zabezpečovanie materiálnych, biologických, psychologických, emocionálnych, sociálnych, duchovných, duševných, vzdelávacích, kultúrnych, športových a iných potrieb dieťaťa tak, aby touto činnosťou rodičia  napomáhali a pozitívne ovplyvňovali všestranný vývoj a vývin dieťaťa.

b.        Ak sa to ukáže z hľadiska niektorých zákonov a/alebo predpisov potrebným, dieťa bude prihlásené na trvalý pobyt u jedného alebo u druhého rodiča v pravidelných intervaloch, najlepšie na obdobie jedného roka, prípadne podľa dohody rodičov.

c.         Miestom prevzatia a odovzdania dieťaťa bude neutrálne miesto v polovici cesty medzi bydliskami rodičov alebo iné miesto, podľa dohody rodičov.

d.        Za účelom bezproblémovej realizácie a záznamov o starostlivosti budú rodičia spoločne viesť Denník, kde budú zaznamenávať pobyt, dôležité aktivity, povinnosti, zdravotný stav dieťaťa a rôzne iné dôležité skutočnosti o dieťati. Tento Denník bude sprevádzať dieťa po dobu bývania v jeho oboch domovoch.

e.         Dieťa nebude zotrvávať viac než 2 dni s treťou osobou, či už na strane jedného alebo druhého rodiča bez súhlasu druhého rodiča, s výnimkou prípadného manželského partnera rodiča, resp. rodičmi dohodnutých a/alebo odsúhlasených aktivít dieťaťa.

f.         V prípade smrti rodičov dieťaťa rodičia ustanovujú za opatrovníka dieťaťa (presná identifikácia osoby), pokiaľ to nebude odporovať zákonu a/alebo záujmom dieťaťa. V takom prípade opatrovník zabezpečí právo dieťaťa na styk s príbuznými zo strany oboch rodičov.

g.         Táto dohoda o osobnej starostlivosti oboch rodičov o dieťa nadobudne platnosť a účinnosť najneskôr dňa  (dátum), kedy bude začatý cyklus striedania podľa Prílohy č.1 tohto Plánu.

2. Styk s dieťaťom

a.         Dieťa bude bývať striedavo u oboch rodičov podľa rodičmi dohodnutého a schváleného časového harmonogramu (viď príloha no.1 tohto Plánu).

b.        Neubytujúci rodič bude považovaný za prioritného poskytovateľa starostlivosti a bude mu ponúknutá ako prvému možnosť postarať sa o dieťa, kedykoľvek bude ubytujúci rodič potrebovať starostlivosť o dieťa, najmä v prípade pobytu cez noc.

c.         Obaja rodičia budú podporovať a uľahčovať styk dieťaťa s neubytujúcim rodičom prostredníctvom telefónu, komunikácie cez internet, písomnou korešpodenciou, príležitostnými nenaplánovanými návštevami apod., za podmienky, že druhý rodič bude iniciovať a/alebo realizovať takýto styk s dieťaťom v rozumnej miere a nebude narúšať program dieťaťa a/alebo spôsob starostlivosti druhého rodiča.

d.        Dieťa bude mať aj naďalej styk so starými rodičmi a iným širším príbuzenstvom oboch rodičov v rozumnej miere, pričom rodičia vyhlasujú, že k takému styku dieťaťa nemajú námietky.

e.         Cestovanie za účelom styku sa bude deliť rovnako medzi rodičov a dieťa bude odovzdávané/preberané na neutrálnom mieste v polovici cesty medzi bydliskami rodičov, vzdialených nie ďalej ako dve hodiny cesty autom počas bežnej premávky alebo podľa dohody rodičov.

f.         V prípade choroby a/alebo lekárskej liečby dieťaťa a/alebo rodiča sa rodičia dohodnú na prípadnej zmene harmonogramu styku a/alebo náhradných termínoch starostlivosti o dieťa. Dieťaťu bude umožnené stráviť kompenzačný čas styku s jedným rodičom v situáciách, kedy strávilo čas navyše s druhým rodičom.

3. Špecifické otázky

a.         Obaja rodičia budú mať spoločnú zodpovednosť za rozhodnutia, týkajúce sa dôležitých otázok o dieťati. Za dôležité otázky, ak ich zákon výslovne neuvádza, rodičia prehlasujú najmä rozhodovanie o :

-          bydlisku dieťaťa

-          majetku dieťaťa

-          výbere školy/predškolského zariadenia dieťaťa

-          zdravotnej starostlivosti

-          pobyte dieťaťa mimo bydliska rodiča po dobu dlhšiu ako 2 dni

-          výbere záujmových aktivít

-          zmene sociálneho stavu dieťaťa (povolenie manželstva, príp. osvojenia apod.)

V prípade, že sa o týchto otázkach rodičia nedohodnú, obrátia sa v prvom rade na rodinného mediátora. Iba v prípade, že mediácia nebude úspešná, môže sa niektorý z rodičov obrátiť na súd so žiadosťou o rozhodnutie súdu o tejto veci.

b.        Rodičia sa rovným dielom a pružne podieľajú na aktivitách dieťaťa, konkrétne na jeho školských výsledkoch a programoch, ako aj návštev u lekára, zubára, rôznych poradcov a podobne.

c.         Rodičia budú navzájom včas informovaní o všetkých záležitostiach ohľadne starostlivosti, blaha a vývinu dieťaťa, vrátane takých záležitostí, ako je priateľstvo a spoločenské aktivity, mimoškolské aktivity, vzdelávanie, záujmy a krúžky a budú mať možnosť udržiavať si aktívnu účasť a priebežnú rolu v starostlivosti o dieťa. Všetky tieto dôležité záležitosti a udalosti budú uvedené v Denníku dieťaťa (viď bod 1c); iné, menej dôležité záležitosti, môžu byť druhému rodičovi oznámené ústne (telefonicky, mailom ...). Za dôležité záležitosti a udalosti rodičia prehlasujú najmä rodinné, spoločenské, školské, zdravotné, cirkevné, kultúrne, športové a iné podobné udalosti s aktívnou alebo pasívnou účasťou dieťaťa.

d.        Dieťa nepodstúpi žiaden väčší lekársky zásah alebo operáciu bez spoločného rodičovského súhlasu, pokiaľ - v prípade ohrozenia života dieťaťa - nebude potrebný okamžitý zákrok (podľa odporúčania kvalifikovaného lekára) a po neúspešne vykonaných rozumných snahách o kontakt s druhým rodičom.

e.         Rodičia nezmenia svoje bydlisko, pokiaľ by to malo ovplyvniť to, kde bude dieťa bývať a navštevovať školu, mimo oblasť (identifikovať oblasť) alebo na vzdialenosť väčšiu než dvadsať kilometrov alebo dvadsať minút cesty počas bežnej premávky (podľa toho, čo bude menšie), bez písomného oznámenia druhému  rodičovi aspoň tri mesiace vopred. Druhý rodič má v takom prípade právo žiadať o mediáciu, resp. o súdnu úpravu osobnej starostlivosti o dieťa. V takom prípade rodič, ktorý má v úmysle zmeniť bydlisko, uznáva a prijíma právo druhého rodiča na kvantitatívne a kvalitatívne rovnocenný styk dieťaťa s druhým rodičom aj po zmene bydliska. Zároveň rodič, ktorý má v úmysle zmeniť bydlisko, preberá na seba všetky zvýšené náklady, spojené s prepravou dieťaťa a/alebo rodiča za účelom realizácie osobnej starostlivosti tak, aby ani dieťa ani nepresťahovaný rodič neboli presťahovaním znevýhodnení. Toto neplatí, pokiaľ sa rodičia dohodnú inak.

f.         Každý z rodičov bude informovať druhého rodiča o možnostiach kontaktu s dieťaťom (oznámi mu telefónne číslo s uvedením vhodného času, mailovú adresu dieťaťa, adresy pre internetovú audio a/alebo audiovizuálnu komunikáciu apod.).

g.         Dieťa nezmení svoje meno a/alebo priezvisko bez predošlého písomného súhlasu oboch rodičov, a to až do dosiahnutia osemnástich rokov veku dieťaťa. Rodičia sa zaručujú, že dieťa nebude osvojené inou osobou, súvisiacou s niektorým rodičom, ani nikým iným, pokiaľ budú žiť obaja rodičia.

h.        Dieťa neopustí bez predošlého písomného, notársky overeného súhlasu oboch rodičov  územie Slovenskej republiky. Súhlas rodiča je platný iba v prípade, že rodič dokázateľne disponoval vopred úplnou a pravdivou informáciou o charaktere, dĺžke a konkrétnom mieste pobytu dieťaťa, vrátane kontaktov do miesta pobytu dieťaťa v zahraničí, ako aj presným dátumom návratu dieťaťa a prípadne zmenou v harmonograme osobnej starostlivosti o dieťa.

i.          Obaja rodičia sú oprávnení vlastniť všetky originály dokumentov dieťaťa a/alebo ich kópie, napr. školské, lekárske a iné podobné vysvedčenia, správy, školské fotografie a podobne, pričom sa vyhotoví kópia pre druhého rodiča tam, kde je v držbe originál. Podmienkou vlastnenia týchto dokumentov je, že žiadny z rodičov ich nepoužije na porušenie niektorého ustanovenia tohto Plánu a/alebo zákonov Slovenskej republiky a/alebo proti záujmom dieťaťa.

j.          Obaja rodičia sa zaväzujú hovoriť jeden o druhom pred dieťaťom takým spôsobom, aby sa ich prípadné rozpory nijako dieťaťa nedotkli, a to ani nepriamo. Rodičia sú povinní dbať, aby dieťa nebolo konfrontované ani s názormi a postojmi podobného charakteru iných osôb v blízkosti dieťaťa. Rodičia sú zároveň povinní nepreberať s dieťaťom záležitosti týkajúce sa vzťahu medzi rodičmi bez predošlého súhlasu oboch rodičov a  v prípade,  že dieťa prejaví o takého informácie záujem, podajú mu ich vhodným spôsobom a/alebo navštívia poradňu.

k.        V prípade vzniku sporu, týkajúceho sa životného alebo rodičovského štýlu niektorého z rodičov, alebo iných faktorov súvisiacich s rodičom, ktorý by mohol uškodiť najlepšiemu záujmu dieťaťa, obaja rodičia navštívia mediátora alebo využijú poradenstvo za účelom vyriešenia záležitostí v najlepšom záujme dieťaťa.

4. Finančné záležitosti

a.         Žiaden z rodičov nevynaloží žiadne významné výdavky alebo poplatky, ktoré by zaväzovali aj  druhého rodiča, či už sčasti alebo celkom, bez písomného súhlasu druhého rodiča. Toto ustanovenie platí najmä pre výber platených školských a mimoškolských aktivít dieťaťa, krúžkov, akcií a podujatí vzdelávacieho, kultúrneho, športového, rekreačného a iného charakteru, ako aj životné poistenie, sporenie apod.. V prípade, že sa rodičia nedohodnú, záväzky zriadené jedným rodičom, budú hradené týmto zriaďujúcim rodičom s výnimkou prípadov, kedy by druhý rodič -  vzhľadom na svoje príjmy - bol voči tomuto rodičovi znevýhodnený. V takom prípade rodič akceptuje zrušenie týchto výdajov/aktivít, resp. dohodne s druhým rodičom iné riešenie, kompenzujúce toto znevýhodnenie.

b.        Každodenné výdavky na dieťa, ako je napr. strava, oblečenie a obuv, poplatky spojené so vzdelávaním (vrátane školskej družiny a jedálne, pričom tieto výdavky podliehajú kontrole a  dohode na zmene, ak by sa zmenili okolnosti u niektorej zo zúčastnených strán), poplatky za mimoškolské aktivity (krúžky), lekársku, zubársku starostlivosť a poradenské služby, spoločenské aktivity (výlety, slávnosti, večierky, dary apod.) budú rodičia zdieľať rovným dielom, berúc pritom do úvahy akékoľvek príspevky a finančnú podporu platenú jedným z rodičov a/alebo štátom, resp. inou organizáciou. Takéto výdavky sa budú preberať a dohadovať vopred, nakoľko to bude prakticky možné, alebo inak, podľa dohody oboch rodičov a tak, ako tieto budú časom vyvstávať a ako budú potrebné pre finančné zabezpečenie a blaho dieťaťa.

c.         Vzhľadom na realizáciu striedavej osobnej starostlivosti, resp. podľa súdneho rozhodnutia nie je rodičom určené výživné na dieťa. Pre prípad, kedy z rôznych príčin vznikne výraznejší rozdiel v počte dní strávených dieťaťom u jednotlivých rodičov, sa rodičia dohodli na výživnom vo výške (dohodnúť sumu) Eur za každý mesiac rozdielu alebo pomernú časť tejto sumy. Kompenzujúci rodič sa v takom prípade zaväzuje poukázať čo najskôr danú sumu na účet druhého rodiča.

d.        Daňový bonus, prídavky na dieťa a iné príspevky na dieťa na jednej strane a rôzne poplatky, súvisiace s pobytom dieťaťa u rodiča (poplatok za komunálny odpad, miestne poplatky atď.) budú medzi rodičmi rozdelené na princípe rovnosti tak, aby ani jeden z nich nebol znevýhodnený.

e.         Všetky finančné a majetkové záležitosti dieťaťa sa budú zvažovať a vykonávať v najlepšom záujme dieťa, na princípe rovnosti, pružnosti a dobrej vôle, resp. podľa dohody oboch rodičov. Akékoľvek významnejšie alebo dôležitejšie rozhodnutia dlhodobého charakteru musia byť prijaté písomnou formou.

f.         Všetky prípadné spory medzi rodičmi budú prioritne riešené formou mediácie a iba v prípade neúspechu tejto mediácie majú rodičia právo obrátiť sa na súd. Náklady na túto mediáciu budú obaja rodičia znášať rovným dielom.

g.         Obe strany môžu slobodne navrhnúť zmenu tohto výchovného plánu. Akákoľvek zmena tohto Plánu musí byť vyhotovená písomnou formou, musí byť podpísaná oboma rodičmi a následne schválená súdom alebo overená notárskym úradom ako dohoda rodičov.Dňa: 

Podpísaní:

__________________________                                           __________________________

                   Otec                                                                      Matka       

 __________________________                                           __________________________

 Meno a priezvisko svedka                                      Meno a priezvisko svedka

Plán výchovnej starostlivosti

alebo

Zmluva o výchovnej starostlivosti sa vyžaduje na okresnom súde spolu s návrhom na
rozvod, keď sa rodičia rozvádzajú alebo rozchádzajú. Plán výchovnej starostlivosti umožňuje
rodičom vyhnúť sa budúcim konfliktom, ktoré by mohli vzniknúť z nedostatku pravidiel pri
zvládaní povinností vo vzťahu k deťom. Bez konkrétnej dohody na týchto povinnostiach
môžu vznikať spory a následne by bolo potrebné ďalšie súdne konanie, aby sa tento spor
vyriešil. Keď sa rodičia neriadia týmto zákonom, súd je povinný rozhodnúť o živote

detí a príde s vlastným výchovným plánom. Rodičia môžu zvážiť možnosť záväzného
arbitrážneho konania, kde arbiter rozhodne tak isto ako sudca, aby sa predišlo ďalšiemu
súdnemu procesu.

Plán výchovnej starostlivosti pojednáva o nasledovných témach:

Doba výchovnej starostlivosti (osobná starostlivosť)

Rozhodovanie (právna zodpovednosť za dieťa)

Preprava a výmeny

Školské prázdniny

Rodinné prídavky

Riešenie sporov

Školská dochádzka a prístup k známkam

Zdravotná starostlivosť

Kontaktné informácie, premiestňovanie a cesty do zahraničia

Spoločenské aktivity a školské funkcie

Prespávanie cez noc a návštevy

Komunikácia a spoločné rozhodovanie

Mediácia a arbitráž

Zdravotné poistenie a príbuzné výdavky

Styk s príbuznými a inými významnými ľuďmi v živote dieťaťa

Dane a testamenty

Niektoré z týchto tém sú upravené zákonom, ako napríklad rodičovské prídavky
a zdravotné poistenie.

Ak sa na výchovnom pláne strany dohodnú ešte pred súdnym pojednávaním, označuje
sa ako "stanovený". Sudca môže schváliť výchovný plán aj bez súdneho pojednávania.
Sudcovia normálne povzbudzujú strany, aby dosiahli dohodu a nemuseli ísť na pojednávanie.
Podľa štatistických údajov väčšina prípadov rodinného práva (90–95%) sa uzavrie bez
súdneho nariadenia.

Vzor výchovného plánu (Austrália)

Zákon o rodine z roku 1975
na rodinnom súde Austrálie v SYDNEY - No. SY 1234 of 1997 v manželstve:

DANIEL PETER JONES a VANESSA LEE JONESOVÁ

(Manžel/Otec)

Adresa:

17 Botanic Grove
Waverley
New South Wales 3150

(Manželka/Matka)

Adresa:

13 High Street
Epping
New South Wales 3150

Telefón: 9123 1234

Výchovný plán
Tento výchovný plán je určený na úžitok a v najlepšom záujme jediného dieťaťa z manželstva
(Parenting) Daniela Petra Jonesa a Vanessy Lee Jonesovej:

Mary Elizabeth Jonesovej, narodenej dňa 28. marca 1989

Jednotlivé strany sa súhlasne zhodujú na nasledovnom:

Úvod

a. Že Mary Elizabeth Jonesová (Mary), nar. 28. marca 1989, má právo užívať lásku, starostlivosť

a náklonnosť svojej matky a svojho otca a prežívať to rovnako dlhý čas strávený u každého z
nich; a

b. Že to prispeje k udržaniu a zlepšeniu Maryinej sebaúcty, sociálneho vývinu, školského prospechu,

kresťanskej viery, osobnej kompetencie, adjustácie na život a spokojnosti v ňom, zvládaniu
a liečbe choroby, ktorá jej bola diagnostikovaná (Aspergerov syndróm) a rozvoju pozitívnych
a realistických interakcií s obomi rodičmi a pod.

1. Bývanie

a. Že dcéra pochádzajúca z manželstva Daniela Petra Jonesa a Vanessy Lee Jonesovej, Mary

Elizabeth Jonesová (Mary), nar. 28. marca 1989, bude bývať striedavo jeden týždeň u Daniela
a jeden týždeň u Vanessy;

b. Že za začiatok každého týždňa (bývania) sa považuje piatok popoludní po skončení školského

vyučovania v základnej škole River Valley Primary School (No. 1234), Whites Lane, Riverview,
New South Wales, kde ju bude ubytujúci rodič čakať buď pred vchodom do triedy o 15:30 alebo
následne po školskom programe pred 18:00;

c. Pričom za 'ubytujúceho rodiča' sa považuje "ten rodič, s ktorým má Mary v rámci výchovného

plánu bývať, konkrétne podľa plánu striedavého týždenného bývania" a 'neubytujúci rodič' sa
definuje ako "ten rodič, s ktorým Mary podľa výchovného plánu striedavého týždenného bývania
nebýva";

d. Že Daniel a Vanessa spoločne kúpia denník a budú ho viesť, aby sa doň zaznamenával pobyt,

aktivity, povinnosti, zdravotný stav Mary apod., a tže tento denník bude sprevádzať Mary po
dobu bývania v jej dvoch domovoch;

Že Mary nebude pobývať viac než dva dni s treťou stranou, či už na strane Vanessy alebo
Daniela bez súhlasu druhého rodiča, s výnimkou legálneho manželského partnera Vanessy alebo
manželky Daniela, keď uzavreli riadny manželský zväzok podľa zákona o rodine z manželstve
1961 Commonwealthu Australia v znení neskorších predpisov, alebo inak dohodnutý kontakt ako
je to uvedené v tomto výchovnom pláne;

Že v prípade smrti Daniela a Vanessy bude Mary bývať s rodinou jedného z Danielových
bratov (Alan Samuel Jones alebo Andrew Ross Jones) podľa poriadku stanoveného v tomto
paragrafe alebo ako to bude určené nimi a po konzultácii s Mary a podľa jej vysloveného priania,
a že Mary nebude vylúčená zo styku s príbuznými zo strany jej matky;

Že pobyt Mary u jedného z rodičov bude variovať v čase podľa dohody (najlepšie v písomnej
forme, ale nie je nutná písomná dohoda) oboch rodičov za pomoci pružnosti a dobrej vôle
o spôsobe bývania, aby sa tým maximalizovalo dosiahnutie toho, čo je v najlepšom záujme Mary,
za takých ďalších podmienok, na akých sa dohodnú obaja rodičia; a

Že toto táto dohoda o bývaní nadobudne platnosť najneskôr v piatok 25. apríla 1997, pričom
Mary bude tento týždeň, ktorý sa vtedy začne, bývať u Vanessy.

Telefón: 9987 9876

2. Bývanie/Styk

a. Že Mary bude bývať striedavo jeden týždeň u Daniela a jeden týždeň u Vanessy, a bude mať

styk s neubytujúcim rodičom počas tohto týždňa, ktorý jej umožní participovať na prebiehajúcich
aktivitách a akciách, súčasných a nových (ako napríklad plávanie, hodiny nemeckého jazyka,
rodinné, spoločenské, hudobné a športové aktivity a pod.);

b. Že neubytujúci rodič bude považovaný za primárneho poskytovateľa starostlivosti a bude

mu ponúknutá ako prvému možnosť postarať sa o ňu, kedykoľvek keď bude ubytujúci rodič
požadovať starostlivosť o ňu, najmä v prípade príležitostí, ktoré si vyžadujú pobyt cez noc;

c. Že obaja, Vanessa aj Daniel budú pravidelne podporovať a uľahčovať styk Mary s neubytujúcim

rodičom po telefóne, písomnou korešpodenciou, príležitostnými nenaplánovanými návštevami
a pod. a že každý z rodičov môže v rozumnej miere iniciovať taký styk s Mary;

d. Že Mary bude mať styk s každým z rodičov počas polovice každých školských prázdnin

a polovice Vianočných školských prázdnin každý rok, čo sa bude riadiť paragrafmi (e) a (f)
uvedených nižšie, alebo inak podľa dohody medzi obomi rodičmi;

e. Že Mary bude mať styk s Danielom aj Vanessou na prvý sviatok vianočný polovicu dňa, pričom

Mary strávi dopoludnie prvého sviatku vianočného v roku 1997 s Vanessou a popoludnie s
Danielom (výmena nastane o 14:00 alebo podľa dohody) a to sa bude striedať v nasledujúcich
rokoch, alebo inak podľa dohody medzi obomi rodičmi;

f.

Že Mary bude mať aj naďalej styk so starými rodičmi z otcovej strany (Peter James Jones a May
Alice Jonesová, ktorí majú v súčasnosti trvalý pobyt na farme v Bathurste, New South Wales),
a to počas jedného týždňa vianočných školských prázdnin každý rok, alebo inak podľa dohody
medzi obomi rodičmi;

g. Že Mary bude mať styk so starými rodičmi z matkinej strany (Patricia Robyn Newmanová a

Richard Henry Newman, ktorí majú trvalý pobyt v Eppingu, New South Wales) via priebežných
a pravidelných krátkodobých návštev, kým býva u ubytujúceho rodiča a že tieto návštevy budú
obsahovať nie viac ako sedem celých nocí bývania u nich, či už v mieste ich trvalého bydliska
alebo iného trvalého bydliska, alebo inak, ale len po rozhovore a vzájomnej dohode medzi obomi
rodičmi;

h. Že Mary dostane na zváženie, či chce mať styk s rodinou svojich bratrancov a sesterníc počas

školských prázdnin a inokedy, ako to bude z času na čas určené po dohode medzi obomi rodičmi;

i.

Že Mary dostane na zváženie, či chce ísť do letného tábora počas školských prázdnin a inokedy,
ako to bude z času na čas určené po dohode medzi obomi rodičmi;

j.

Že pri príležitosti Maryiných narodenín, ktoré nastanú počas jej pobytu u Vanessy, Mary strávi
tri hodiny po vyučovaní v škole s Danielom, ak budú narodeniny počas školského vyučovania,
alebo, ak budú narodeniny cez víkend alebo vo sviatok, Mary strávi s Danielom predpoludnie
alebo podobne dlhý čas dohodnutý medzi Vanessou a Danielom. Kedykoľvek to bude prakticky
možné, oslava narodenín sa zorganizuje tak, aby mohli byť prítomní obaja rodičia;

k. Že pri príležitosti Maryiných narodenín, ktoré nastanú počas jej pobytu u Daniela, Mary strávi

tri hodiny po vyučovaní v škole s Vanessou, ak budú narodeniny počas školského vyučovania,
alebo, ak budú narodeniny cez víkend alebo vo sviatok, Mary strávi s Vanessou predpoludnie
alebo podobne dlhý čas dohodnutý medzi Vanessou a Danielom. Kedykoľvek to bude prakticky
možné, oslava narodenín sa zorganizuje tak, aby mohli byť prítomní obaja rodičia;

l.

Že Mary strávi s Danielom minimálne tri hodiny, alebo podobne dlhý čas podľa dohody medzi
Danielom a Vanessou, keď bude mať narodeniny Daniel a Mary bude v ten týždeň bývať u
Vanessy a že Daniel sa stretne s Mary u Vanessy a vráti s Mary k Vanesse;

m. Že Mary strávi s Vanessou minimálne tri hodiny, alebo podobne dlhý čas podľa dohody medzi

Danielom a Vanessou, keď bude mať narodeniny Vanessa a Mary bude v ten týždeň bývať u
Daniela a že Vanessa sa stretne s Mary u Daniela a vráti s Mary k Danielovi;

n. Že Mary strávi s Vanessou na Deň matiek čas od 10:00 do 17:00, alebo podobne dlhý čas podľa

dohody medzi Vanessou a Danielom a že ak Mary býva v tom týždni u Daniela, Vanessa sa s ňou
stretne u Daniela a vráti ju Danielovi;

o. Že Mary strávi s Danielom na Deň otcov čas od 10:00 do 17:00, alebo podobne dlhý čas podľa

dohody medzi Danielom a Vanessou a že ak Mary bývy v tom týdni u Vanessy, Daniel sa s ňou
stretne u Vanessy a vráti ju Vanesse;

p. Že cestovanie za účelom styku sa bude deliť rovnako medzi Vanessu a Daniela, a že v situáciách

pravidelného aj ad hoc styku bude predovšetkým na zodpovednosti neubytujúceho rodiča
snažiaceho sa o kontakt, aby sa stretol s Mary a vrátil ju domov k ubytujúcemu rodičovi,
napríklad, že Daniel vráti Mary k Vanesse do jej bydliska v pondelok večer, ak bude Mary v ten
týždeň bývať u Vanessy, po hodine nemeckého jazyka, a Vanessa vráti Mary k Danielovi do jeho
bydliska vo štvrtok večer, ak bude Mary bývať v ten týždeň u Daniela, po hodine plávania alebo
inak, ako bude dohodnuté;

q. Že v prípade choroby a/alebo lekárskej liečby Mary, Daniela alebo Vanessy sa Daniel a Vanessa

dohodnú na prípadnej zmene bydliska Mary tak, aby pružne zvládli situáciu v najlepšom záujme
Mary;

r. Že Mary bude mať na zváženie a bude jej to dovolené, podľa dohody medzi Vanessom a

Danielom, aby mali styk počas štátnych a iných sviatkov (napr. Deň Austrálie, Moomba, Anzac
deň, etc. pamätné dni a slávnosti), výstav a podobne, s jedným alebo obomi rodičmi, pružne
a na rôzne dlhý čas, bez ohľadu na miesto bývania, čoho sa môžu, ale nemusia zúčastniť obaja,
Daniel i Vanessa, a pri ad hoc kontakte počas špeciálnych dní a príležitostí, ako aj rodinných,
spoločenských a priateľských aktivitách a výletoch Vanessa alebo Daniel;

s. Že sa Mary umožní po vzájomnej dohode, aby strávila kompenzačný čas styku s jedným rodičom

v situáciách, kde strávila čas navyše s druhým rodičom; a

t. Že styk sa bude praktizovať rovnako, pružne a v dobrej vôli celkovo a pri takých ďalších

príležitostiach a za takých podmienok, na akých sa dohodnú obaja rodičia.

3. Špecifické otázky

a. Že Mary bude bývať striedavo, jeden týždeň u Daniela a jeden týždeň u Vanessy, a že Vanessa a

Daniel budú mať spoločnú zodpovednosť za rozhodnutia, týkajúce sa dlhodobej starostlivosti o
Mary, jej blaha a vývinu;

b. Že Daniel, po konzultácii s Vanessou, má podľa potreby na starosti každodennú starostlivosť,

zdravie, blaho a vývin Mary počas obdobia, kedy sa ona nachádza v jeho starostlivosti;

c. Že Vanessa, po konzultácii s Danielom, má podľa potreby na starosti každodennú starostlivosť,

zdravie, blaho a vývin Mary počas obdobia, kedy sa ona nachádza v jej starostlivosti;

d. Že Daniel a Vanessa sa rovným dielom a pružne podieľajú na Maryiných aktivitách, konkrétne

na jej zdravotných a školských činnostiach a programoch, vrátane jej návštev u lekára, zubára,
rôznych poradcov a podobne;

e. Že Daniel aj Vanessa budú informovaní o všetkých záležitostiach ohľadne starostlivosti, blaha

a vývinu Mary, vrátane takých záležitostí, ako je priateľstvo a spoločenské aktivity, návšteva
kostola a náboženské aktivity, vzdelávanie, mimoškolské aktivity (ako je hudobná škola, jazyky a
plávanie) zdravie, blaho a podobne, a budú mať možnosť udržiavať si aktívnu účasť a priebežnú
rolu v starostlivosti o Mary, najmä ohľadne jej diagnostikovanej choroby (Aspergerov syndróm)
alebo také diagnózy, aké sa z času na čas môžu vyskytnúť alebo hroziť;

f. Že Vanessa aj Daniel budú pravidelne podporovať a uľahčovať styk Mary s neubytujúcim

rodičom po telefóne, písomnou korešpondenciou a podobne, a že každý z rodičov môže iniciovať
rozumnú mieru styku s Mary;

g. Že Vanessa aj Daniel budú informovaní a budú mať možnosť zúčastňovať sa a participovať na

programe podpory, ktorý organizuje škola, ktorú Mary navštevuje;

h. Že neubytujúci rodič bude považovaný za primárneho poskytovateľa starostlivosti o Mary

a bude mu ako prvému ponúknutá možnosť starať sa o ňu, kedykoľvek keď bude ubytujúci rodič
vyžadovať starostlivosť o ňu, najmä v prípade vyžadujúcom si pobyt cez noc;

i. Že Vanessa aj Daniel sa budú navzájom informovať (cestou denníka, ktorý bol uvedený

vyššie v tomto dokumente) o dôležitých udalostiach, ktoré sa odohrajú v živote Mary, najmä
o rodinných, spoločenských, školských, zdravotných a lekárskych, cirkevných, hudobných,
športových a podobných udalostiach;

Že Mary bude aj naďalej s každým z rodičov navštevovať náboženské obrady v nedeľu ráno, a ak
niektorý z rodičov nebude môcť alebo chcieť v tomto pokračovať, či už v krátkodobom alebo
dlhodobom časovom období, tak nenavštevujúci rodič vykoná také opatrenia, aby Mary navštívila
tieto obrady v nedeľu ráno s druhým rodičom, keď bude Mary bývať práve u nenavštevujúceho
rodiča;

k. Že zmeny v náboženskom presvedčení a navštevovaní kostola, vrátane Mary, sa udejú len po

spoločnej konzultácii a dohode oboch rodičov, v písomnej forme;

Že sa žiadne väčšie lekárske zásahy alebo operácie vo vzťahu k Mary neudejú bez spoločného
rodičovského súhlasu, pokiaľ v prípade ohrozenia nebude potrebný okamžitý zákrok (do 3 hodín),
ako bolo odporúčané legálne kvalifikovaným lekárom a keď boli vykonané všetky rozumné
snahy o kontakt s druhým rodičom;

m. Že Mary bude dovolené zúčastniť sa pohrebu jej blízkych príbuzných, ako napríklad jej starých

rodičov (vrátane jej prababky), rodičov, strýkov, tiet, bratrancov a sesterníc, keď sa to stane, ako
aj jej širšej rodiny, ako napríklad strýkov, tiet, bratrancov a sesterníc jej rodičov po dohode medzi
obomi rodičmi;

n. Že Mary bude naďalej navštevovať základnú školu River Valley Primary School, pokiaľ v roku

2001neukončí 6. ročník, pričom sa o všetkých obmenách najprv Daniel a Vanessa spolu poradia,
dohodnú a svoj súhlas so zmenou potvrdia písomnou formou;

o. Že ani Daniel, ani Vanessa nezmenia svoje bydlisko, pokiaľ to by to malo ovplyvniť to, kde

bude Mary bývať a navštevovať školu, mimo oblasť Sydney alebo na vzdialenosť väčšiu než
tridsať kilometrov alebo tridsať minút cesty počas typickej premávky cez týždeň a mimo špičky
– podľa toho, čo bude menšie, bez oznámenia druhému rodičovi aspoň tri mesiace vopred,
pokiaľ prevezme presťahovaný partner všetky náklady a námahy spojené s prepravou za účelom
bývania a styku s Mary a nepresťahovaného partnera, aby ani Mary, ani nepresťahovaný rodič
neboli znevýhodnení, pokiaľ sa obaja rodičia nedohodnú inak a nepotvrdia svoj súhlas písomnou
formou;

p. Že každý z rodičov bude informovať toho druhého, poskytnutím detailov o zmene adresy

a telefónneho čísla do 48 hodín od takej zmeny, ktorá by mohla ovplyvniť, kde bude Mary
bývať a bolo by potrebné za ňou ísť a vrátiť ju po styku, návšteve a kontaktovať ju poštou alebo
telefonicky;

q. Že žiadne významné výdavky alebo poplatky, ktoré by boli povinnosťou druhého rodiča, či už

sčasti alebo celkom, sa nebudú prijímať bez písomného súhlasu druhého rodiča;

Že Maryino celé meno a priezvisko sa nebude meniť, či už na základe bežného užívania alebo
legálne, bez súhlasu Mary a bez písomného súhlasu Daniely aj Vanessy až do dosiahnutia
osemnástich rokov veku Mary;

s. Že Mary nebude osvojená inou osobou súvisiacou s niektorým rodičom, ani nikým iným, pokiaľ

budú žiť obaja rodičia;

t. Že ani Daniel, ani Vanessa nevezmú Mary preč zo štátu New South Wales bez predošlej

konzultácie a súhlasom druhého rodiča;

u. Že ani Vanessa, ani Daniel sa nebudú snažiť vybaviť pas pre Mary, ani ju nevezmú preč z

Austrálie bez predošlej konzultácie a súhlasom druhého rodiča;

v. Že aj Daniel, aj Vanessa sú oprávnení vidieť a deliť sa o všetky originály a kópie dokumentov

o výkonoch Mary, školské, lekárske a iné podobné vysvedčenia, správy, školské fotografie a
podobne, pričom sa vyhotoví kópia pre druhého rodiča tam, kde je v držbe originál a, ak vznikne
nejaký spor ohľadne umiestnenia a vlastníctva takýchto materiálov, že tretia osoba (ako napríklad
právnik alebo iná osoba, ktorá požíva dôveru oboch rodičov) ich uschová u seba pre Mary,
pokiaľ nedosiahne vek dvadsať jeden rokov, pričom umožní obom rodičom potrebný prístup
k uschovaným dokumentom;

w. Že Vanessa, aj Daniel sa zaväzujú hovoriť jeden o druhom úctivo pred Mary, aby mohla

pochopiť, že obaja rodičia ju milujú a nebudú s ňou preberať záležitosti týkajúce sa vzťahu
medzi rodičmi bez predošlého súhlasu oboch rodičov, a že ak budú takéto záležitosti, obaja
rodičia spoločne navštívia poradňu za účelom riešenia svojich záležitostí v najlepšom záujme
Mary, či už u spoločne dohodnutého poradcu alebo inak, ako to nariadi Rodinný súd Austrálie;

x. Že v prípade vzniku sporu týkajúceho sa životného alebo rodičovského štýlu niektorého z

rodičov, alebo iných faktorov súvisiacich s rodičom, ktorý by mohol uškodiť najlepšiemu záujmu
Mary, po úvodnom spoločnom rozhovore, budú obaja rodičia navštevovať spoločné poradenstvo
za účelom riešenia záležitostí v najlepšom záujme Mary, či už u spoločne dohodnutého poradcu
alebo inak, ako to nariadi Rodinný súd Austrálie; a

y. Že konkrétne záležitosti sa budú preberať spoločne, pružne a celkovo v dobrej vôli a budú sa

preberať také iné záležitosti a za takých iných podmienok, na akých sa dohodnú obaja rodičia.

4. Finančné záležitosti

a. Že každodenné výdavky na Maryino oblečenie a obuv, vzdelávanie na základnej škole (vrátane

školskej družiny a jedálne, pričom tieto výdavky podliehajú kontrole a vyjednávaniu a dohode na
zmene, ak by sa zmenili okolnosti u niektorej zo zúčastnených strán), poplatky za mimoškolské
aktivity (ako sú hodiny klavíra a plávania), lekársku, zubársku starostlivosť a poradenské služby,
spoločenské aktivity (ako sú výlety, večierky a dary) a podobne budú zdieľať rovnakým dielom
Daniel aj Vanessa a budú ich platiť spoločne, berúc pritom do úvahy akékoľvek príspevky
a finančnú podporu platenú jedným z rodičov (ako je uvedené v paragrafe (b) nižšie), a že takéto
výdavky sa budú preberať a dohadovať vopred, nakoľko to bude prakticky možné, alebo inak
podľa dohody oboch rodičov v písomnej forme, ako tieto budú časom vyvstávať a budú potrebné
pre Maryino finančné zabezpečenie a blaho;

b. Že tam, kde buď Vanessa alebo Daniel platí príspevok v prospech Mary', či už prostredníctvom

Child Support Agency (Agentúra pre podporu detí) alebo inak a dostávajú zo Department of
Social Security (Oddelenie sociálneho zabezpečenia) alebo inak, tieto peniaze sa budú proporčne
používať predovšetkým na každodenné výdavky uvedené v paragrafe (a) vyššie, ako aj iné
výdavky potrebné pre finančné zabezpečenie a blaho Mary;

c. Že, pokiaľ má Mary nárok na Child Disability Allowance (príspevok pre postihnuté dieťa),

Daniel aj Vanessa budú mať prístup ku karte Department of Social Security Health Care
(zdravotné zabezpečenie oddelenia sociálnej starostlivosti) vydanú na meno Mary na účely
lekárskych záležitostí (napr. vyšetrenia, recepty, atď.) a k finančným prostriedkom, ak je
to potrebné, určených na záležitosti súvisiace so zdravím a blahom Mary (napr. návštevy
odborných lekárov a špecialistov, poradenstvo, atď.) a že sa budú podieľať rovnakým dielom
na akýchkoľvek podobných príspevkoch a dávkach, ktoré vzniknú a to vtedy, keď budú
prevádzkovateľné; a

d. Že finančné záležitosti sa budú zvažovať a vykonávať v najlepšom záujme Mary a na princípe

rovnosti, pružnosti a celkove dobrej vôle, ako aj iné takéto záležitosti a iné takéto podmienky,
podľa dohody oboch rodičov.

Obe strany môžu slobodne navrhnúť zmenu tohto výchovného plánu.

Dňa:

Podpísaní:

__________________________
Otec - Daniel Jones

Podpis svedka
__________________________

Meno a priezvisko svedka

Vďaka Lindsay Jackel za poskytnutie tohto vynikajúceho vzorového plánu.

Naposledy upravené – 5. júna 1997

__________________________
Matka - Vanessa Jonesová

Podpis svedka
__________________________

Meno a priezvisko svedka

originál: http://www.ff.unipo.sk/kvdsp/download/Zbrnk/OBSAHZbrnkSPaLP1997Prsv.pdf VÝVOJOVÉ FÁZY RODINY A ZÁKONITÉ VÝVOJOVÉ KRÍZY: MOŽNOSTI ICH RIEŠENIA. ŠIMOVÁ Eva V súvislosti s problémami rodiny sa často stretáva sociálny pracovník aj s nutnosťou pomôcť rodine v kríze. Každá rodina prežíva svoje problémy jedinečne, lebo vždy ide o systém vzťahov medzi neopakovateľnými jedinečnými osobnosťami. Predsa však sa dajú pri istej miere zovšeobecnenia vystopovať aj niektoré spoločné stránky problémov v rodi- nách v podobnej životnej situácii. Koncepcia vývojových štádií rodiny, E. Duvall (1977) sa veľmi ujala v matrimoniologickej literatúre a dodnes sa hojne cituje. Podľa uvedenej autor- ky treba v jednotlivých štádiách počítať aj so zákonitými vývojovými krízami, ktoré môžu vyplývať zo špecifických úloh a problémov tej ktorej fázy. Pravda, miera prežívaných problémov bude závisieť od mnohých činiteľov, okolností, ale asi najviac od miery zrelosti a pripravenosti hlavných dospelých aktérov pre rodinný život. Pre sociálneho pracovníka by mohlo byť užitočné, vyznať sa v spleti vzájomne sa pod- mieňujúcich príčin a následkov toho, prečo sa môžu ľudia ocitnúť v krízovej situácii. Evelyn Duvallová (1976) teda formulovala nasledovné fázy rodinného cyklu s určovaním najdôležitejších životných úloh v nich: I. štádium rodiny: vytvorenie diády. Ide o obdobie od vážneho plánovania spoločného života, cez zásnuby, sobáš, až po narodenie (podľa niektorých po počatie) prvého die- ťaťa. Jeho hlavnou úlohou je vytvoriť nové-vlastné pre každý pár osobitne - pravidlá man- želského a rodinného života, ku ktorým si každý z partnerov priniesol odlišné návyky zo svojej pôvodnej rodiny. Podmienkou toho, aby sa to podarilo je, aby sa chlapec vymanil zo svojho pôvodného rodinného systému a vytvoril nové partnerstvo ako muž. Rovnako sa dievča musí vymaniť zo svojho rodinného systému, ako žena a vytvoriť nový rodinný sys- tém so svojím partnerom. Partneri - manželia - by sa mali stať vzájomne osobami najbliž- šími a vytvoriť tak základ svojho nového, vlastného rodinného systému. Súčasne je potreb- né, aby každý člen novej dvojice dokázal svojich rodičov, ktorí boli doteraz spravidla na prvom mieste, presunúť na miesto druhé a obe pôvodné rodiny zahr-núť do svojho širšieho rodinného systému, ako rovnocenné prvky. Skúsenosti z manželských poradní a z rozvodových procesov naznačujú, že to mnohým mladým ľuďom robí problémy. Pritom v štádiu veľkej zamilovanosti sa im spravidla zdá, že nie je nič ľahšieho. Stačí však niekedy prvé precitnutie z idealizovaného sna o partnero- vi a nedospelé osobnosti utekajú vyžalovať sa mamičke. Pre spravodlivosť treba však povedať, že najviac sa o tieto problémy "zaslúžia" takí rodičia, ktorí svojim deťom brzdili proces autonómie počas celej ontogenézy a nevedia zaujať partnerský postoj ani voči svo- jim dospelým potomkom. Kontrolujú ich správanie, akoby boli nedospelí, určujú im a ich partnerom čo majú a čo nemajú robiť. Tým však neumožnia, aby sa plne rozvinula ich schopnosť zodpovedného rozhodovania a plného prevzatia zodpovednosti za svoje činy. Bez toho nebude osobnosť zrelá ani pre manželstvo, ani pre rodičovstvo. Ale aj zrelých a zodpovedných mladomanželov môže zaskočiť potreba každodenného dohadovania sa o pravidlách ich spoločného spolunažívania. Nepočítajú s tým, že sa treba 111 dohodnúť napr. aj o detailoch zariadenia kuchyne, denného režimu, deľby prác v domác- nosti, alebo miery uplatňovania niektorých spoločenských spôsobov, zvyklostí, rodinných tradícií. Bez spôsobilosti vysvetľovania dôvodov, robenia obapoľných kompromisov a uzatvárania dohôd (nič sa nemá vyžadovať samozrejme), môže toto štádium priniesť krízu, ktorá u časti populácie vedie až k rozvodu. II. Druhé štádium rodiny je vytvorenie triády. Ide o obdobie od plánovaného počatia dieťaťa až po jeho narodenie a plné adjustovanie sa oboch rodičov na jeho existenciu a starostlivosť oň. Keď sa podarila diáda, je väčšia nádej, že muž prevezme aj ďalšiu dospelú partnerskú rolu - otcovskú. Žena spravidla ľahšie prevezme aj materskú rolu. Zrejme tu hrajú úlohu aj biogenetické faktory, aj väčší socializačný tlak, ale i väčšia so-ciálna podpo- ra materstva. Keď sa nepodarí vytvoriť triádu, čo znamená, že sa nezohľadní v rodine nevyhnutnosť rovnakých nárokov na uspokojenie potrieb už trom členom rodiny, vytvoria sa spravidla dve súperiace diády. Otec s dieťaťom a matka s dieťaťom. Dieťa sa ocitne v neurotizujúcej situácii. Pomoc spočíva v posilnení sebavedomia oboch, aby si nemuseli posilňovať svoje JA súperením, ale pochopili, že pre dieťa je nevyhnutné spolu kooperovať na základe uznania rovnocennosti svojich nerovnakostí. Dosť bežne sa vyskytuje aj prípad, že mladá matka v sladkom opojení materstva sa primkne k svojmu dieťaťu a - často za hojnej podpory svojej matky - otca dieťaťa akosi vynechá z hry. Niekedy sa z tejto hry vynechávajú aj sami otcovia, ktorí netušia, že sú nenahraditeľní aj pre dieťa, aj pre matku. Tak sa nevytvorí triáda otec+matka+dieťa, ale iba matka + dieťa a nedocenený otec, nezakomponovaný pevne do rodinného systému, uniká mimo rodinu. Môže sa stať aj to, že rodičia nie sú schopní prevziať rodičovskú rolu, ktorú pohotovo preberú starí rodičia. Rodičia sa však tým ocitnú v súrodeneckej pozícii so svojím die- ťaťom voči svojim rodičom. Bežne sa to stáva v prípadoch neplnoletých a inak nezrelých manželských partnerov, alebo v prípade študujúcich rodičov. Pomoc spočíva v sociálnej podpore prevzatia svojich rodičovských úloh a hľadania kompromisov, resp. na nejaký čas oddialenia iných záujmov. Najproblematickejšie sú frekventované prípady, keď sa prvé dve vývojové fázy pre- kryjú: dieťa sa čaká ešte pred sobášom, mladí sa stanú skôr rodičmi, než manželmi. Zložité psychologické procesy osobnostného vývinu a procesov adjustácie na manželsvo a rodi- čovstvo v páre sa premiešajú. Tieto problémy môžu sa prehĺbiť nepoznaním záko-nitosti, psychologickej zmeny ženy v období očakávania dieťaťa (žena je v "inom" stave). Precitli- velosť ťarchavej ženy na dlhodobý stres môže zvýšiť riziko znevýhodnených podmienok pre vývin biogenetického základu osobnosti dieťaťa. Výskumy potvrdzujú, že prevencia kríz vyplývajúcich z uvedenej komplikovanej situácie je v komplexnej príprave na rodinný život a plánované rodičovstvo. III. Tretia fáza - rodina s predškolskými deťmi. Ide o obdobie, keď sa postupne na- rodia i ďalšie deti a trvá dovtedy, kým prvé dieťa v rodine nevstúpi do školy. Riziko kon- fliktov v tomto štádiu vyplýva z fyzickej preťaženosti rodičov, vyplývajúcej aj zo spánko- vej deprivácie. Mnoho rozvadených a sklamaných manželov s rýchle za sebou sa rodiacimi deťmi si neuvedomuje, že namiesto rozvodu potrebujú skôr psychológa, psy-chiatra, alebo aspoň niekoľko nocí nerušeného spánku. 112 Je tu veľa úloh, ktoré je potrebné splniť. Okrem praktickej starostlivosti o každé ďalšie dieťa je nutné zabezpečiť rovnakú pozíciu v rodine pre všetkých členov rodiny, vzhľadom na uspokojovanie nevyhnutných potrieb. Pomôcť treba opatrne prekonať žiarlivosť staršieho dieťaťa na mladšieho súrodenca, včas zmierňovať a postupne likvidovať nutné dočasné privilégiá najmladšieho, znovu preorganizovať deľbu domácich prác a sta-rostlivosti o deti medzi oboch dospelých, vzhľadom na zvýšené nároky, využiť (ale nezne-užiť) možnú - aj keď iba občasnú - pomoc širšej rodiny, prarodičov. Nezabudnúť, aspoň sporadicky, na uspokojenie potrieb oboch dospelých. Niekedy pomôžu kluby mladých rodičov, kde sa aspoň na pár hodín v týždni zabezpečí pre skupiny detí podľa veku zamestnanie a spoločenské vyrozprávanie sa dospelých s ostatnými. IV. Štádium so školopovinnými deťmi. Začína v dobe, keď prvé dieťa vstúpi do ško- ly. Rodinný život sa musí znovu preorganizovať s ohľadom na potreby školáka, školákov. Psychologicky tu môže pôsobiť záťaž v podobe obáv z toho, ako obstojí naše dieťa v škole, ako obstojíme my, ako rodičia, pred takou verejnou inštitúciou, akou je škola. Treba upo- zorniť, že nezrelé osobnosti, nezávisle na veku, majú tendenciu vnímať úspechy, alebo neúspechy dieťaťa v škole, ako vec svojej osobnej prestíže. Frustračné situácie - keď dieťa nesplní ich očakávania - majú tendenciu odreagovať si na dieťati. Tým však neplnia zá- kladnú potrebu prijať dieťa také aké je, nevytvárajú mu potrebné zázemie k čo najlepším výkonom, akého je schopné. Tento začarovaný kruh dieťa nevie pretnúť. Ak to nedokážu ani rodičia, môže sa stať, že neúspechy dieťaťa sa stanú zámienkou na manželské hádky a prípadné následné únikové reakcie (alkohol, nevera). V inom prípade rodič, alebo obaja, úplne unikajú od rodičovských, aj manželských funkcií do zamestnania, povolania a zodpovednosť za neúspechy dieťaťa zvalia celkom na školu. V. štádium rodiny s dospievajúcimi deťmi má zase osobitné problémy. Spravidla je už menej fyzickej práce, keď sú dospievajúci celkom sebestační a schopní sa podieľať na domácich prácach, pokiaľ rodičia neprepásli okamih, keď sa o to uchádzalo oveľa mladšie - a pravda aj spočiatku nešikovné - dieťa. Aj kontrola detí vyžaduje od rodičov zdanlivo menej času. Zdanlivo preto, že nepriama kontrola prostredníctvom dobrého a dôverného vzájomného vzťahu rodiča s dospievajúcim vyžaduje rovnako, alebo neraz i viac času, než predtým. Od schopnosti rodičov prebudovávať vzájomný vzťah rodič - dieťa, na rovnocennejší, závisí ochota dieťaťa k zdôverovaniu sa. V opačnom prípade je rodič stresovaný obavami o svoje dospievajúce dieťa, ktoré ale dieťaťom už nechce byť. Domáha sa osobnej samostatnosti - čo je dobré, len nie vždy ju chápe aj ako nutnosť preberania väčšieho dielu zodpovednosti za seba i rodinné spoločenstvo. Formuje si svoju nezávislosť aj v úsudkoch a názoroch - čo je zase normálne naplňovanie vývi-nových úloh, len niekedy to robí pre rodiča šokujúcim spôsobom. Vzhľadom na veľkú hormonálnu nevyrovnanosť a záťaž nervového systému skutočnosťami biologického dospievania u dospievajúcich, ešte vždy je schopný skôr rodič riešiť konštruktívnym spôsobom konflikty, nedorozumenia. Aj ten najlepší rodič, do určitej miery skôr, či neskôr svoje dieťa sklame, pretože nie je taký do- konalý, akého ho dieťa chce mať. Záleží však na tom, aby dieťa skôr, či neskôr mohlo uveriť, že rodič bojoval so svojimi nedokonalosťami, ako len najlepšie vedel. 113 Naše výskumy dospievajúcej mládeže nám naznačujú, že vo východoslovenskom regi- óne sa javí zhoršenie subjektívneho prežívania rodinnej klímy. Akoby bolo viac rodín s nedostatkom lásky, resp. so zvýšeným množstvom prejavov hostility, citového odmietania a výchovnej nedôslednosti, rodičovskej nevypočítateľnosti. Nazdávam sa, že príčina takého vnímania rodičov zo strany dospievajúcich nemusí odrážať skutočný nezáujem, skutočný negatívny vzťah rodiča k dieťaťu, ako skôr strach rodiča svoju lásku komunikovať, úzkosť rodiča dospievajúceho dieťaťa z neistoty, či ho dokáže v rapídne zmenených spoločenských podmienkach dobre pre život pripraviť, uchrániť od zvýšeného náporu sociálnej patológie. Najmä rodina s dospievajúcimi deťmi potrebuje sociálnu podporu v podobe posky- tovania kvalifikovaných poznatkov a výcviku praktických efektívnych spôsobov zaob- chádzania s dospievajúcim, ktoré by podporili aj jeho samostatnosť aj jeho zodpovednosť aj pozitívne sebahodnotenie zamerané na reálne životné plány. Výskumy ukazujú, že manželská kríza v tomto štádiu môže byť spôsobená vzájomným obviňovaním rodičov za skutočné - alebo len domnelé - problémy s dospievajúcim. Niekedy je manželská kríza dôsledkom strachu z rýchle sa blížiaceho starnutia a horúčkovitých pokusov si ešte čosi "užiť" mimo rodiny. Rozvody v tomto štádiu realizujú rodičia dospievajúcich v klamlivom presvedčení, že deti ich už aj tak nepotrebujú. VI. Štádium - rodina s odchádzajúcimi deťmi. Začína sa vtedy, keď prvé dieťa odíde z domu. Spravidla sa vydá, alebo ožení, odsťahuje sa do nového domova. Riziko rodinných problémov sa týka väčšinou citového puta matky, ktorá túto skutočnosť môže ťažko znášať a keď si nedá pozor, tak sťažuje odpútanie sa svojmu potomkovi. Preto sa práve v tomto štádiu odporúča mať aj iné zaujatie, náplň života, zdroj radosti, ako iba rodinu. Niektoré ženy využijú ešte šancu doplniť si kvalifikáciu, dostať sa na dôležitejšie pozí- cie v povolaní, prevziať viac zodpovednosti mimo rodinu, alebo objavia v sebe dis-pozície pre nejaké nové, či doteraz nevyskúšané činnosti. Toto všetko môže mať vplyv na výšku zárobku aj na zvýšenie sebavedomia manželky. Mnoho manželov - ktorí to vnímajú nie kooperatívne ale súperivo - tieto zmeny vnímajú, ako vlastnú dehonestáciu a reagujú po- dráždene, ba niekedy až agresívne. Ak sa k týmto zmenám pridá aj zvýšená sexuálna ape- tencia, čo je u ženy stredného veku celkom zákonité, rovnako ako znižujúca sa u muža, môžu sa objaviť konflikty okorenené celkom neopodstatnenou podozrievavosťou z oboch strán. Rodinné problémy sa môžu vyskytovať aj pri vpravovaní sa do roly svokrovcov, pri ne- schopnosti kooperácie, alebo aspoň nesúperení s druhým rodinným systémom, ktorý naše dieťa muselo prijať ako rovnocenné nášmu. Aj starorodičovstvo nám môže spôso-bovať namiesto radosti viac žiaľu vtedy, keď sme neschopní pochopiť, že to nie je opa-kovanie rodičovstva. Ani najlepší úmysel nám nedáva právo k úsiliu zbavovať vnukov ktoréhokoľvek rodiča, pokiaľ je funkčný. Na druhej strane starí rodičia môžu poskytovať veľa sociálnej podpory, lásky, doplnko- vých podnetov a zážitkov svojim vnukom. Súčasne sa môžu od nich aj veľa naučiť a prežívať - prílišným vedomím zodpovednosti neskalené - pozitívne zážitky, podstatne zvyšujúce kvalitu života. VII. Štádium - rodina bez detí, "prázdne hniezdo". Začína vtedy, keď sa z rodiny odsťahuje posledný potomok a manželia ostanú sami, ako na začiatku manželstva. Riziko 114 manželských konfliktov sa môže zvýšiť vtedy, keď ide o málo kompatibilných partnerov, pričom časový priestor, ktorý doteraz zaplňovali deti, ostal iba pre nich dvoch. Táto nevý- hoda sa môže zmeniť na výhodu, ak sa ten čas využije na dlho odkladané aktivity, na spl- ňovanie celoživotných túžob, na ktoré doteraz nebolo času. VIII. Štádium, rodina - manželstvo dôchodcov, začína vtedy, keď obaja partneri de- finitívne prestanú byť zárobkovo činní. Vyrovnanie sa s penzionovaním je samo o sebe psychologickým problémom, ktorý je pre mužov spravidla ťažší, či si to pripúšťajú, alebo nie. Pre manželstvo tu vyvstáva problém v podobe kumulovania rušivých, nepríjemných podnetov, vyplývajúcich zo zvýšenej frekvencie vzájomnej interakcie dvoch osôb s ich negatívnymi stránkami, ktoré sa predtým - v rozptýlení medzi podnety z pracoviska a iných rodinných interakcií - nemuseli znášať tak zle. Keď, pripočítame neustále sa znižujúcu frustračnú toleranciu osobnosti v dôsledku starnutia a možnosť prehlbovania sa negativity protivných stránok osobnosti starnúceho človeka, nebude ani tak nepocho-piteľné, že sa možno aj po 25... 30. - ročnom manželstve rozviesť. Často posledné dve štádiá splývajú, niekedy sa posledného štádia nedosiahne pre úmrtie jedného z manželov. Pre sociálnych pracovníkov, ktorí sa dostanú do styku s rodinami v štádiu niektorej vý- vojovej krízy, niekedy stačí prejaviť podporu, porozumenie pre ťažkosti, ktoré zúčastnené osoby prežívajú a súčasne vysloviť presvedčenie, že ich iste úspešne zvládnu. Inokedy sa treba postarať o doplnenie informácií, ktoré možno zúčastneným chýbajú. Niekedy sa treba popasovať s mýtami a zakorenenými predsudkami celého sociálneho prostredia. Toto je však už náročná a dlhodobá úloha. Literatúra: Duvall E.: Family Development. Philadelphia, Lippincott, 1977.