OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

striedavá starostlivosť

JUDr. Katarína Štrignerová

 

Tým, že matka v priebehu konania žiadala o nariadenie výchovného opatrenia, správne súd prvého
stupňa o jej návrhu rozhodol a pokiaľ jej návrh s poukazom na ust. § 37 ods. 2 písm. d/ Zák. o rodine
zamietol, s jeho názorom vysloveným v odôvodnení aj v tejto napadnutej časti rozsudku sa odvolací
súd stotožnil. Za situácie pretrvávajúcej od júna 2009, počas ktorej matka po vyriešení svojej ťaživej
situácie neprejavila záujem o opätovné prevzatie detí do jej osobnej starostlivosti aj podľa názoru
odvolacieho súdu uloženie výchovného opatrenia by nesplnilo svoj účel, naviac z obsahu spisu
nevyplývajú tvrdenia matky, ktorými odôvodňovala nariadenie výchovného opatrenia, a to, že by postoj
otca k nej bol nenávistný, že by ju neakceptoval ako matku detí, so snahou obmedziť jej kontakt s
deťmi. 1112204272
 
S poukazom na uvedené podľa názoru odvolacieho súdu výška určeného výživného súdom prvého
stupňa zodpovedá kritériám rozhodným pre určovanie výživného na maloleté deti, správne je
rozhodnutie súdu prvého stupňa aj pokiaľ ide o ustálenie počiatku zmeny pomerov, výšky zročného
výživného, preto odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny podľa § 219 ods. 1
O.s.p. potvrdil, pričom podľa ods. 2 citovaného ustanovenia poukazuje na správne právne závery súdu
prvého stupňa s ktorými sa v plnom rozsahu stotožnil. 1412218464 
 
Vo vzťahu k uvedeným rozhodnutiam odvolací súd zhodne ako súd prvého stupňa konštatuje, že pri podanom
návrhu otca na zníženie výživného dňa 27.11.2012 nemožno dospieť k úvahe o zmene pomerov na
strane otca od posledného rozhodnutia o výživnom. Zárobkové a majetkové pomery otca za rok 2011 a
2012 zistili a vyhodnotili súdy oboch stupňov, dôvody svojich rozhodnutí uviedli v písomných
vyhotoveniach rozhodnutí, z ktorého dôvodu v danej prejednávanej veci nie je možné dospieť k inému
právnemu názoru, nakoľko by išlo o neprípustné preskúmavanie právoplatného rozhodnutia súdu.
Odvolací súd uvedené uvádza najmä vo vzťahu k dôvodom, ktorými otec preukazoval dôvodnosť
svojho návrhu na zníženie výživného, a to neschopnosť plniť určené výživné pre nízky príjem. 1312219071
 
Odvolací súd ako prvoradé poznamenáva, že v prípade ak sú rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu
nežijú,  schopní  sa dohodnúť o výkone rodičovských  práv a povinností, môžu kedykoľvek ( a teda aj v
priebehu odvolacieho konania ) uzavrieť takúto dohodu.  Dohoda rodičov maloletého dieťaťa musí byť
schválená súdom, inak je nevykonateľná.   Súd pri rozhodovaní o schvaľovaní dohody rodičov o výkone
rodičovských práv a povinností  vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, a to najmä na jeho
citové väzby a vývinové potreby a stabilitu výchovného prostredia.
 
      V prejednávanom prípade odvolací súd schválil rodičmi predloženú Dohodu rodičov o úprave práv a
povinností k maloletému uzatvorenú podľa § 36 ods.1 Zákona o rodine,  keďže táto zodpovedá
záujmom maloletého Olivera. V záujme maloletého jednoznačne je, aby vyrastal vo výchovnom
prostredí oboch rodičov, ktorých osobnostná vyspelosť ( vrátane rodičovskej vyspelosti )   sa prejavila
práve v schopnosti dospieť k vzájomnému kompromisu a v  uprednostnení  záujmov maloletého syna
nad svojimi záujmami.  V prípade, ak sa obaja rodičia maloletého dokážu v budúcnosti  správať v zhode
s obsahom predloženej rodičovskej dohody podrobne upravujúcej spôsob výkonu rodičovských práv
obidvoch rodičov k maloletému, umožnia synovi  stráviť ( i napriek rozpadu vzájomného partnerského
vzťahu )  pokojné, vzájomnými konfliktami rodičov nezaťažované detstvo.
 
     Na základe uvedeného odvolací súd podľa § 220 O.s.p.  zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa a
rozhodol o schválení Dohody rodičov o úprave práv a povinností k maloletému uzatvorenú podľa § 36
ods.1 Zákona o rodine, ktorej obsah  uviedol vo výroku tohto rozhodnutia. 1212201720
 
S poukazom na uvedené zákonné ustanovenie a skutočnosť, že otec po vyhlásení rozsudku svojim
podpisom potvrdil, že sa vzdáva práva podať odvolanie, odvolací súd následne podané odvolanie otca
posúdil v zmysle § 218 ods. 1 písm. b/ O.s.p. a ako podané neoprávnenou osobou ho odmietol. 1313201023
 
Pokiaľ ide o obsah odvolania ako taký, tento odvolací súd vyhodnotil vo vzťahu k zistenej duševnej
poruche U. J., pričom zdôrazňuje, že obsah  odvolania len potvrdzuje správnosť záverov znalca v
podanom znaleckom posudku týkajúcom sa zdravotného stavu U. J. v oblasti jeho duševného stavu a
aj správnosť rozhodnutia súdu prvého stupňa. 1510203551
 
Odvolací súd dáva do pozornosti súdu prvého stupňa povinnosť i bez návrhu začať konanie o úprave
práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas do rozvodu manželstva rodičov, na ktoré je viazaný
predmetný návrh otca a i rozhodnutie súdu. 1513224026
 
S poukazom na uvedené, vyhodnotiac zmenu pomerov ako na strane t.č. plnoletého G., tak aj na strane
jeho rodičov za obdobie od poslednej úpravy výživného v roku 2006, odvolací súd dospel k záveru, že
určenie počiatku zmeny pomerov dňom 01.01.2012 súdom prvého stupňa je v súlade s ustanovením §
78 ods. 1 Zák. o rodine, rovnako v súlade s ustanovením § 160 O.s.p., hoci ide o výnimočné opatrenie,
je aj súdom prvého stupňa poskytnutá možnosť otcovi splácať zročné výživné v splátkach. 1412203684 
 
Vo vzťahu k námietkam otca o nesprávnych skutkových záverov prvostupňového súdu odvolací súd
uvádza, že vnútorné presvedčenie súdu ( ako výsledok hodnotenia dôkazov )  by sa malo vytvárať na
základe starostlivého uváženia a zhodnotenia jednotlivých dôkazov jednotlivo aj v ich komplexnosti tak,
aby vychádzalo z pravidiel formálnej logiky. 1411209704
 
Odvolací súd je ďalej toho názoru, že súd prvého stupňa nie dostatočne zohľadnil i zmenu pomerov na
strane rodičov maloletého. 1212215630
 
Odvolací súd poukazuje i na to, že je síce  právom rodiča rozhodovať o forme a spôsobe svojho
uplatnenia sa na trhu práce, je však zároveň jeho povinnosťou  v tomto smere postupovať tak, aby
výsledkom jeho rozhodovania bolo uspokojovanie  základných a odôvodnených potrieb dieťaťa
odkázaného na neho výživou. 1211209807
 
V danej veci podľa názoru odvolacieho súdu pri rozhodovaní o náhrade trov konania
neprichádza do úvahy aplikácia ust. § 150 O.s.p., a to pre nesplnenie podmienok v ňom uvedených. 1511225075 
 
Záverom odvolací súd dáva obom rodičom do pozornosti, že v zmysle príslušných ustanovení Zákona o
rodine im patria rovnaké rodičovské práva a povinnosti, ktoré by mali vykonávať v prvom rade v záujme
maloletej a maloletá by sa nemala stať nástrojom, prostredníctvom ktorého by si mali rodičia ešte ako
manželia riešiť svoje partnerské nezhody. 1413215191 
 
Záverom odvolací súd dáva matke do pozornosti, že aj pri
zvýšenom výživnom na XX € mesačne prispieva na výživu maloletej sumou X.XX € na deň, čo je
nepatrná suma pokrývajúca iba časť základných, nieto odôvodnených potrieb maloletej. 1712214875
 
Odvolací súd podľa § 220 O.s.p. zmenil rozsudok súdu prvého stupňa len vo výroku, ktorým bola otcovi
uložená povinnosť uhradiť zročné výživné vo výške XXX € do 30 dní od právoplatnosti rozsudku,
posúdiac dôvodnosť odvolania otca v tejto časti napadnutého rozhodnutia. 1111210205
 
V prejednávanom prípade z vykonaného dokazovania ( výsluchu účastníkov konania, svedkyne O..
R. Š. )  i podľa názoru odvolacieho súdu nepochybne vyplynulo, že účastníci i napriek tomu, že žijú v
spoločnej domácnosti na adrese F. XX S. N.,  od roku 2004 vzájomne nekomunikujú,  nežijú spolu, sú
ako  „ dve samostatné jednotky „ ( výsluch O.. R. Š. ) a sú dlhoročne citovo odcudzení - táto skutočnosť
vyplynula nielen z návrhu a výsluchu navrhovateľa, ale i  z výsluchu  odporkyne, ktorá v priebehu
pojednávania nariadeného na deň 13.2.2013 okrem iného  uviedla, že  „ manžela ako muža nemá rada
a cíti k nemu len ľútosť, že sa tak zmenil“. 1212223971

 

Pro přehlednější úpravu sekce lze obsah rozdělit do textových "bloků". Bloky lze libovolně vytvářet, přesouvat a mazat. Jejich úpravu zahájíte dvojitým poklepáním tlačítkem myši. Textový editor se vždy spustí pouze pro vybraný blok. Jak editor pracuje, naleznete ve videoukázce.

Základní tipy:

 • Používejte často nové bloky.
 • ENTER = nový odstavec.
 • SHIFT+ENTER = nový řádek.
 • Obrázek je nejprve třeba nahrát na server přes Vložit obrázek a Správce souborů.
 • Obsah z Wordu vždy přenášejte přes Vložit z Wordu.
 • NEpoužívejte mezerník pro zarovnávání objektů.
Listování umožňuje dynamicky zobrazovat a skrývat obsahy vybraných bloků:
 • Stiskněte tlačítko listování.
 • U bloků, které mají být skryty, vyplňte nově zobrazené textové pole.
 • Všechny bloky s vyplněným listováním budou na stránkách skryty kromě prvního v pořadí.
 • Tlačítko přidat odkazy vytvoří nový blok se zástupcem, který bude na stránkách nahrazen odkazy. Tyto odkazy budou shodné s vyplněnými nadpisy u listování a budou přepínat příslušné bloky.
 • Ze všech bloků, které mají vyplněné listování, bude zobrazen vždy pouze jeden. Bloky, které nemají vyplněné listování vůbec, budou zobrazeny vždy.
 • Pokud chcete skrývat i první blok listování, vytvořte na jeho místo nový prázdný blok a použijte pro jeho nadpis výraz: %empty%
 • Chcete-li při přepnutí bloku rolovat okno na horní část bloku, přidejte za text bloku výraz: %top% (např.: Dovolená%top%)