OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

striedavá starostlivosť

zastúpenej Mgr. Evou Braxatorisovou

1413211995 v písomnosti, ktorá je súčasťou vyjadrenia odporkyne k návrhu na začatie konania, došlo k hrubému porušeniu kódexu morálnych práv

1610206559 Štát by svojou rozhodovacou činnosťou nemal podporovať agresívne praktiky boja niektorých rodičov proti druhému rodičovi.

Zlomyseľní rodičia a advokátky neraz na katatýmne konanie zneužívajú štátne orgány a úrady, ktoré potom druhému rodičovi i deťom znepríjemňujú život.

http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudne-rozhodnutia/Sudne-rozhodnutie-detail.aspx?PorCis=6EE6216A-D119-4AC3-A3F3-9242F1D9C23B&PojCislo=314016 z v e r u j e do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov

http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudne-rozhodnutia/Sudne-rozhodnutie-detail.aspx?PorCis=3CBE578C-7167-4741-A233-E5837B8E3789&PojCislo=312543 uznesením preniesol svoju miestnu príslušnosť na podklade § u 177 ods. 2 v spojení s § 88 ods. 1 písm. c) O. s. p.

http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudne-rozhodnutia/Sudne-rozhodnutie-detail.aspx?PorCis=0D8ED3E2-D12C-45B0-9B30-57E93449D6E4&PojCislo=295795 osobné motorové vozidlo

http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudne-rozhodnutia/Sudne-rozhodnutie-detail.aspx?PorCis=1A3CAA09-F11B-408A-AD05-7DD6D2A77DAE&PojCislo=329940 zníženie vyživovacej povinnosti

http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudne-rozhodnutia/Sudne-rozhodnutie-detail.aspx?PorCis=8BD1BBDD-9D4C-4D6F-9F55-0029A70DE0A5&PojCislo=257002 je oprávnený stýkať sa s mal. deťmi v školskom roku v čase od piatku od ukončenia vyučovania detí 

http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudne-rozhodnutia/Sudne-rozhodnutie-detail.aspx?PorCis=6F654553-1B27-4455-AB70-A862AA7E1951&PojCislo=353021

http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudne-rozhodnutia/Sudne-rozhodnutie-detail.aspx?PorCis=08D2CEA5-4DDB-4ABD-AB8C-13FF6C55BCBF&PojCislo=319559

http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudne-rozhodnutia/Sudne-rozhodnutie-detail.aspx?PorCis=C49E9EF5-6A94-49DC-8DDF-625B29E6B963&PojCislo=430752

Súd:

Okresný súd Bratislava II
  Spisová značka: 28P/239/2010
  Identifikačné číslo súdneho spisu: 1210217014
  Dátum vydania rozhodnutia: 24.05.2012
  Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Gašparová
  ECLI: ECLI:SK:OSBA2:2012:1210217014.13
 
 
  ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
 
 
  Okresný súd Bratislava II vo veci starostlivosti o maloleté deti S. Y., nar. XX.X.XXXX a Y. Y., nar.
XX.X.XXXX, zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava,
Vazovova 7/a, Bratislava, detí matky  Y. Y., bytom v H., M. XX, zastúpenej Mgr. Evou Braxatorisovou,
advokátkou, Stará Prievozská 2, Bratislava a otca F. W. , bytom R. XXX, o návrhu matky na zverenie
maloletej Y., zvýšenie vyživovacej povinnosti otca k maloletému S.Z. a uloženie výchovného opatrenia
a návrhu otca na zverenie maloletých detí do jeho osobnej starostlivosti takto
 
 
  r o z h o d o l :
 
 
 
     Súd  u k l a d á  rodičom Y. Y., bytom v H., M. XX a F. W., bytom R. XXX a ich maloletým deťom S.
Y., nar. XX.X.XXXX a Y. Y., nar. XX.X.XXXX, výchovné opatrenie - podrobenie sa odbornému
poradenstvu v špecializovanom zariadení a to na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava,
referáte poradensko-psychologických služieb, Vazovova 7/A, Bratislava
 
     Otec je oprávnený stretávať sa s maloletými deťmi takto:
 
     Každý párny týždeň  od piatku od 13.00 hod. do nedele do 18.00 hod. a každý týždeň v stredu od
13.00 hod. do 18.00 hod.  s výnimkou školských prázdnin a sviatkov.
 
     Počas jarných prázdnin každý párny kalendárny  rok od pondelka od 9.00 hod. do nedele do 18.00
hod.
 
     Počas letných prázdnin každý párny kalendárny rok od 1.7. od 9.00 hod. do 16.7. do 19.00 hod.  a
od 16.8. od 9.00 do 31.8.do 19.00 hod.
 
 
     Počas jesenných prázdnin  každý párny kalendárny  rok od prvého dňa prázdnin  od 9.00 hod. do
posledného dňa prázdnin do 18.00 hod.
 
     Počas veľkonočných sviatkov každý nepárny kalendárny rok od piatku od 9.00 hod. do pondelka do
18.00 hod.
 
    Počas polročných prázdnin každý nepárny kalendárny  rok od prvého dňa prázdnin  od 9.00 hod. do
posledného dňa prázdnin do 18.00 hod.
 
     Počas zimných prázdnin každý párny kalendárny rok  od 23.12. od 10.00 hod. do 28.12. do 18.00
hod., každý nepárny kalendárny  rok od 31.12 od 10.00 hod do posledného dňa zimných prázdnin do
18.00 hod..
 
     Otec si maloleté deti v určenom čase vyzdvihne v mieste bydliska matky, počas pracovných dní v
školských a predškolských zariadeniach, ktoré deti navštevujú a po ukončení styku ich na matke
odovzdá  v mieste jej bydliska.
 
     Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.
 
 
 

http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudne-rozhodnutia/Sudne-rozhodnutie-detail.aspx?PorCis=A82851E5-CB36-45C2-AF73-CFD6685DD65B&PojCislo=466348

ECLI: 1210217014 28P/239/2010 Okresný súd Bratislava II JUDr. Katarína Gašparová 24.05.2012 Okresný súd Bratislava II vo veci starostlivosti o maloleté deti S. Y., nar. XX.X.XXXX a Y. Y., nar. XX.X.XXXX, zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava, Vazovova 7/a, Bratislava (Mgr. Róbert Trenčiansky), detí matky Y. Y., bytom v H., M. XX, zastúpenej Mgr. Evou Braxatorisovou, advokátkou, Stará Prievozská 2, Bratislava a otca F. W. , bytom R. XXX, o návrhu matky na zverenie maloletej Y., zvýšenie vyživovacej povinnosti otca k maloletému S.Z. a uloženie výchovného opatrenia a návrhu otca na zverenie maloletých detí do jeho osobnej starostlivosti takto r o z h o d o l : Súd u k l a d á rodičom Y. Y., bytom v H., M. XX a F. W., bytom R. XXX a ich maloletým deťom S. Y., nar. XX.X.XXXX a Y. Y., nar. XX.X.XXXX, výchovné opatrenie - podrobenie sa odbornému poradenstvu v špecializovanom zariadení a to na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava, referáte poradensko-psychologických služieb, Vazovova 7/A, Bratislava (Mgr. et Mgr. Marek Machata psychológ) Otec je oprávnený stretávať sa s maloletými deťmi takto: Každý párny týždeň od piatku od 13.00 hod. do nedele do 18.00 hod. a každý týždeň v stredu od 13.00 hod. do 18.00 hod. s výnimkou školských prázdnin a sviatkov. Počas jarných prázdnin každý párny kalendárny rok od pondelka od 9.00 hod. do nedele do 18.00 hod. Počas letných prázdnin každý párny kalendárny rok od 1.7. od 9.00 hod. do 16.7. do 19.00 hod. a od 16.8. od 9.00 do 31.8.do 19.00 hod. Počas jesenných prázdnin každý párny kalendárny rok od prvého dňa prázdnin od 9.00 hod. do posledného dňa prázdnin do 18.00 hod. Počas veľkonočných sviatkov každý nepárny kalendárny rok od piatku od 9.00 hod. do pondelka do 18.00 hod. Počas polročných prázdnin každý nepárny kalendárny rok od prvého dňa prázdnin od 9.00 hod. do posledného dňa prázdnin do 18.00 hod. Počas zimných prázdnin každý párny kalendárny rok od 23.12. od 10.00 hod. do 28.12. do 18.00 hod., každý nepárny kalendárny rok od 31.12 od 10.00 hod do posledného dňa zimných prázdnin do 18.00 hod.. Otec si maloleté deti v určenom čase vyzdvihne v mieste bydliska matky, počas pracovných dní v školských a predškolských zariadeniach, ktoré deti navštevujú a po ukončení styku ich na matke odovzdá v mieste jej bydliska. Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. o d ô v o d n e n i e : Návrhom podaným na Okresný súd Bratislava II dňa 30.7.2010, doplneným písomným podaním zo dňa 18.11.2010, žiadala matka, aby súd zveril maloletú Y. do jej osobnej starostlivosti, otca zaviazal prispievať na výživu maloletej sumou 100,- eur mesačne a zvýšil vyživovaciu povinnosť otca k maloletému S., ktorý už je súdnym rozhodnutím zverený do osobnej starostlivosti matky na sumu 150,- eur mesačne. Zároveň žiadala , aby súd upravil styk otca s maloletými deťmi a uložil otcovi výchovné opatrenie napomenutím. Svoj návrh odôvodnila tým, že s otcom maloletých detí nežije v spoločnej domácnosti a od poslednej úpravy vyživovacej povinnosti došlo k zmenám na strane maloletého S., ktorý začal navštevovať základnú školu. Dôvody na výchovné opatrenie matka videla v nevhodnom správaní otca a to nielen vo forme vulgárnych výrazov ale aj vo forme manipulácie s deťmi. Návrhom podaným na Okresný súd Bratislava II dňa 17.1.2011 žiadal otec, aby súd zveril obidve deti do jeho osobnej starostlivosti a matku zaviazal prispievať na výživu maloletého S. sumou 33,- eur a na výživu maloletej Y. sumou 28,- eur. Návrh odôvodnil tým, že je toho názoru, že dokáže lepšie zabezpečiť starostlivosť o maloleté deti, hlavne o maloletého S.. Maloletý S. potrebuje striktne dodržiavať denný stravovací režim s vybraným jedlom. Zároveň má lepšie podmienky na bývanie a je časovo disponibilný, nakoľko je invalidný dôchodca. Čo sa týka výchovného opatrenia, otec bol názoru, že ho potrebuje matka, nakoľko sa vyskytujú v jej výchove závažné nedostatky. Rozhodnutím Okresného súdu Bratislava II č.k. 28P/239/2010-168 súd zveril maloletú Y. do osobnej starostlivosti matky, otcovi určil vyživovaciu povinnosť k maloletej, zvýšil vyživovaciu povinnosť otca k maloletému S. a upravil styk otca s maloletými deťmi. Vo zvyšku súd návrh zamietol. Proti rozhodnutiu sa odvolali obidvaja rodičia. Rozsudkom Krajského súdu Bratislava č.k. 20 CoP/90/2011-199 zo dňa 1.2.2012 bolo rozhodnutie prvostupňového súdu v časti zverenia maloletej Y.T. do osobnej starostlivosti matky, v časti určenia vyživovacej povinnosti k maloletej Y. a v časti zvýšenia vyživovacej povinnosti k maloletému S. potvrdené. V ostatných častiach bolo rozhodnutie zrušené a bolo vrátané na ďalšie konanie. Kolízny opatrovník navrhol výchovné opatrenie a to podrobenie sa odbornému poradenstvu Súd vo veci vykonal dokazovanie výsluchom matky, otca, kolízneho opatrovníka maloletých detí, pohovorom kolízneho opatrovníka s maloletými deťmi , oboznámil sa s rodným listom maloletých detí, príjmom matky, príjmom otca ako aj ďalšími listinnými dôkazmi na vec sa vzťahujúcimi. Podľa § 24 ods.3 Zákona o rodine súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby a vývinové potreby a stabilitu budúceho výchovného prostredia. Podľa § 25 ods. 1 Zákona o rodine, rodičia sa môžu dohodnúť o úprave styku s maloletým dieťaťom pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo; dohoda o styku rodičov s maloletým dieťaťom sa stane súčasťou rozhodnutia o rozvode. Podľa § 25 ods. 2 ak sa rodičia nedohodnú o úprave styku s maloletým dieťaťom podľa odseku 1, súd upraví styk rodičov s maloletým dieťaťom v rozhodnutí o rozvode, to neplatí, ak rodičia úpravu styku žiadajú neupraviť. Podľa § 28 ods. 3 Zákona o rodine rodičovské práva a povinnosti vykonáva jeden z rodičov, ak druhý z rodičov nežije, je neznámy alebo ak nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Platí to aj v prípade, ak jeden z rodičov bol pozbavený rodičovských práv a povinností, ak mu bol výkon jeho rodičovských práv a povinností obmedzený alebo pozastavený. Podľa § 26 Zákona o rodine ak sa zmenia pomery, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností alebo dohodu o výkone rodičovských práv a povinnosti. Podľa § 28 ods. 1, písm. a) Zákona o rodine súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj maloletého dieťaťa. Podľa § 28 ods. 2 Zákona o rodine rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa. Podľa § 36 ods. 1 Zákona o rodine rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí to aj v prípade, ak jeden z rodičov bol pozbavený rodičovských práv a povinností, ak mu bol výkon jeho rodičovských práv a povinností obmedzený alebo pozastavený. Podľa § 26 Zákona o rodine ak sa zmenia pomery, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností alebo dohodu o výkone rodičovských práv a povinnosti. Podľa § 36 ods. 1 Zákona o rodine rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Ustanovenia § 24,25 a 26 sa použijú primerane. Podľa § 37 ods. 2 písm. d/ Zák. o rodine ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd môže rozhodnúť o uložení výchovného opatrenia: d/ uloží maloletému dieťaťu a jeho rodičom podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo odbornému poradenstvu v špecializovaných zariadeniach. Podľa § 37 ods. 5 Zák. o rodine súd sleduje vykonávanie výchovných opatrení najmä v súčinnosti s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí, obcou a s príslušným zariadením, ak je v ňom maloleté dieťa umiestnené. Podľa § 37 ods. 6 Zákona o rodine veta druhá výchovné opatrenie súd zruší, ak splnilo svoj účel. Účastníci konania sa vzdali odvolania po vyhlásení rozsudku, preto súd v odôvodnení rozsudku uviedol iba predmet konania a ustanovenia zákona, podľa ktorých rozhodol, v súlade s § 157 ods. 3 O. s. p. O trovách konania rozhodol súd v súlade s § 146 ods. 1 písm. a/ O. s. p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie pretože účastníci sa po jeho vyhlásení vzdali proti nemu práva na odvolanie. Toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť doručením.