OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

striedavá starostlivosť

zastúpeného Mgr. Zuzanou Neuschlovou
Súd zveruje deti do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov: od nedele 9 h. do stredy 16 h. v osobnej starostlivosti otca,
v stredu o 16 h. matka vyzdvihne deti v školskom zariadení, do nedele do 9 h. budú deti v osobnej starostlivosti matky, od 1.7. od 9 h. do 15.7. do 9 h. a od 1.8. od 9 h. do 15.8. do 9 h., od 15.7. od 9 h. do 1.8. do 9 h. a od 15.8. od 9 h. do 31.8. do 9 h., od posledného dňa vyučovania pred vianočnými prázdninami od 16 h. do 30.12. do 9 h., od 30.12. od 9 h. do prvého dňa vyučovania po vianočných prázdninách do 16 h., Miestom vyzdvihnutia resp. odovzdania mal. detí bude školské zariadenie, v prípade, ak mal. deti v deň vyzdvihnutia resp. odovzdania nebudú môcť školské zariadenie navštíviť, v takomto prípade bude miestom vyzdvihnutia resp. odovzdania mal. detí bydlisko aj v prípade, ak deň vyzdvihnutia resp. odovzdania pripadne na deň pracovného pokoja. 1113241272 

Súd zveruje maloleté deti do osobnej starostlivosti otca. 1112204272

Otec je oprávnený stretávať sa s maloletou nasledovne: http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudne-rozhodnutia/Sudne-rozhodnutie-detail.aspx?PorCis=0B10EFF9-9931-49BE-9494-AFD0C5E3EB77&PojCislo=466351

Súd zvyšuje vyživovaciu  povinnosť otca k maloletému http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudne-rozhodnutia/Sudne-rozhodnutie-detail.aspx?PorCis=861F3BD6-0021-45C6-B4B2-D10FD13F000D&PojCislo=470480

http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudne-rozhodnutia/Sudne-rozhodnutie-detail.aspx?PorCis=17581D05-13DF-45AB-A97A-682D958C6C6A&PojCislo=286772 Súd nariaďuje rodičom a maloletej výchovné opatrenie -  povinnosť podrobiť sa poradenstvu za účelom zlepšenia schopnosti rodičov vzájomne komunikovať o výchove maloletej a obnovenia vzájomných vzťahov medzi otcom a maloletou bez prítomnosti matky v počte 10 hodín. Rodičia sú povinní riadiť sa pokynmi psychológa, dodržiavať stanovené termíny stretnutí s tým, že matka je povinná zabezpečiť účasť maloletej na termínoch stretnutí určených psychológom. Náklady spojené s poskytnutím psychologických služieb uhradí otec. Psychológ je oprávnený zmeniť rozsah množstva stretnutí.

http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudne-rozhodnutia/Sudne-rozhodnutie-detail.aspx?PorCis=8FAAE7AB-2B5B-4AF8-A5F2-7BE52FBE957C&PojCislo=277423 zverujú do osobnej starostlivosti otca, zveruje do osobnej starostlivosti matky

http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudne-rozhodnutia/Sudne-rozhodnutie-detail.aspx?PorCis=C3F57148-595A-46B0-B81A-222CC51CD0B9&PojCislo=165047 Odvolací  súd v ostatných častiach rozsudok súdu prvého stupňa p o t v r d z u j e.