OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

striedavá starostlivosť

Úvod

Aké sú najväčšie problémy pri realizácii osobnej starostlivosti o dieťa jedným alebo obidvomi rodičmi?

Osobná starostlivosť o dieťa jedným rodičom je tu už 15 rokov a osobná starostlivosť o dieťa obidvomi rodičmi je tu 10 rokov, aká je prax našich súdov, využívajú tieto inštitúty?

Prax našich súdov je taká, že už vedia schvaľovať rodičovské dohody o osobnej starostlivosti o dieťa, ale pri autoritatívnych rozhodnutiach uprednostňujú inštitút jedného rodiča a málo využívajú inštitút obidvoch rodičov a veľmi často odnímajú dieťa proti jeho vôli a vôli jeho rodiča z osobnej starostlivosti jedného z rodičov a dieťa zverujú do osobnej starostlivosti len jediného, súdom preferovaného rodiča (súdy zverujú 80 % detí matkám, 10 % detí otcom a 10 % detí obidvom rodičom).

 

Na tomto svém vyjádření bych po letech nezměnil vůbec nic. 2011-2015

Co je podmínkou pro střídavou péči?

 

Otázka: Co je podle vás nutnou podmínkou pro to, aby střídavá péče mohla fungovat? Mám na mysli úroveň komunikace rodičů, míru jejich shody a výchovných otázkách či třeba způsobu trávení volného času dítěte, to, zda dítě musí chodit do jedné školy atd.

 

Střídavou péči je třeba individuálně srovnávat s tím, co by v rodině bylo, pokud by nařízena nebyla. V případech, kdy třeba matka  otci v kontaktu s dětmi brání a manipuluje je proti němu, je jedinou podmínkou fungování střídavky předávání dětí. I kdyby jen na pár let, je taková špatně fungující střídavá péče lepší, než rozvinutí syndromu zavrženého rodiče a dítě v psychiatrické léčebně izolované od sice milované, ale škodlivě manipulující matky.

 

Stejný čas s oběma rodiči dává dítěti možnost udělat si vlastní úsudek. Rodič sám pochopí, že očerňováním druhého rodiče nic nesvede a sám se v očích dítěte shazuje. Sebereme-li takovým nezralým rodičům výhodu výhradní péče, přispějeme k uklidnění a stabilizaci situace v zájmu dítěte. Opačným postupem, jen pomáháme problémy stupňovat. 

 

Obecně si myslím, že k fungování takové střídavé péče, ze které vyroste dítě srovnatelné s dětmi z úplných harmonických rodin mají být splněny tyto podmínky:

1. Oba rodiče mají zájem a schopnost péči a výchovu zabezpečit.

2. Alespoň jeden z rodičů vzorově předává důležité informace a neválčí. Chová se tak, jak by chtěl, aby se choval i druhý rodič. Musí umět odpouštět, povznést se, ustoupit, i když to ten druhý neopětuje. Měsíce, roky, pořád. Kdo svoje dítě miluje, dokáže to.

3. OSPOD musí prosperitu dětí a komunikaci rodičů sledovat. Malé děti jsou bezelstné a nepředstírají. Stačí zatelefonovat do školky a zeptat se na jejich chování ve střídavé péči učitelek, které s dětmi jsou v denním kontaktu a mají jejich důvěru.

 

Odhadovat znalcem případný budoucí vývoj a vliv střídavé péče na děti, často již delší dobu ovliňované výhradní péčí jednoho z rodičů je spíše spekulací. Pokud by střídavá péče selhávala, či ji jeden z rodičů mařil, lze předběžným opatřením během týdne stav změnit.

 

Nekomunikace není způsobena neschopností, ale neochotou, mnohdy účelovou. V dostatečné písemné podobě ji může soud i OSPOD svojí autoritou na rodičích vynutit. Nesouhlas jednoho z rodičů se střídavou péči není překážkou v jejím nařízení, ale naopak důvodem. V případě stejných kulturních základů rodin rodičů, blízkosti bydliště a stejné školy, bych se střídavou péči nebál nařídit bez znaleckých posudků, v jiných případech bych znalce konzultoval.

 

Za nejlepší věk pro začátek střídavé péče považuji 4 roky. Soudně stanovený interval střídání pro tak malé děti by měl být týden, parametry střídavé péče - interval a způsob předávání či komunikace mouhou být dále nastaveny dohodou na OSPOD. Na názor dětí je třeba brát zřetel, ne však absolutně. 

 

Petr Cihlář

otec syna ve střídavé péči

Petr Cihlar: Domov se pojí s pocitem bezpečí a jistoty a to pro malé dítě představuje rodič. A ztráta jednoho rodiče znamená pro to dítě ZTRÁTU POLOVINY DOMOVA.

kampaň je v rozpore s ustanoveniami Etického kódexu reklamnej praxe http://www.rpr.sk/sk/nalezy/--slovensko-potrebuje-dobrych-otcov--

Práve potláčanie komplexnej úlohy muža a otca, jej zužovanie na materiálnu zábezpeku a nespravodlivosť, s ktorou sa neraz stretáme v tejto celej téme, považujem za mimoriadne problematické.

MUŽI JSOU U NÁS DISKRIMINOVÁNI http://www.sommerova.cz/stranka.php?page=muzijsou

Mýty o střídavé péči o dítě po rozvodu http://www.stridavka.cz/myty-o-stridave-peci-o-dite-po-rozvodu.html

Dilema střídavé péče: Potřebují děti víc otce nebo jeden domov? http://www.iustin.cz/art.asp?art=471

http://www.kdejsitato.cz/rodina/vychova-po-rozvodu-manzelstvi/kalkulacka-vychovy-a-styku.html

http://www.pluska.sk/zena/poradna/zakazujete-exmanzelovi-vyberat-dieta-zo-skoly-porusujete-zakon.html

Sborník z konference http://www.nasilinamuzich.cz/wp-content/uploads/muzi.pdf

Občané, buďme slušní, ale nebuďme ovce. Emeritní soudce Ústavního soudu Vladimír Čermák prohlásil: „Všechno právo ve světě bylo vybojováno na těch, kteří se mu vzpírali… Právo není pouhým pojmem, ale živou silou, nepřetržitou prací celého národa. Všechny vymoženosti, jež historie práva může zaznamenat – zrušení otroctví a nevolnictví, dosažení nejrůznějších svobod – byly vydobyty bojem trvajícím i celá staletí… Odpor proti bezpráví je povinnost nejen k sobě samému, neboť je splněním příkazu mravního sebezachování – ale je současně povinností i vůči celku. Hájí-li jednotlivec své právo, hájí tím současně platnost práva vůbec. Odpovědnost nemají pouze ti, kteří zákon přestupují, ale i ti, kteří neměli odvahu jej uhájit.“

Podľa lekárov a psychológov je potrebné, aby rodič mal účinný dosah na výchovu dieťaťa, aby s ním trávil minimálne 30% času. http://www.ligaotcov.sk/clanky/news_sudna-prax-upravy-porozvodovej-starostlivosti/ a strana 6 http://www.iustin.cz/files/koncept8.pdf

maloletý bude zverený do striedavej osobnej starostlivosti, ktorú budú realizovať v štvortýždňových intervaloch http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudne-rozhodnutia/Sudne-rozhodnutie-detail.aspx?PorCis=335CA496-F2D8-4E13-BEF1-2626C4742A95&PojCislo=117467

zveruje do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov v týždňových intervaloch http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudne-rozhodnutia/Sudne-rozhodnutie-detail.aspx?PorCis=9BAF46C7-2F98-4C05-ACEC-33087E9573E5&PojCislo=330975

7,7 miliardy korún ročne k rukám druhého rodiča. V Česku má nárok na výživné zhruba 400 tisíc dětí. "Průměrná výše alimentů v roce 2010 činila 1 600 korun měsíčně na dítě a měsíc". 

Súd mení rozsudok 7C/66/2004 v časti zverenia maloletej a v časti určenia výživného tak, že maloletú zveruje

do spoločnej striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov tak, že dieťa bude u otca každý párny týždeň v mesiaci

od pondelka 8.00 hod. do nasledujúceho pondelka a u matky každý nepárny týždeň v mesiaci od pondelka 8.00 hod.

do nasledujúceho pondelka. Každý z rodičov si dieťa prevezme pred vchodom obydlia toho ktorého rodiča, u ktorého

bude končiť osobná starostlivosť. Počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov sa výživné na maloleté

dieťa neurčuje. http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudne-rozhodnutia/Sudne-rozhodnutie-detail.aspx?PorCis=213649E6-1113-4F6E-9751-0B9B071F4CD7&PojCislo=223207

Viete, že v prípade diskriminácie môžete podať žalobu na základe antidiskriminačného zákona a domáhať sa svojich práv na súde? Prečo ste svoj prípad diskriminácie neriešili: nie som si istý, či ide o diskrimináciu, neviem, že diskrimináciu môžem nejako riešiť, neviem, kde a na koho sa obrátiť (kto by mi mohol pomôcť), nemám dosť finančných prostriedkov na zabezpečenie právnej pomoci (právnika), nemám dostatočnú dôveru k súdom, polícii, inštitúciám, že sa môj prípad naozaj úspešne vyrieši, odradila ma dĺžka súdnych konaní, mám obavy z diskriminujúcej osoby - strach, že sa mi pomstí alebo že sa diskriminácia ešte vystupňuje a pod., nemám dosť dôkazov na to, aby som diskrimináciu mohol úspešne preukázať, nepovažujem za dôležité to riešiť. Viete, že v prípade diskriminácie môžete podať žalobu na základe antidiskriminačného zákona a domáhať sa svojich práv na súde? Viete o tom, že v prípadoch diskriminácie môžete využiť aj bezplatnú právnu pomoc? Akými konkrétnymi krokmi riešite Váš prípad diskriminácie: podal som žalobu na súd, podal som podnet, sťažnosť inšpektorátu (Štátna školská inšpekcia a pod.), podal som sťažnosť, riešim to osobne dohovorom s diskriminujúcim subjektom, aby ďalej nediskriminoval, podal som podnet Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva, obrátil som sa na médiá, obrátil som sa na mimovládnu organizáciu, občianske združenie, ktoré sa zaoberá ochranou pred diskrimináciou, obrátil som sa na advokátsku kanceláriu (právnika), obrátil som sa na políciu

http://petrcihlar.blog.idnes.cz/c/154122/Stridavka-jako-pomsta.html

CHARTA ZÁKLADNÝCH PRÁV EURÓPSKEJ ÚNIE (2000/C 364/01) http://www.csz.sk/dokumenty/charta_ludskych_prav.pdf

Charta základných práv Európskej únie (2007/C 303/01)

http://eur-lex.europa.eu/sk/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303SK.01000101.htm

Článok 24

Práva dieťaťa

1. Deti majú právo na takú ochranu a starostlivosť, ktorá je potrebná pre ich

blaho. Môžu slobodne vyjadrovať svoje názory. Tieto názory sa berú do úvahy pri

otázkach, ktoré sa ich týkajú v súlade s ich vekom a vyspelosťou.

2. Pri všetkých krokoch týkajúcich sa detí, ktoré uskutočnia verejné orgány

alebo súkromné inštitúcie, sa musí brať predovšetkým do úvahy záujem dieťaťa.

3. Každé dieťa má právo na pravidelné udržiavanie osobného vzťahu

a priameho kontaktu s obidvoma svojimi rodičmi, ak to nie je v rozpore s jeho

záujmom.

http://www.obroda.sk/clanok/22891/Rozvedeni-mozu-byt-s-dietatom-kedykolvek/

barnelova Norský zákon týkajúci sa detí a rodičov (Detský zákon). http://www.lovdata.no/all/nl-19810408-007.html

http://www.vaterverbot.at/

POVEDZME NIE DISKRIMINÁCII http://poradna-prava.sk/dok/manual2010-web.pdf

Podanie sťažnosti na znalca http://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Podanie-staznosti.aspx

Naplňate poslanie, ktoré budú cítiť generácie detí, vďaka tomu, že mohli byť so svojimi rodičmi, aby sa stali rodičmi svojich detí, to je posolstvo života.

http://www.vyzivne.info/info.html

www.znamysoudce.cz - moc zajímavý odkaz!!

Terapeutické intervence u dětí se syndromem zavržení rodiče Richard A. Gardner  ·  Vydavateľstvo: Triton, 2010
http://www.martinus.sk/?uItem=89583

Ako sa domôcť presadenia výkonu rozhodnutia
1) Ak existuje vykonateľné súdne rozhodnutie o úprave styku dieťaťa s otcom alebo inou oprávnenou osobou (právoplatný rozsudok, predbežné opatrenie, ktoré je vykonateľné okamihom doručenia bez ohľadu na prípadné odvolanie sa proti nemu), je nutné jeho plnenie na osobe povinnej dôsledne vyžadovať a nenechať sa odbiť bezdôvodnými zámienkami. Matka má len povinnosť "dieťa na styk pripraviť a strpieť ho" - súdy to často stanovujú priamo vo výroku rozhodnutia - nie právo súdne rozhodnutie všelijako prekrucovať a spochybňovať.
2) Každý zmarený styk je potrebné preukázať. Potrebná je preto prítomnosť svedka (OO PZ), ktorý môže skutkové okolnosti dosvedčiť.
3) Po každom zmarení styku je vhodné podať príslušnému súdu prvého stupňa, ktorý vo veci rozhodoval, návrh na výkon rozhodnutia. K výkonu rozhodnutia napr. predbežného opatrenia na dobu do právoplatného rozhodnutia vo veci samej, je príslušný stále súd prvého stupňa, aj keď o rozsudku sa vedie odvolacie konanie u nadriadeného súdu a spis sa nachádza aj u neho. Návrhy na výkon rozhodnutia je vhodné číslovať (aj slovami). I to má psychologický efekt.
4) Ak opatrovnícky spis cestuje po rôznych súdoch a táto skutočnosť slúži ako zámienka pre nevykonávanie výkonu rozhodnutia, je potrebné dôrazne vyžadovať, aby na konanie o výkon rozhodnutia bol založený spis pomocný a konanie bolo.
5) Ak súd na návrhy nereaguje, je možné - napríklad po treťom návrhu - podať sťažnosť na prieťahy v konaní. Najprv predsedovi súdu prvého stupňa, po prekročení zákonnej lehoty na jej vybavenie 1 mesiac možno ju podať predsedovi súdu krajského. I v čase prešetrovania sťažnosti sú samozrejme stále po každom zmarení styku podávané ďalšie návrhy na výkon rozhodnutia.
6) Ak nezačne príslušný sudca konať ani po sťažnostiach na prieťahy v konaní – ak nevymenuje napríklad ani opatrovníka, ktorý musí byť pre konanie o výkon rozhodnutia znovu ustanovený - teda, ak nevyzve písomne matku a neudelí jej pokutu, v ďalšom návrhu na výkon rozhodnutia je možné príslušného sudcu upozorniť na ust. § 339 tr. zákona o trestnom čine nadržovania, ktorého sa dopustí ten, kto páchateľovi tr. činu pomáha v úmysle umožniť mu, aby unikol trestnému stíhaniu. V trestných kódexoch je k tomuto paragrafu uvádzaný judikát 57/65 tohto znenia: "Výrazu, aby unikol tr. stíhaniu, je potrebné rozumieť okrem iného predovšetkým konanie smerujúce k tomu, aby trestné stíhanie nebolo vôbec začaté."
Na začatie trestného stíhania matky, ktorá marí styk detí s otcom, je totiž stanovená podmienka, že predtým musia byť proti nej bezvýsledne použité opatrenia v občianskom súdnom konaní smerujúce k výkonu rozhodnutia, t. j. písomná výzva a pokuta či pokuty. Ak tieto opatrenia súd neuplatňuje, nemožno ju stíhať, čoho sú si sudcovia bezpochyby dobre vedomí a preto sa uloženiu pokút všemožne vyhýbajú.
7) Ak ani po tomto upozornení súd výkon rozhodnutia nezačne vykonávať, nezostáva nič iné, než skutočne požiadať príslušné okresné riaditeľstvo PZ o prešetrenie veci z hľadiska podozrenia zo spáchania trestných činov.
8) Ak sťažnosťou na prieťahy v konaní bolo zistené pod rôznymi zámienka ako neopodstatnená, možno podať ku krajskému súdu návrh na určenie lehoty.

http://www.hurtaj.sk/zverenie-mal-dietata.html

http://petrcihlar.blog.idnes.cz/c/153929/Pribeh-trapeni-lasky-a-nadeje.html

26.08. Dámsky magazín STV  úvod a od 41. minúty http://www.stv.sk/videoarchiv/relacia/damsky-magazin/

http://www.bojuji.weitless.com/

systémové týranie je to reportaz pisana ako tema o ustrednej vojenskej nemocnici, ale je tam aj druha tema, posun si to video asi do polovice http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/210452801240030/video/

Deti bez lásky? Dnešný podvečer som trávila v rekreačnej oblasti Výtoky, kde sú v tábore deti z detského domova v Pečeňadoch cez organizáciu Úsmev ako dar...Viem len málo o ich osude, celý čas som sa s nimi hrala: futbal, navliekanie náramkov, prechádzka lesom, ratovanie synovho psa (čivava) :-), len tak posedieť a počúvať ich a odpovedať na milion otázok, stískanie, dotyky, otázky v ich očiach...Niektoré deti sú tam len preto, lebo sa ich rodičia nevedeli dohodnúť...lebo si ich pohadzovali ako horúci zemiak... každému sudcovi, sudkyni, psychologičke, právnikovi, sociálnemu pracovníkovi, čo majú vlastné deti, každému z nich, kto rozhoduje o osude dieťaťa len ako o ďalšej "stránke" bez akejkoľvek hlbšej snahy, by som dieťa na týždeň, mesiac, zobrala...mesiac? týždeň? jeden deň? aj jeden deň v živote dieťaťa znamená veľmi veľa, keď nemá lásku rodičov... a keď môže mať lásku oboch rodičov a jeden z nich mu ju kvôli svojej nezrelosti, pomstychtivosti, neoprávnenej a chorej predstave, že dieťa je jeho majetok, odopiera... ako môže súd takejto osobe zveriť dieťa do výhradnej starostlivosti??????!!!!!!! dieťa je spoločný plod lásky, lásky rodičov, lásku potrebuje od oboch rodičov v rovnakej miere... nik ho nebude ľúbiť viac ako jeho rodičia... a nik si nezaslúži lásku viac, ako naše deti...
 
 
 
 

"Mam pocit, ze rozvedeny otec na Slovensku ma vacsiu sancu ziskat cudzie dieta do vyhradnej starostlivosti ako svoje vlastne do striedavej, a to uz je vazne sila..."  
Súd pri exekúcii postupoval podľa zákon 99/1963 Zb. ŠIESTA ČASŤ Výkon rozhodnutia NARIADENIE A USKUTOČNENIE VÝKONU ROZHODNUTIA Výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí § 273 (2) Sudca môže v súčinnosti s príslušným orgánom obce, prípadne aj so štátnymi orgánmi zariadiť odňatie dieťaťa tomu, u koho podľa rozhodnutia alebo dohody nemá byť, a postarať sa o jeho odovzdanie tomu, komu bolo podľa rozhodnutia alebo dohody zverené, alebo tomu, komu rozhodnutie alebo dohoda priznávajú právo na styk s dieťaťom po obmedzený čas.
 
 
Pravidlá prítomnosti zástupcov médií na pojednávaní
 
 
STV 2 TV program na Dvojke: Sobota 7.8.2010 16:15 a Pondelok 9.8.2010 06:30 "Na střídavku" - Výchova na striedavku Dokument
 
Bude fantasticke, ak sa nam raz nasou cinnostou veru podari "dekriminalizovat" opravneny a legalny zaujem otca o svoje vlastne dieta, ale okrem toho by bolo mozno aj vo svetovom meradle unikatom, ak by sme vedeli dostat tuto spolocnost v predmetnej teme na taku uroven, ze by sa jedneho dna v mene statu oficialne niekto ospravedlnil vsetkym otcom (aj matkam) za vsetku tu krivdu napachanu v minulosti na nich a ich detoch pod hlavickou statu, reprezentovaneho justiciou, socialnymi uradmi ale aj vselijakymi mimovladnymi a neziskovymi organizaciami, ktore nevinnych ludi na pokraj zufalstva ba az k samovrazdam doviedli.
Úmyselná tvorba nepriateľského prostredia sa nesmie stať cestou, ako bude matka legálne blokovať striedavú osobnú starostlivosť obidvoch rodičov.
Motívom by mohlo byť toto: Rozbúrať britské, koloniálne pravidlo, že "víťaz berie všetko" (winner takes all), kedy sa tohto pravidla držia pri rozhodovaní sudcovia a aj kolízni pracovníci. Toto pravidlo je hlboko zažrané v mysliach a povedomí sudcov, kolíznych pracovníčok a matiek, čoho dôsledkom je to, že osoba, ktorej je dieťa zverené (matka), môže robiť čokoľvek (aj proti záujmom dieťaťa) a nikto jej v tom nebráni. Ak to isté (konanie proti záujmom dieťaťa) urobí osoba, ktorej dieťa nie je zverené (otec), tak je táto osoba kriminalizovaná, trestaná, súdená a vo finále je tejto osobe aj zakázaný styk s dieťaťom iba preto, že táto osoba nie je víťazom - winner takes all. Raz a navždy rozbúrať britské koloniálne pravidlo, ktoré je zaužívané v slovenskom rodinnom práve, že "víťaz berie všetko".
Obrana proti vměšování do rodinných vztahů http://www.iustin.cz/art.asp?art=87
První doložená a zmapovaná oběť opatrovnické mafie http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=2014
Pokial viem o realnych pripadoch tak chlapi su na rodicovskej len vtedy ked zena zaraba podstatne viac, je zaujimave, ze nakoniec vzdy ide hlavne o peniaze :-) A myslim tym aj pri dietati do 3 rokov. Ked som videl ake ma moja byvala na rodicovskej psychicke problemy, navrhoval som jej, ze pojdem na rodicovsku ja, ale asi sa dovtipis, ze to rezolutne odmietla. Nepoznam pripad, kde by sa to chlapovi podarilo napriek tomu, ze s tym zena nesuhlasi. A pokial ide o kojenie tak si myslim, ze je to dnes bieda, zeny rychlo stratia mlieko ak aj nejake maju a koja velmi kratko. Ak sa mylim opravte ma. Kojenie je dnes uz podla mna realne velmi slaby argument, aj ked formalne velmi silny.
Dobrý deň, pri všetkej úcte k Vašim profesionálnym skúsenostiam, o ktorých nepochybujem, cítim potrebu vyjadriť môj názor, ktorý sa odvíja od mojich osobných skúseností.
1. Verím, že je veľmi veľa otcov, ktorí si nezaslúžia oslovenie otec.
2. Verím, že pracovníčky UPSVaR sú pri svojej práci konfrontované so situáciami, ktoré som uviedol v bode 1.
3. Verím, že súdy majú podobnú skúsenosť.
4. Verím, že aj táto profesionálna skúsenosť nabáda psychológov, kolíznych pracovníkov a súdy, k určitej opatrnosti.
5. Domnievam sa, že táto opatrnosť môže byť oprávnená v situácii, že otca nepoznáte a podobne. Ak ktokoľvek z uvedených profesionálov nevie za 60 dní zistiť, či naozaj zo strany otca hrozí nebezpečenstvo pre dieťa, tak by sa mali takíto profesionáli venovať inej práci, pretože zlyhali v tom, v čom by mali byť profesionáli. O lehote 60 dní hovorím preto, že najneskôr po 60 dňoch by mal byť otec, na ktorého nikto nič nezistil, braný opäť za rovnako kvalitného rodiča, ako je matka - hovorí sa tomu zákaz diskriminácie, alebo aj rovnoprávnosť. Tú lehotu 60 dní som ochotný akceptovať iba preto, že sú fakty, ktoré som uviedol v bodoch 1, 2, 3.
6. Rozhodne odmietam to, aby v situácii, že matky robia všetko pre to, aby sa otcovia s deťmi nestretávali, tak kolízny pracovník, súd, alebo psychológ skonštatujú, že rodičia sa nevedia dohodnúť. Myslím, že cestou, ktorá vedie von z tohto nenormálneho stavu je to, keď začnú psychológovia, kolízni pracovníci a súdy,konečne veci nazývať pravým menom - matka (otec) bráni v styku s dieťaťom druhému rodičovi a takéto konanie je v rozpore so záujmami dieťaťa. Takúto formuláciu, keď sa naučia "profesionáli" používať, tak bude
zrazu jasno vo veľmi veľa konaniach pred súdom, pretože súd sa už nebude môcť vyhovárať, prečo neaplikuje § 25 odsek (4) Ak jeden z rodičov opakovane bezdôvodne a zámerne neumožňuje druhému rodičovi styk s maloletým dieťaťom upravený podľa odseku 1 alebo 2, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o osobnej starostlivosti.
Uz len jedna reakcia a koncim tuto zbytocnu debatu. Kde ste prosim vas prisli na to, ze snaha o dosiahnutie striedavej starostlivosti neni s pokorou a s ohladom a prvorady zaujem dietata? Rad by som vedel kde taketo teorie ucia? Vo vlastnom profesionalnom zaujme vam doporucujem aby ste si cim skor uvedomili, ze ziadny z milujucich otcov, co sa tu teraz smazime urobit to najlepsie pre svoje milovane deti, nechceme zverenie do vlasnej - teda otcovskej starostlivosti, ze nechceme branit v styku matkam s detmi, ze nechceme aby mam byvale manzelky platili vyzivne, nechceme ich pripravit o majetok, ze nechceme svoje byvale partnerky vlacit po sudoch a uz vobec nie svoje milovane deti. Vacsina z nas vsak narazila na presne takyto nepriatelsky postoj zo starany nasich byvalych partneriek, ktore sa nemaju zaujem a nechcu dohodnut. Tento mocensky a dominantny stav im vyhovuje a budu si ho branit. Dufam, ze nemusime rozoberat teoriu, ze na dohodu treba dvoch... a ze sukna a nohavice nerozhoduju o tom kto je agresor a kto obet. Vacsina z nas otcov bola doslova nahnana do sudnych sieni, ktore sme z vnutra vydiet nikdy nechceli, sudkynami pravnickami a nasimi byvalkami sme nuteni byt druhou stranou v spore, ktory sme si nikdy nezelali. A teraz ked vidime ako na to doplacaju nase deti, ake bolestive je pre ne byt stale odlucene od milujuceho rodica a sotva sa trosku uvolnime po privitani uz nas zase sud a matky od seba odtrhaju, mame byt pokorni podla vasech predstav a ani sa nesnazit nieco preto urobit? Povazujete to naozaj len za "moju vlastnu optiku" ? Dovolujem si mat vazne vyhrady voci vasemu skatulkovaniu rodicov a zatahovanie nas rozvedenych otcov do vasich definicii "vojnovych stavov" okrem vas tu nikto o ziadnej vojne nehovori a uz vobec nie, ze by po
nej tuzil a vyhladaval ju. Ale kto chce najst palicu si najde. My s dcerkou sa tej palici uz velmi dlho uhybame a teraz name sancu ju zlomit a hodit do kosa. Ak sa nam to podari mame sancu na mier. Uz mi prosim nepiste, vase reakcie, ktore pisete sa netykaju mna a mojej dcerky ale inych ludi, ktorym ich treba adresovat. S vasimi myslienkami sa prosim venujte tym co konflikty vyvolavaju a vytvaraju, nie tym co sa snazia striedavkou dosihnut ich minimalizovanie.
Bohužiaľ za roky svojej praxe poradenskej, psychoterapeutickej, znaleckej som bola mnohorát svedkom toho, že to boli práve rodičia, ktorí najmenej brali ohľad na svoje deti aj keď deklarovali, že to čo robia, práve tzv. v mene záujmu svojho dieťaťa, pričom často záujem svojho dieťaťa videli v celkom odlišných formách riešenia. Verím, že je mnoho rodičov, ktorí sa dokážu bez inštitúcií a odborníkov dohodnúť, čo je pre ich dieťa najlepšie a potom naozaj netreba zháňať po internete žiadne argumenty "za". Ale zároveň až príliš veľa rodičov, ktorí vidia realitu len cez svoju vlastnú optiku a dieťa je len prostriedkom k uspokojovaní vlastných potrieb. Preto táto moja úvaha na "výzvu", čo ešte môže Paľo urobiť pre získanie dcéry do striedavej výchovy. Nech rozhodnutia ohľadne detí sprevádza pokora a snaha o kooperáciu. Vo "vojnových" stavoch sa žije zle nám dospelým, tobôž deťom. http://aktualne.centrum.sk/domov/zdravie-skolstvo-spolocnost/clanek.phtml?id=1211521
Ako vysvetlit matke, ze pre jej dieta je najlepsia striedava starostlivost? Jej byvaly manzel si sice nerozumie s nou, ale pre ich dieta je skvely a potrebny otec."...
Odpovedať na túto otázku nie je také jednoduché, pretože nepoznám rodičov. Ale ja všetkých otcov vediem k tomu, aby  akceptovali matku svojich detí. Deti nepotrebujú  tak matku a otca, ale to po čom túžia je ich vzťah, ktorý citlivo vnímajú. Skvelý a potrebný otec to dokáže, vzťahy sa menia ak začneme inak myslieť a reagovať - toto je moja skúsenosť, vždy začať meniť situáciu od seba a to aj za pomoci odborníka.  Inak to bude iba hra na niečo a deti to cítia, a nemajú pocit bezpečia a istoty. Dievčatá si svoju matku nesú v sebe, ak si otec nerozumie s matkou, dievčatá to citlivo vnímajú a zraňuje je to aj ich podstatu. Samozrejme sú aj hraničné osobnosti matiek ale aj otcov,  blížiace sa až k patológii, kde musí prísť súdne rozhodnutie. Adamcová
Ostava rodic po rozluke zakonnym zastupcom dietata?
ANO Oba rodiče jsou stále zákonnými zástupci při jakékoliv variantě úpravy porozvodové výchovy.
Ako to vlastne funguje?
50:50 a nie 17:83 alebo 0:100. U střídavé péče není předepsán podíl jednoho a druhého rodiče vždy 50% ku 50%, poměr může být i jiný. Důležité je, aby oba rodiče měli dostatečný časový prostor pro skutečnou výchovu, ne jen pro občasné návštěvy.
Neublizi to dietatu? Ved potrebuje jeden domov.
Dietatu ublizuje SZR a PV. Domov je len pocit, nie miesto. Dva domovy mohou být více, než jen jeden. Vždy záleží na konkrétních okolnostech. Děti jsou obecně poměrně adaptabilní a pokud mezi rodiči nepanuje nepřátelství, snadno se přizpůsobí i dvěma domovům. Není také rozdíl ve frekvenci střídání, pokud si dítě střídá domovy na tradiční víkend u tatínka, nebo s ním tráví např. celý týden nebo 14 dnů.
A ked dieta nechce k jednemu z rodicov?
To iste, ako ked nechce do skoly alebo chce jest iba sladkosti. Alebo ako pri PV a SZR.
Dieta potrebuje matku!
Ano, ale i otce. Dieta potrebuje oboch rodicov, to je základ výchovy v křesťanském civilizačním prostředí ("Cti otce svého a matku svou.").
Striedava starostlivost prispeje k rozvodovosti!
Naopak, střídavá péče vede rodiče k zodpovědnějšími přístupu k rozvodu i porozvodové výchově. Vyrovnává "mocenskou" nerovnováhu ve výchově a tím redukuje potenciální konflikty. Kalkuklovanie s PV a SZR prispieva k rozvodovosti.
To teraz otcovia budu brat deti matkam? Co im zostane?
Rodicia si neberu deti, ale sa podielaju na ich vychove. Obom rodicom zostava realna moznost vychovavat.
Ako je to s vyzivnym pri striedavke?
Zakon o rodine v § 62 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie: "(6) Ak je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo súd môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje." Samozřejmě, že pokud příjmy jednoho z rodičů výrazně převyšují příjmy drohého rodiče, potom soud zpravidla výživné upraví.
Co ked rodicia byvaju v meste od seba daleko? Alebo v inom meste?
V takovém případě je úprava střídavé péče ztížená, nikoliv však absolutně vyloučená. Lze si představit úpravu, že dítě je jeden rok v péči jednoho rodiče a s druhým se pravidelně stýká, a druhý rok opačně. Pokud by ke střídání došlo během školních prázdnin, nemusí to znamenat ani komplikace ve škole (mnoho dětí se také s rodiči opakovaně stěhuje, aniž by to vedlo k jejich odebrání z rodičovské výchovy)..To iste co pri PV a SZR.
Ako casto sa deti striedaju?
V jaslickarskom veku po 1 dni, v skolkarskom veku po 2 az 7 dnoch, vo veku ZS po tyzdni, vo veku SS po 2 tyzdnoch, vo veku VS po mesiaci, ale vzdy s moznostou aj denneho navstevovania druhym rodicom a vyuziti technickych prostriedkov na komunikaciu (telefon, mobil, mail, skype, facebook...) s tym, ze cim je vacsia vzdialenost bydlisk rodicov (rozne obvody jedneho mesta, rozne mesta, rozne staty, rozne kontinenty...) tym sa deti striedaju vo vacsich intervaloch (mesiace, roky...).
Co ked sa jeden z rodicov rozhodne odcestovat do zahranicia?
Svoboda s sebou nese i zvýšené nároky na odpovědnost. Každý rodič by proto měl pečlivě zvažovat zásadní změny svého života a jejich vliv na dítě a druhého rodiče. To iste co pri PV a SZR.
Tyka sa striedavka aj deti mimo manzelstva?
ANO, dolezity je zapis v rodnom liste.
Ako poziadat o striedavku na sude?
Navrhom na střídavou péči v případě první úpravy výchovy, nebo návrhem na změnu výchovy, pokud je již z dřívější doby upravena.
Znamena ze sud musi, ci moze dat striedavku?
Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať a nasledne môže zveriť. Soud vždy jedná z moci úřední, tedy má povinnost vždy zkoumat, zda i dohoda rodičů zabezpečuje nejpříznivější podmínky pro zdravý vývoj dítěte a jeho výchovu.
Podla coho sud zamietne striedavku? Moze ju odmietnut dat ked je matka proti?
NEMOZE, lebo nie je to v záujme dieťaťa. Alebo moze odmietnut vtedy, ak nie sú OBIDVAJA rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak nemajú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem.
Ako si dieta najde kamaratov ked je kazdy tyzden inde?
Děti si nacházejí kamarády ve svém bydlišti, v jiném bydlišti, pokud se přestěhují, ve škole, u babičky, u tetičky a pod., jsou přizpůsobivé... Ako pri PV a SZR.
Ako to je napisane v zakone?
Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine Čl. I § 24 odsek 2: "Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa; to neplatí, ak rodičia úpravu styku žiadajú neupraviť."
§ 24 odsek 4: "Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovania pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi."
§ 24 odsek 5: "Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov dbá na právo toho rodiča, ktorému nebude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati. Rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, môže sa práva na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati domáhať na súde."
§ 62 odsek 6: "Ak je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo súd môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje.
 
Aké výhody môže mať striedavá starostlivosť o dieťa. O tom, ako sa dá realizovať v praxi, hovorí český dokumentárny film "Střídavka". Česká republika 2010
aktualny "club 2" rakuskej tv (07.07.2010) tema: "Boj o dieta: povstanie otcov http://tvthek.orf.at/programs/1283-Club-2  http://ligaotcov.sk/clanky/materialy-na-stiahnutie-pdf-/
http://plzensky.denik.cz/zlociny-a-soudy/par-obvineny-ze-znasilneni-ditete-je-od-pondelka-z.html
Som zhrozeny z toho nazoru psychologicky!!! To je nezmysel! to ze je tam 34 rokov len dokazuje to ze preco tak rozmysla... ved deti kde sa vedia rodicia dohodnut nepotrebovali doteraz striedavku! prave preto sa prijala aby tie hystericke matky ktore nevedeli prezit ze aj ich byvaly partner ma narok na dieta uz pochopili ze dieta nie je ich majetkom a ak sa vie postarat, tak nema nielenze pravo, ale je to povinnost! ...ked ja teraz doslova bojujem s matkou ktora obmedzuje kontakt ako sa da? preco vobec existuje tento stav ktory je chory a nespravodlivy? kto urcil ze dieta ma prist o jedneho rodica na zaklade nejakej pomsty a hodnotenia druheho z nich? nehovorime o otcoch ci matkach neschopnych starostlivosti, alebo bez zaujmu - ale tych 40% prevazne otcov ktorych sa to tyka SU SCHOPNI A MILUJUCI a z nich dnes ma normalny pristup k dietatu a moznost ho vychovavat MIZIVE PERCENTO! ...a malo by byt povinnostou celej spolocnosti, sudov, uradov a celej tej kompanie bojovat za striedavku v prospech kazdeho dietata!!! jedine co tomu moze zabranit je nezaujem rodica a nie odpor druheho, ci haluzenie uradnikov! cim viac deti v striedavej starostlivosti schopnych rodicov - tym stastnejsie deti!
...len betonuje tie obavy a zvyky neznalych jebov, lebo preco sakra nehovorime o tom, ze striedavka je pre tych co sa sice nevedia dohodnut (preto idu na sud), ale su schopni, zakladnym riesenim lebo ide o dieta! a trauma, hadky, secko vyvstava prave z nerovnovahy a nespravodliveho delenia!!!
Spanielsko ma system striedavej starostlivosti unikatny tym, ze plati nielen pre rozvedene pary, ale uz aj pre rodicov v manzelstve. Striedava je tam totiz uz aj rodicovska dovolenka ("materska"). Jej cele trvanie ktore jeden rok mozu cerpat rodicia iba ak sa vystriedaju. Jeden rodic moze cerpat len pol roka. Samozrejme, to iste plati aj v porozvodovej starostlivosti.
#19 reportaz - Dieta u otca aj u matky rovnako http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/televizne-noviny/44289
Striedavá starostlivosť o dieťa Na Slovensku oddnes platí striedavá starostlivosť o deti po rozvode. V praxi to znamená, že súd môže rozhodnúť o tom, že dieťa bude na presne stanovené obdobie u oboch rodičov.
Cele by to bolo dobre sformulovat tak, ze striedavka by mala byt zakladnym modelom usporiadania vztahov po rozvode (ak obaja rodicia chcu a su schopni a vytvoria podmienky) a len ak niekto nechce, tak skumat preco nie. Konkretne cisla by som ponukol z Nemecka z Cochemskeho modelu, kde je to viac ako 50%."
SOS ako štandard predbežných rozhodnutí - určite ano, lebo zatiaľ mám pocit, že sa staré štruktúry budú snažiť predbežkami nechávať deti u matky s tým, že neskôr súd rozhodne o SOS. Lenže zverením dieťaťa matke vzniká dobrý priestor na odcudzenie dieťaťa s otcom a následné vyjadrenie psychológa, že vzťah je narušený a pod... a teda že SOS neodporúča... Nie je to nová stratégia, ale z toho, čo počúvam na verejnosti sa zdá, že zhruba toto by bola dobrá cesta na "legálnu" elimináciu SOS. Preto ja vidím naozaj ako dôležité, aby SOS bola "štandardne" dávaná už predbežnými rozhodnutiami s výnimkami zjavnej patológie u rodičov (asociáli, alkoholici atď.)"
Alebo sa budem sťažovať, alebo budem ponúkať riešenie. Ja ponúkam riešenie: pracovníci ministerstiev sú platení z daní občanov a preto je ich pracovnou povinnosťou vždy vtedy, ak nájdu v niečom nedokonalosť, tak majú povinnosť túto nedokonalosť odstrániť. Pracovnou povinnosťou úradníka nie je hľadať výhovorky - pracovnou povinnosťou úradníka je nachádzať riešenia. Preto by mali ministerskí úradníci okamžite vypracovať právne normy, ktoré odstránia to, čo nie je také, ako by malo byť - vyriešenie poberania príspevkov na deti, vyriešenie 2 trvalých bydlísk, vyriešenie 2 lekárov, vyriešenie 2 škôl... Je to ich práca, takže milý úradník - hurá do práce!!!
Našim argumentom je to, že keď milujeme naše deti, tak nám v momentálnej situácii vôbec nevadí, že nie je doriešený daňový bonus, 2 trvalé bydliská, vyplácanie príspevkov, 2 školy a podobne. Ako daňoví poplatníci očakávame, že ľudia, ktorí sú platení z našich daní to do konca tohto kalendárneho roka doriešia formou novelizácií zákonov a dovtedy budeme k nim tolerantní a nebudeme v týchto otázkach
konfliktní. Vyplácanie príspevkov na deti sa dá okamžite vyriešiť účtom pre dieťa, na ktorý budú chodiť príspevky - každý rodič bude zo svojho hradiť stravu a jedlo a všetko ostatné bude hradené z účtu dieťaťa - škola, tréningy, výlety zo školy, krúžky, jazykové vzdelávanie a podobne tak, že každý rodič bude ešte mesačne na tento účet posielať dohodnutú sumu.
"... ak sa uradnicky, pravnicky, sudkyne a psychologicky striedavke prevazne brania alebo ju aspon povazuju za problematicku nezabudajme, ze kazdy clovek haji hlavne seba, urcite si aj chrania svoje pracovne pozicie a vyplaty. Tiez maju svoje deti a potrebuju ich zivit, preto treba nahanat klientov do sudnych sieni, do ambulancii a do uradov, treba to komplikovat, natahovat a rodicov aj deti poriadne vytrapit. Bez nich by neboli pracovne pozicie a ani peniazky. Preto kazda matka co robi prieky svojmu byvalemu partnerovi a kludne aj zneuziva vlastne dieta je dobry spojenec..."
Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu:
"Stále přetrvává v té soudní judikatuře taková pověra, že tím vhodnějším a lepším pro výchovu, zejména dětí útlého věku, je zásadně matka. Zákon a mezinárodní úmluvy však říkají něco jiného. Říkají: Oba rodiče mají stejná rodičovská práva, jsou si rovni. Není možné jednoho z nich, dokonce jenom kvůli pohlaví, preferovat."
 
 
 
 
Kampf ums Kind: der Aufstand der Scheidungsväter

Werden die Väter tatsächlich von Familienrichtern und Gesetzen diskriminiert? Wie sieht es mit der Vielzahl der Männer aus, die sich nach der Trennung von der Kindesmutter aus ihrer elterlichen Verantwortung stehlen? Und wieviel zählt in diesem Konflikt das Wohl der Kinder?
Die Scheidungsväter steigen derzeit auf die Barrikaden. Können sich die Eltern beim Scheidungsverfahren nicht über Obsorge und Besuchsrecht einigen, so würden die Frauen von den Gerichten bevorzugt – so kritisieren betroffene Männer. Fälle wie der des Filmemachers Douglas Wolfsperger, der seit Jahren darum kämpft, dass er seine Tochter wiedersehen kann, zeigen die Dramatik. Väter-Organisationen kämpfen mit allen Mitteln um eine Verbesserung der Situation. Aktivisten in Linz wurde nun sogar die Bildung einer terroristischen Organisation vorgeworfen, und auf einschlägigen Homepages werden „Tricks“ verbreitet, mit denen „böse Exfrauen“ den Männern die Kinder vorenthalten – und Tipps gegeben, was man dagegen tun kann.
Werden die Väter tatsächlich von Familienrichtern und Gesetzen diskriminiert? Kann die vehement geforderte automatische gemeinsame Obsorge helfen, den Scheidungskrieg zu beenden? Wie sieht es mit der Vielzahl der Männer aus, die sich nach der Trennung von der Kindesmutter aus ihrer elterlichen Verantwortung stehlen? Und wieviel zählt in diesem Konflikt das Wohl der Kinder?
Dazu diskutieren bei Corinna Milborn u.a.:
Douglas Wolfsperger
Filmemacher „Der entsorgte Vater“
Helene Klaar
Scheidungsanwältin
Michael Achleitner
Vätergruppe „im Namen des Vaters“
Maria Rösslhumer
Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser
Monika Pinterits
Kinder-und Jugendanwaltschaft Wien
 

 

 
 
 
Rodič po rozvode či rozchode by mal mať rovnaké právo starať sa o dieťa ako ten, ktorý ho má v trvalej starostlivosti. Aj v prípadoch keď s tým ten druhý nesúhlasí a styku s dieťaťom chce bývalému partnerovi zabrániť.Tento návrh zmeny zákona o rodine parlament posunul do druhého čítania.
 
Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov
Schôdza č. 49     9. 3. 2010 11:19     Hlasovanie č. 200

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Kuruca a Juraja Lišku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov (tlač 1499) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
 
 

 

  Prítomní:  132  
  Hlasujúcich:  127  
  [Z] Za hlasovalo:  123  
  [P] Proti hlasovalo:  1  
  [?] Zdržalo sa hlasovania:  3  
  [N] Nehlasovalo:  5  
  [0] Neprítomní:  18  
 
 
Stanovy občianskeho združenia STRIEDAVÁ STAROSTLIVOSŤ O DETI, SLOVENSKO-ČESKÁ SPOLOČNOSŤ
Čl. 4
Cieľ činnosti
Cieľom združenia je výskum, propagácia, podpora a vzdelávanie v oblasti striedavej starostlivosti o deti po rozvode, alebo po rozchode rodičov.
Čl. 6
Členstvo
1. Členom združenia môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov a právnicka osoba, ktorá súhlasí so stanovami a cieľmi združenia.
2. O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky výbor združenia.
3. Členstvo v združení vzniká dňom prijatia za člena združenia.
 
http://mmserv.nrsr.sk/default.asp?Lang=sk 04492010040302 - 4.3.2010 14:02 - 19:08[5h 6min] pozri 4h 49min 26s
Prerušené rokovanie o bode programu 40.
1499 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Kuruca a Juraja Lišku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov (tlač 1499) - prvé čítanie.
 
NRSR:Nezávislí presviedčajú o potrebe zmierniť traumatizovanie detí po rozvodoch

Bratislava 4. marca (TASR) - Zaviesť do praxe slovenských súdovosvedčený systém striedavej starostlivosti o deti po rozvode rodičova tlmiť tak rozvodové a porozvodové súboje o potomkov má za cieľnávrh novely zákona o rodine. O tejto právnej norme diskutovaliposlanci Národnej rady SR na záver tretieho rokovacieho dňa 49.schôdze parlamentu. Iniciatívu, o ktorej by sa malo hlasovať v piatok (5.3.)dopoludnia, predložili na marcovú schôdzu Národnej rady SR nezaradeníposlanci Martin Kuruc a Juraj Liška s tým, že striedavá starostlivosťzabezpečuje dieťaťu primeraný kontakt s obidvoma rodičmi a redukujejeho porozvodovú traumatizáciu. Doteraz mohli rodičia realizovať určitú formu striedavejstarostlivosti o dieťa iba vtedy, ak medzi sebou uzatvorili dohodua súd ju schválil. Od júla 2010 má byť takéto riešenie uvedené priamov zákone. Striedavá starostlivosť tak bude umožnená aj vtedy, akjeden z rodičov uzatvorenie takejto dohody blokuje. Odídenci z SDKÚ-DS potrebu prijatia takejto úpravy obhajujú ajtým, že prispieva k citovej vyrovnanosti a zdravému psychickémuvývoju detí. "Striedavá starostlivosť sa na základe skúsenostíviacerých krajín, ako USA, Nemecko, Nórsko a Česká republika ukazujeako najlepšia a najefektívnejšia forma porozvodovej starostlivosti o deti," konštatujú v dôvodovej správe. Takýto inštitút vlastneznamená, že potomok sa zverí striedavo jednému a druhému rodičovi napresne stanovené časové obdobie opakovane. Súd má zároveň vymedziťpráva a povinnosti rodičov uplatňujúce sa počas týchto časovýchobdobí. Kuruc a Liška pripomínajú, že otcovia v SR majú o porozvodovústarostlivosť o dieťa záujem. "Prax našich súdov je, žiaľ, taká, žerodič, ktorému nie je potomok zverený do starostlivosti (v drvivejväčšine otec), sa s ním môže stýkať na základe súdneho rozhodnutiaväčšinou dvakrát do mesiaca cez víkend," vysvetľujú poslanci. Podľanich otcovia nesúhlasia s tým, aby boli práva ich detí a rodičovské práva a povinnosti otcov zdeformované na pár dní do mesiaca zasituácie, že potomok je zverený do osobnej starostlivosti matky. "Byťdobrým otcom je nepochybne silný motív, ktorý motivuje mužov k úsiliuo rovnosť. V súčasnosti si aj na Slovensku stále viac mužovuvedomuje, že sú pre svoje deti dôležití a chcú s tým niečo urobiť,"uisťujú členovia zákonodarného zboru. Zároveň konštatujú, že stretávanie sa otca s dieťaťom dvakrátdo mesiaca cez víkend je iba o tom, aby dieťa úplne na otca nezabudloa aby mal otec aspoň minimálnu motiváciu platiť výživné. "Tu sav žiadnom prípade nedá hovoriť o tom, že by takýto otec mal možnosťdieťa vychovávať," upozorňujú Kuruc a Liška s dôvetkom, že u detí takvzniká riziko syndrómu zavrhnutého rodiča. Podľa nich je, žiaľ, bežnou praxou, že rodič, ktorému bolodieťa zverené do osobnej starostlivosti, bráni expartnerovi v styku s potomkom a je bežné i to, že dieťa proti druhému rodičovi štve, ohovára ho, či na dieťa inak psychicky vplýva. "Súčasná situácia pri vykonateľnosti rozhodnutí o styku s deťmi je katastrofálna. Prieťahyv samotnom konaní a pri výkone rozhodnutia spôsobujú, že vzťah medzirodičom, ktorý má záujem sa so svojím dieťaťom stretávať, a týmtodieťaťom úplne zanikne alebo sa výrazne oslabí," uzatvárajú poslanci. map vs

	

 

 
 
 
 
 
prva marcova streda o jednej hodine poobede pred NR SR
 
V stredu 3.3.2010 o 13:00 bude zhromazdenie za podporu navrhu na doplnenie zakona o rodine - aby bola doplnena moznost striedavej vychovy (po rozvode rodicov).
Ako viete, terajsia prax je taka, ze sud automaticky zveri dieta do vychovy matke alebo dokonca starej matke bez ohladu na to, ze by dietatu mohlo byt lepsie u otca. Nehovoriac o krivdach voci otcom, dieta tak vlastne pride o vychovu zo strany otca, co moze mat vazne dopady na jeho dalsi zivot a schopnost vytvarat zdrave socialne vztahy v dospelosti - hoci o tom sa vela nehovori.
Kazdopadne, v zahranici je uz generacia dospelych ludi, ktori po rozvode rodicov vyrastali v striedavej starostlivosti, teda je mozne hodnoverne preskumat vplyvy striedavej vychovy - ukazuje sa, ze deti lepsie prosperuju vo svojich osobnych vztahoch, vzdelani, vyrovnanosti osobnosti atd. Teraz ide o to, aby aj nasa legislativa umoznovala, co je pre deti preukazatelne osozne.
Dalsi dovod v prospech striedavej starostlivosti je skutocnost, ze prakticky odpada potreba platit alimenty, co potlaca moznosti financne zneuzivat exmanzelov skryvajuc sa za deti a do dosledkov to predstavuje aj odlahcenie sudov o mnozstvo pojednavani ohladne alimentov.
Prosim, preposlite tuto vyzvu ludom, ktori maju zaujem, alebo su ochotni iniciativu podporit a podla moznosti sa aj zucastnit na zhromazdeni.
Viac o SS napr. tu:
 
Nezaradení poslanci navrhujú striedavú starostlivosť o deti
BRATISLAVA. Zaviesť na Slovensku v zahraničí osvedčený systém striedavej starostlivosti o deti po rozvode rodičov navrhujú v novele zákona o rodine nezaradení poslanci Martin Kuruc a Juraj Liška. Právna úprava poskytuje súdom možnosť využiť inštitút striedavej starostlivosti a tým tlmiť rozvodové a porozvodové súboje o deti medzi rodičmi.
"Striedavá starostlivosť o dieťa znamená, že dieťa sa zverí do starostlivosti striedavo jednému a druhému rodičovi na presne stanovené časové obdobie opakovane. Súd zároveň vymedzí práva a povinnosti rodičov uplatňujúce sa počas týchto časových období," spresňujú poslanci. Striedavá starostlivosť podľa nich zabezpečuje dieťaťu primeraný kontakt s obidvoma rodičmi, redukuje porozvodovú traumatizáciu detí, prispieva k citovej vyrovnanosti a zdravému psychickému vývoju detí. Kuruc s Liškom chcú novelou predchádzať praxi, keď rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, bráni druhému rodičovi v styku s dieťaťom.
"Prax súdov na Slovensku je žiaľ taká, že rodič, ktorému nie je dieťa zverené do starostlivosti (v drvivej väčšine otec), sa môže s dieťaťom stýkať na základe súdneho rozhodnutia, väčšinou dvakrát do mesiaca cez víkend," vysvetľujú. Stretávanie sa otca s dieťaťom dvakrát do mesiaca cez víkend je podľa nich iba o tom, aby dieťa úplne na otca nezabudlo a aby mal otec aspoň minimálnu motiváciu platiť na dieťa výživné, ale v žiadnom prípade sa nedá hovoriť o tom, že by takýto otec mal možnosť dieťa vychovávať.
"Súčasná situácia pri vykonateľnosti rozhodnutí o styku s deťmi je katastrofálna, prieťahy v samotnom konaní a prieťahy pri výkone rozhodnutia spôsobujú, že vzťah medzi rodičom, ktorý má záujem sa so svojím dieťaťom stretávať, a týmto dieťaťom úplne zanikne, resp. oslabí sa tak, že rodič a dieťa stratia záujem tento vzťah vôbec ešte riešiť, pokračovať v ňom, či rozvíjať ho," konštatujú. Striedavá starostlivosť sa podľa nich na základe skúseností viacerých krajín, ako USA, SRN, Nórsko a Česká republika ukazuje ako najlepšia a najefektívnejšia forma porozvodovej starostlivosti o deti.
Doteraz mohli rodičia realizovať určitú formu striedavej starostlivosti o dieťa iba vtedy, ak uzatvorili medzi sebou dohodu a súd ju schválil. Po novom by mala byť priamo v zákone uvedená striedavá starostlivosť o dieťa, čím sa umožní striedavá starostlivosť aj vtedy, ak jeden z rodičov blokuje snahu druhého rodiča o uzatvorenie dohody tým, že s ňou nesúhlasí. Novelou sa parlament bude zaoberať na nadchádzajúcej schôdzi, ktorá sa má začať 2. marca.
 
 
Verejný ochranca práv k striedavej starostlivosti o maloleté deti
19.01.2010
 
 
Aktuálny stav rozvodovosti ako aj zvyšujúcej sa  tendencie spolunažívania partnerov bez uzatvorenia manželstva na Slovensku prináša so sebou viacero otázok v súvislosti so zabezpečením výchovy a starostlivosti o maloleté deti.

Aj na verejného ochrancu práv sa obracajú podávatelia, matky, otcovia, samotné deti alebo blízky príbuzní detí, ktorí namietajú vznik rôznych nepriaznivých situácií v súvislosti so zverením maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti len jedného z rodičov v prípadoch, keď obidvaja rodičia sú spôsobilí a ochotní sa o maloleté dieťa starať.

Ide najmä o prípady, kedy nie sú súdom zistené žiadne prekážky alebo nedostatky v súvislosti so schopnosťou obidvoch rodičov starať sa o svoje maloleté dieťa a bez reálneho záujmu štátu na obmedzení práv rodiča v konkrétnom prípade.

Napriek skutočnosti, že nejde o prípady porušenia základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánov verejnej správy, na ktoré by sa vzťahovala pôsobnosť verejného ochrancu práv, venuje verejný ochranca práv uvedenej problematike osobitnú pozornosť.

Pri výkone svojej pôsobnosti ako aj v rámci ďalších aktivít verejný ochranca práv a jeho kancelária upriamujú pozornosť na efektívnu ochranu a dodržiavanie práv detí v zmysle vnútroštátnej právnej úpravy, ale aj medzinárodných záväzkov, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Aj preto sa verejný ochranca práv v januári 2010 obrátil listom na Výbor národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie ako aj na ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny so žiadosťou o vyjadrenie sa k možnosti zavedenia inštitútu striedavej výchovy alebo striedavej starostlivosti do slovenského právneho poriadku.
 
Na Slovensku je rozvedené každé druhé manželstvo * Rodičia sa po rozvode domáhajú svojich práv * V zákone o rodine chýba striedavá starostlivosť o deti 
 
Rodičia verzus zákon!
Marta Ostricová
  
Už aj na Slovensku sa rodičia domáhajú svojich práv! A to striedavej starostlivosti o deti po rozvode, ktorú chcú dostať do Zákona o rodine. Trend, ktorý je bežný v západnom svete sa dostal aj k nám a rozpútal vlnu nespokojnosti. A nielen u mužov, ale aj žien. Ide teda o spravodlivý rodičovský kompromis a menšie zlo pre deti? Názory sa rôznia a jednoznačné stanovisko nezastávajú ani detskí psychológovia. Prečo sa ťahanice o deti dostali až na ulicu?
Pred niekoľkými dňami rozpútali verejnú diskusiu na bratislavských uliciach nespokojní otcovia, aktivisti, ktorí sa sťažujú na medzery v slovenskom Zákone o rodine. Ten niekdajší, z čias socializmu, síce nahradil v roku 2005 nový zákon, ale nie je v ňom zakotvená striedavá starostlivosť o dieťa po rozvode. A práve to sa stalo, ako sa hovorí, „jablkom sváru“. Na to, čo je v USA, škandinávskych krajinách, Francúzsku, Rakúsku, ba i v susednom Česku bežné, Slovensku je zatiaľ na míle vzdialené. O čo teda ide?
Nezhody nech rieši zákon
Bežnou praxou je, že súdy na Slovensku po rozvode manželov najčastejšie zveria deti do výchovy matky. Mnohým otcom sa však takéto súdne rozhodnutie zdá nespravodlivé a domáhajú sa svojich práv. Či však ťahanice o ratolesti nie sú len nezhody medzi rodičmi, ktoré si v konečnom dôsledku odnesú deti, len ťažko povedať. Ideálna by bola vzájomná rodičovská dohoda. Ale, kde niet dobrej vôle, niet ani porozumenia. A tak by sa mal toho podľa prívržencov striedavej starostlivosti chopiť zákon!
O čo ide aktivistom
„Chceme iba to, čo majú všetky vyspelé štáty európskej únie, kde patríme aj my. Aby sa zmenil Zákon o rodine a zakotvila sa v ňom možnosť striedavej starostlivosti o deti po rozvode,“ hovorí Miroslav Sabol, spoluorganizátor petičnej akcie na Slovensku. Jednoducho povedané, problémom je malý časový priestor vymedzený súdom pre otca. „Rodičia by sa mali podieľať na výchove svojich detí rovnakou mierou. Je to v záujme detí. V Českej republike zákon o rodine nemenili, ale majú jeho novelizáciu už od roku 1998 a zahŕňa aj striedavú starostlivosť o dieťa po rozvode. U nás funguje už 40 rokov model, že počas dvoch týždňov sa dvanásť dní o dieťa stará matka a iba dva dni otec. A to je pre všetky strany zaťažujúce, dokonca aj pre ženy, pretože v dnešnej dobe robia kariéru a o deti sa väčšinou starajú ich mamy a nie rodičia.“  
Model iba preberáme
Ako by teda mala striedavá starostlivosť vyzerať podľa toho ako to funguje v iných krajinách?
„Určite sa to nedá zovšeobecniť na všetky deti a rozpadnuté rodiny. Je to individuálne, ale vo veľkých mestách je takáto striedavá starostlivosť ideálna. Vzdialenosť medzi domácnosťami rodičov nie je veľká, takže deti nemusia meniť školské zariadenia. Časové rozpätie koľko dieťa trávi u jedného i druhého rodiča záleží od jeho veku. Menšie sa striedajú po dvoch až troch dňoch, staršie po týždni a viac. Nič nové som nevymyslel, takto to funguje vo svete a my tento model len preberáme,“ dodáva Sabol. „Aj u nás niektorí sudcovia tvrdia, že sú prívržencami striedavej starostlivosti o deti, ale zákon im neumožňuje konať inak než zveriť dieťa do osobnej starostlivosti jednému z rodičov. Vývoj však ide stále dopredu. Veď kedysi neboli otcovia ani pri pôrode či na rodičovskej dovolenke a dnes je to už bežné,“ hovorí Miroslav Sabol. Striedavá výchova podľa aktivistov redukuje porozvodové komplikácie u detí, a preto by sa do zákona mala dostať. Zaujímavosťou je, že petičnú akciu v Bratislave podpísalo 236 občanov, z toho bolo až 124 žien.
Domov na striedačku
Autor: Ľudmila Grodovská, Rubrika: Aktuality
„Moja dcéra mala v škole nakresliť svoju rodinu. Nakreslila seba, otca s jeho novou partnerkou a mňa s mojím partnerom, ale pani učiteľka povedala – to nie je rodina! Rodina sú otecko, mamička a deti! Ale prečo by nemohla byť rodina aj iná?“ pýta sa jedna z matiek, ktorá sa po rozvode dokázala s manželom dohodnúť na striedavej výchove dcéry. Myslí si, že čím viac má dieťa blízkych ľudí, ktorí rešpektujú jeho potreby, tým je to preň lepšie.
Náš rozvod sa ťahal niekoľko rokov, ale ešte ako manželia sme pred právnikom uzatvorili rodičovskú dohodu o striedavej starostlivosti o naše dve dcéry, ktoré mali vtedy štyri a desať rokov,“ vracia sa do spomienok Bratislavčan Miroslav Sabol. „Zvolili sme riešenie, ktoré je pre deti asi najlepšie – nemuseli sa sťahovať od jedného rodiča k druhému, ale zostali v našom pôvodnom byte a my s manželkou sme sa pri nich vždy v nedeľu, stredu a piatok o siedmej večer vystriedali. Ja som odtiaľ odchádzal k svojim rodičom, manželka zas mala možnosť bývať v garsónke, ktorú sme spoločne vlastnili.“
Ako určil súd
Striedavá výchova, pri ktorej dievčatká napriek rozpadu vzťahu rodičov nemuseli prísť ani o jedného z nich, uspokojivo fungovala dva roky s rôznymi obmenami – napríklad isté obdobie sa každý z rodičov staral o jedno dieťa, určitý čas bývali všetci spolu... Všetko sa zmenilo po tom, keď nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode, ktorým súd zveril deti do starostlivosti matky. Náš právny poriadok totiž pojem striedavá výchova nepozná a súdy rozhodujú v drvivej väčšine podľa tradičného modelu a teórie, že dieťa patrí matke. Rodičia síce majú možnosť dohodnúť sa nad rámec toho, čo určí súd, ale v tomto prípade to už nedokázali. Keď už ­išlo aj o deľbu spoločného majetku, nastali konflikty a deti sa stali nástrojom boja. „Za celý minulý rok som svoje dcéry videl osemkrát,“ konštatuje Miroslav Sabol. V súčasnosti mu už bývalá manželka umožňuje kontakt v takej miere, ako určil súd: každý párny víkend. Otec sa však každý deň aspoň na pár minút stretáva s dcérami cestou do školy alebo zo školy... „Štát mi inú možnosť nedal,“ hovorí skormútene. Pre porušenie svojich rodičovských práv podáva sťažnosť na Ústavný súd SR.
Ak sa nedohodnú, nepomôže ani zákon
Miroslav Sabol sa stal jedným z aktivistov, ktorí sa usilujú o zakotvenie striedavej výchovy do nášho Zákona o rodine. Na Slovensku je nemálo rozvedených otcov, ktorí sa neúspešne domáhajú svojich rodičovských práv. Veria, že sú rovnako dobrými rodičmi ako ich bývalé partnerky, ktoré súdy v rozhodovaní jedno­značne uprednostňujú. Viacerí vidia riešenie svojho problému v zakotvení striedavej výchovy do zákona. „Tam, kde sa obaja rodičia usilujú dostať deti do svojej starostlivosti, sú rovnako schopní vychovávať ich a vytvoriť im vhodné podmienky, mali by to aj súdy uľahčené: nemuseli by sa rozhodovať, komu dieťa zveria. Zverili by ich do striedavej starostlivosti oboch rodičov,“ tvrdí Miroslav Sabol.
Kľúčové slovo: dohoda
Barbora Kamrlová s exmanželom, sa dohodnúť vedeli a už sedem rokov sa o svoju dcéru starajú striedavo – napriek tomu, že u nás na to neexistuje zákon. „Žili sme desať rokov vo Francúzsku, kde striedavú výchovu zákon umožňuje, a poznali sme niekoľko prípadov, kde to naozaj fungovalo. Preto sme aj my s manželom pri rozvode chceli výchovu našej dcéry riešiť podobne. Zistili sme však, že hoci sa u nás práve v tom čase menil Zákon o rodine, takáto možnosť doň nebola zakotvená. Napriek tomu sme si pripravili vlastný návrh na úpravu styku, ktorý podľa nášho názoru najviac vyhovoval nám i dcére, a predložili sme ho súdu. Vedeli sme, že je možné dohodnúť sa aj nad rámec zákona, ale bolo zábavné na súde počúvať staré poučky o nenahraditeľnosti matky... Súd zveril dieťa mne, manželovi určil styk každý druhý víkend a polovicu prázdnin. My to však robíme podľa svojho a funguje to už sedem rokov,“ rozpráva Barbora Kamrlová. To, že bývajú každý na inom konci Bratislavy, nepovažujú za problém. Každý štvrtok si dcéru vyzdvihne zo školy jeden z rodičov a dcéra je uňho do utorka rána, keď ju zavezie do školy. Popoludní si ju už vyzdvihne druhý rodič. „Dcéra má už dvanásť rokov a viac aktivít, takže sa prispôsobujeme jej potrebám, ale vždy sa na tom dokážeme dohodnúť,“ hovorí. Polovicu prázdnin trávi dcéra s jedným, polovicu s druhým rodičom. Keď je cez Vianoce s mamou, Silvestra trávi s otcom, v ďalšom roku je to naopak. „Má veľmi rada novú partnerku bývalého manžela aj môjho partnera. Všetci sa navzájom poznáme a korektne komunikujeme. Naša dcéra s nimi získala aj ďalších príbuzných – staré mamy a starých otcov. Myslím si, že čím viac ľudí okolo seba dieťa má, tým je to preň lepšie.“
ROVNOCENNÁ MOŽNOSŤ VÝCHOVY
Barbora Kamrlová podporila svojím podpisom petíciu za zakotvenie inštitútu striedavej výchovy do zákona a prednášala aj na nedávnej konferencii o striedavej výchove v Hradci Králové. Aj v Českej republike, kde ju zákon umožňuje už od roku 1998, je totiž takéto riešenie po rozvode ešte stále skôr výnimkou. O jeho širšie využitie sa zasadzujú najmä otcovia, ktorí v tých­to prípadoch ťahajú za kratší koniec. Súdy, psychologické poradne a sociálne úrady podľa nich nadŕžajú ženám a držia sa tradičného modelu – dieťa patrí matke. Súdy a neraz i psychológovia hľadajú zámienky, prečo so striedavou výchovou nesúhlasiť, a vyžadujú splnenie nesplniteľných podmienok. Príklad z Českej republiky dokazuje, že vytvoriť zákonný rámec nestačí. Napokon, aj keď striedavú výchovu umožňujú zákony vo viacerých krajinách, nemožno tvrdiť, že sa využíva masovo. Bežná je hádam iba vo Švédsku, kde je uplatňovanie rodovej rovnosti každodennou realitou. Tam muži bežne a samozrejme zostávajú na rodičovských dovolenkách, rovnocenne sa starajú o svoje deti a berú ako samozrejmosť, že to tak zostane aj po rozchode, lebo rodičmi zostávajú, aj keď prestanú byť partnermi. Vo svojom príspevku na konferencii o striedavej výchove hovorila Barbora Kamrlová práve o tom – o potrebe zmeniť názor, že jedine matka je schopná dobre sa starať o dieťa. Otcovia by sa nemali začať angažovať až v čase rozvodu, ale od začiatku „Od ženy závisí, kedy sa muž stane otcom. V našom prípade to bolo už v momente, keď som zistila, že som tehotná,“ hovorí a je presvedčená, že nie je fér upierať otcom možnosť rovnocenne sa starať o deti. Takýto prístup však v našich končinách ešte nie je bežný. Aj sudcovia, sudkyne, sociálni pracovníci a pracovníčky ešte stále vyrastajú v prostredí, kde sa zdôrazňuje nenahraditeľnosť matky. „Je to vec výchovy,“ myslí si Barbora Kamrlová.
Načo zákon?
Na našu otázku, či sa na Slovensku uvažuje o zakotvení inštitútu striedavej výchovy do Zákona o rodine, sme z tlačového odboru Ministerstva spravodlivosti SR dostali odpoveď, že návrh legislatívneho zámeru Občianskeho zákonníka (ktorého súčasťou je rodinné právo) neuvažuje o zakotvení inštitútu striedavej, prípadne spoločnej výchovy. Petícia občanov, ktorí volajú po zmene, zostáva nevypočutá. Je to nepochopiteľné vzhľadom na to, že vo viacerých krajinách k takejto úprave pristúpili, lebo aj odborníci ju považujú pri splnení istých podmienok za dobré riešenie pre deti. Isteže, striedavá výchova sa nedá uplatniť za každých okolností a podľa slov psychológa Štefana Matulu „vyžaduje veľkú toleranciu, obojstrannú veľkorysosť rodičov a predovšetkým to, aby záujem svojich detí dokázali uprednostniť pred potrebou ‚mať navrch‘ pred bývalým partnerom alebo partnerkou“. Čo by priniesla zmena zákona, veď aj dnes, keď zákon striedavú výchovu nepozná, sa dokážu niektorí rodičia na nej dohodnúť? Deti by boli súdom zverené do výchovy obom, nielen jednému z rodičov, súd by určil vyplácanie (resp. nevyplácanie) výživného. Striedavá starostlivosť nemusí znamenať, že obaja rodičia sa na nej podieľajú rovnakou mierou, ale v určitom pomere (napríklad 30:70). Možno by sme sa mohli inšpirovať príkladom z Nemecka, kde sa rodičia musia dohodnúť na vyváženej starostlivosti o dieťa. Presný podiel na výchove sa určí počas konzultácií s mediátorom, pričom rodičia musia dospieť k dohode, ktorú súd len odsúhlasí. Okrem extrémnych prípadov tak súd nemusí prikazovať a tlačiť na rodičov, čím sa atmosféra vzťahu otec – matka – dieťa vylepší.
Dieťa má právo na oboch rodičov
Psychologička Dorota Kopasová počas svojej praxe liečila mnoho detských dušičiek zranených rozvodom svojich rodičov. Preto všetkým rodičom odporúča, aby ešte pred rozvodom hľadali cesty, ktoré ich spájajú, a nie tie, ktoré ich rozdeľujú. „Nech si spomenú, že dieťa splodili z lásky,“ pripomína. Aj podľa jej názoru problém nie je v zákone, ale v schopnosti rodičov dohodnúť sa na tom, čo je pre dieťa dobré. Pozitíva striedavej výchovy vidí Dorota Kopasová v tom, že rodičia sú pre dieťa modelom správania, ľudských vzťahov a podľa toho sa neskôr správa aj ono. Rozvádzajú sa rodičia, ale nie dieťa. Stále má právo na oboch rodičov. Keď je zverené matke a žije s ňou, pri odchode na víkend k otcovi má pocit, že ju zrádza. Pri striedavej výchove nestráca a nezrádza ani jedného. Má pocit istoty, zázemia u oboch rodičov. Dorota Kopasová však nepovažuje striedavú výchovu vhodnú pre malé deti približne do dva a pol roka. Niektoré sú v tom veku ešte dojčené a, prirodzene, mali by byť u matky. Neustále „sťahovanie“, balenie kufrov, neexistencia jedného domova pre dieťa sú častou výhradou aj z radov odborníkov. Na druhej strane však iní odborníci prikladajú väčšiu dôležitosť kvalite prostredí, v ktorých sa dieťa cíti doma, bez ohľadu na to, koľko ich je. Pointou striedavej výchovy je práve vnímanie viacerých prostredí ako rovnocenných, aj keď nie úplne rovnakých. Pre striedavú výchovu sú potrebné isté podmienky. Dieťa by malo chodiť do tej istej školy a je výhodnejšie, keď obaja rodičia bývajú primerane blízko. V mestách je to jednoduchšie, ale existuje riešenie aj pre prípady, keď žijú veľa kilomet­rov od seba, dokonca aj v rôznych krajinách. Namiesto striedania po týždni možno striedať pobyt u každého z rodičov hoci aj po roku. Medzitým, samozrejme, dieťa nestráca kontakt ani s druhým rodičom. Všetko je vecou dohody. Každé dieťa je iné a tak treba pristupovať aj k rozhodnutiu o striedavej výchove. Hovoriť o tom s dieťaťom a rešpektovať jeho pocity a potreby.
odpoveď z Úradu vlády SR